Forex Analiza Eur Usd Exchange

Forex Analiza Eur Usd ExchangeA Autoridade Monetaria Confiavel dos Mundiais, a edicao norte-americana O dolar permaneceu sustentado na sequencia de Trumps dito ontem de noticias fiscais fenomenais, que foi acompanhado por um telefone inesperado entre Trump e seu homologo chines Xi, onde Trump disse que respeitaria a Uma China. Leia mais X25B6 2017-02-10 12:14 UTC Edicao europeia Yen fraqueza foi o principal show na cidade em relacoes pre-londrinas na Asia. Isso viu o rally USD-JPY brevemente de volta acima de 114,00 hoje do 112,86 baixo visto na sequencia da conferencia de pressao das sextas-feiras apos a reuniao Trump-Abe, quando o primeiro disse isso. Leia mais X25B6 2017-02-13 07:54 UTC Edicao asiatica O dolar foi misturado no comercio de N. Y. na sexta-feira, reunindo alguns contra o euro e libra, enquanto perdeu terreno para o iene e CAD. EUR-USD negociou uma faixa relativamente estreita, embora conseguiu postar quase um mes de minimos de 1.0608. USD-JPY enquanto isso. Leia mais X25B6 2017-02-10 19:44 UTCsasy Markets Centrum edukacji Spotkania i Warsztaty tredingowe Webinary easyMarkets Oferujemy szeroki wybr gwnych oraz egzotycznych walut dostpnych w formie transakcji dziennych oraz opcji waniliowych. Nasze towary obejmuj najczciej wybierane instrumenty z sektorw rolniczego oraz energetycznego, jak rwnie metale szlachetne i mied. Udostpniamy indeksy giedowe z caego wiata, w tym te najczciej wybierane w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Europie, Azji i Australii. Oferujemy najwikszy wyboacuter walut, metali, towaroacutew i indeksoacutew dostpnych w formie CFD i oferujemy najbardziej konkurencyjne spready. W poczeniu z najwyszej klasy obsug i szkoleniem klienta sprawia to, e jestemy najczciej wybieran plataforma przez pocztkujcych i zaawansowanych uytkownikoacutew. Transakcje s przeprowadzane automatycznie za pomoc platformy easyMarkets, bez adnych wycen wtoacuternych. Gwarantowane s roacutewnie stae spready i zlecenia stop. Handel CFD daje wikszy wyboacuter produktoacutew, ktoacutere umoliwiaj dowiadczanie emocji powizanych z dziaaniem na rynkach finansowych. Jeli posiadasz informacje na temat rolnictwa, produktoacutew energetycznych, walut lub akcji giedowych, moesz teraz wicamente sposoacuteb handlowa tymi produktami. Handluj CFD z niskim wymaganym depozytem (pamitaj ndash z wiksz dwigni wi si wiksze zyski lub straty). CFD s doskona alternatyw dopasowan do roacutenych strategii. Na przykad inwestorzy kroacutetko - lub dugoterminowi mog znale produkt odpowiadajcy ich potrzebom. Moesz handlowa za porednictwem platformy easyMarkets na dowolnym urzdzeniu (smartfon, tablet, PC). Zaloguj e faca o easyMarkets i wybierz rynek w czci bdquoMarket Explorerrdquo. Moesz uzyska dostp do wszystkich dostpnych CFD na koncie MT4 w easyMarkets w czci bdquoMarket Watchrdquo. Handlujc CFD, moesz zyska niezalenie od tego, czy warto wzronie, czy spadnie. Jeli wierzysz, e cena poacutejdzie w goacuter otwierasz pozycj zakupu (nazywan inwestycj dugoterminow). Jeli wierzysz, e cena poacutejdzie w doacute otwierasz pozycj sprzeday (nazywan inwestycj kroacutetkoterminow). Od kondycji rynku zaley nie tylko, czy, lecz roacutewnie jak duo zyskasz lub stracisz. Zaoacutemy wic, e sdzisz, i warto rynku wzronie, wic kupujesz CFD ndash Twoje zyski i straty bd proporcao do wzrostu lub spadku cen. Ta sama zasada ma analogiczne zastosowanie w przypadku, gdy zakadasz, e warto rynku spadnie. Nie Midzy nimi s pewne podobiestwa, ale istnieje te wiele roacutenic. Opcje waniliowe para professjonalny instrumento handlowy. Przykadowe roacutenice: mdash wypaty w przypadku opcji binarnych (jeli INWESTOR wygrywa) kwoty wypaty s stae, podczas gdy dla opcji waniliowych Kwota wypaty jest nieograniczona Terminy wyganicia mdash opcje waniliowe zapewniaj caneta elastyczno w dostosowywaniu okresoacutew wyganicia fazer potrzeb inwestora, podczas gdy opcje binarne s zazwyczaj Obracane w minutach, um nawet kroacutetszym czasie wykonanie mdash nasi inwestorzy mog bez adnego zobowizania realizowa swoje opcje w dowolnym momencie obowizywania kontraktu, podczas gdy inwestorzy handlujcy opcjami binarnymi nie maj takiej moliwoci po zawarciu kontraktu. Opcje to po prostu inny sposoacuteb na obracanie walutami i towarami. Inwestujc w opcje waniliowe z easyMarkets, nie musisz uiszcza opat za odnowienie, um Twozy pozycja nigdy nie ulegnie automatycznemu zamkniciu. Twoje ryzyko jest ograniczone do kwoty inwestycji (premii) w otwart pozycj, podczas gdy potencjalne zyski s nieograniczone. Moesz zamkn swoje pozycje w dowolnym momencie przed dat wyganicia. Biuro Pracy i Statystyki drugi peny tydzie miesica, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesica. PPI nie jest tak powszechnie stosowany jak CPI, ale nadal jest uwaany za dobry wskanik inflacji. Wskanik prezentuje zmiany w zakresie kosztw wytwarzania producentw (surowce, pprodukty itp.). Wczeniej znany pod nazw Indeks cen hurtowych indeks PPI jest koszykiem rnych indeksw obejmujcych szerokie zakresy wpywajce na produkcj krajow. W kadym miesicu zbieranych jest okoo 100 000 cen z 30 000 empresa i zakadw produkcyjnych. Nie wykrywa inflacji tak dobrze jak CPI, ale poniewa dotyczy dbr produkowanych, czsto jest traktowany jako prognoza przyszych informacji podawanych w CPI. Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii co miesic okoo 17-ego dnia miesica, o godz. 10:00 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesica. Indeks sektora produkcji na terenie stanw Pensylwania, New Jersey i Delaware. Firmy objte badaniem wskazuj kierunek zmian w oglnej aktywnoci organizacji i w zakresie rnych pomiarw aktywnoci tych organizacji. Indeks powyej zera wskazuje na popraw koniunktury, um poniej na pogorszenie. Indeks jest uwaany za dobry wskanik zmian w zakresie od zatrudnienia, cen w ujciu oglnym po warunki w sektorze produkcji. Nie ma duego wpywu na rynek, jednak wyniki sondau mog wskazywa, jakich informacji spodziewa si w zwizku ze wskanikiem obrazujcym aktywno sektora produkcji na podstawie danych od dyrektorw odpowiedzialnych za zaopatrzenie (ktry jest publikowany kilka dni pniej i obejmuje zasigiem cae Stany Zjednoczone). Departament Pracy raz w tygodniu w czwartek o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego tygodnia. Dane informou o liczbie osb ubiegajcych si po raz pierkszy o zasiek dla bezrobotnych. Wskanik o maym lub rednim znaczeniu, poniewa dotyczy danych tygodniowych o duej fluktuacji rednia z czterech tygodni jest bardziej stabilna. Rezerwa Federalna w poowie miesica, o godz. 9:15 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesica. Okrela tempo przyrostu zagregowanego w produkcji krajowego sektora przemysowego, kopalnianego oraz sektora usug elektrycznych i gazowych oraz ich zdolnoci wytwrcze i zakres wykorzystania zasobw (powszechnie okrelanych jako wykorzystanie zdolnoci produkcyjnych). Oprcz wykorzystania zdolnoci produkcyjnych indeks podaje szacunkowo obecny zakres wykorzystania zdolnoci produkcyjnych. S para istotne wskaniki, poniewa sektor produkcji stanowi jedn czwart gospodarki. Bureau of Census okoo poowy miesica, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesica. Ten wskanik ekonomiczny ledzi liczb nowych domw jednorodzinnych i budynkw zbudowanych w cigu miesica. Dla potrzeb sondau kady dom i kade mieszkanie s traktowane jako taka sama jednostka. Ten wskanik nie wpywa w duym zakresie na rynek, ale amerykaski Census poda, e sektor budownictwa stanowi ponad 25 inwestycji w dolarach i 5 wartoci caej gospodarki. Rozpoczcia budowy s uwaane za wiodcy wskanik, oznaczajce wskazanie trendw dobrej koniunktury w gospodarce. Spadek liczby nowych inwestycji wskazuje na spowolnienie gospodarki, natomiast wzrost aktywnoci w zakresie budownictwa moe wycign ca gospodark ze zej koniunktury. BEA (Bureau of Economic Analysis, Biuro Analiz Ekonomicznych) ostatni dzie kwartau, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego kwartau. Deflator PKB wskazuje wielko zmiany w bazowym rocznym PKB, ktra opiera e na zmianach w poziomie cen. Nazywany rwnie Deflatorem ukrytych cen PKB. Poniewa nie opiera si na staym koszyku towarw i usug, deflator PKB ma przewag nad wskanikiem cen towarw i usug konsumpcyjnych (CPI). Deflator automatycznie odzwierciedla zmiany w zakresie wzorw konsumpcji lub wprowadzenie nowych towarw i usug. Takie dane s umiarkowanym wskanikiem dla rynkw. Bureau of Census czwarty tydzie kadego miesica, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesica. Zamwienia na dobra trwae stanowi pomiar nowych zamwie zoonych u Krajowych producentw na natychmiastowe i przysze dostawy dbr trwaego uytku. Dobra trwaego uytku s okrelane jako dobra uytkowane przez dugi czas (amortyzacja powyej trzech lat). Wzrost zamwie na dobra trwae zwykle wskazuje na umacnianie si aktywnoci gospodarki i w zwizku z tym moe prowadzi do podwyszenia krtkoterminowych stp procentowych, ktre czsto wspieraj walut przynajmniej w krtkim czasie. BEA (Bureau of Economic Analysis, Biuro Analiz Ekonomicznych) kwartalnie, okoo szeciu tygodni po zakoczeniu kwartau. Rnica pomidzy cznym eksportem towarw, usug i przepyww oraz ich importante. Saldo obrotw biecych nie obejmuje transakcji aktl finansowych i zobowiza. Poziom salda obrotw biecych jest ledzony jako wskanik trendu w handlu zagranicznym, w zwizku z tym jest uwaany za istotny czynnik wpywajcy na rynek. O Conference Board okoo 20-ego kadego miesica, o godz. 10:00 czasu EST Indeks wykorzystywany do przewidywania kierunku ruchw gospodarki w nadchodzcych miesicach. Indeks skada si z 10 ekonomicznych komponentw, ktrych zmiany zwykle prognozuj zmiany w caej gospodarce. Komponenty obejmuj: przecitn liczb godzin tygodnia pracy, przecitn liczb pocztkowych poda bezrobotnych o ubezpieczenie, liczb nowych zamwie na dobra konsumpcyjne i surowce, szybko dostawy nowych towarw od dostawcw do sprzedawcw, liczb nowych zamwie na dobra inwestycyjne niezwizane z obron, liczb nowych pozwole na budow Budynkw mieszkalnych, indeks giedowy SP 500, poda pienidza skorygowana o wskanik inflacji (wskanik M2), rozpito pomidzy dugoterminowymi i krtkoterminowymi stopami procentowymi, nastroje konsumentw. Na podstawie przegldu Indeksu wiodcych wskanikw w wietle cyklw biznesowych i oglnych warunkw ekonomicznych inwestorzy i firmy mog przygotowa oczekiwania odnonie przyszoci i podejmowa bardziej uzasadnione decyzje. Indeks ma umiarkowane znaczenie, poniewa jego elementy skadowe s ju znane w czasie publikacji. Comiesiczny raport rzdu Stanw Zjednoczonych (Departament Skarbu) wykazujcy deficyt lub nadwyk w budecie miesicznym. Poziom deficitytadadwyki wpywa na poziom emitowanych przez rzd obligacji amerykaskich, um tym samym ich cen. Ponadto raport odzwierciedla poziom podatkw pobranych przez rzd, ktry jest wskanikiem poziomu aktywnoci gospodarki. W tym wzgldzie raport kwietniowy (miesic podatkowych rozlicze rocznych) jest waniejszy ni raporty z innych miesicy. BEA (Bureau of Economic Analysis, Biuro Analiz Ekonomicznych) ostatni dzie kadego miesica, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesica. PCE dotyczy zmian cen towarw i usug konsumpcyjnych. PCE jest do przewidywalnym raportem, ktry zwykle wywiera niewielki wpyw na rynek. Core PCE (indeks z pominiciem cen ywnoci i energii) szacuje bardziej precyzyjnie tendencia inflacyjny. Biuro Pracy i Statystyki ostatni czwartek kwietnia, lipca, listopada i stycznia, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego kwartau. Indeks ECI ledzi zmiany kosztw zatrudnienia obejmujcych stawki, wiadczenia socjalne i premie dla pracownikw na wszystkich szczeblach w firmach. Sonda obejmuje ponad 3000 empresa sektora prywatnego i ponad 500 lokalnych samorzdw, szk i innych instytucji sektora publicznego. Ten wskanik nie jest cile ledzony, ale znajduje si wrd grupy wybranych wskanikw, ktre s na tyle silne, e mog wpywa na rynki, szczeglnie w okresach inflacji. Koncepcja ECI polega na zaoeniu, e wraz z naciskiem na wzrost pac wzrasta inflacja. Wie si to gwnie z mechanizmem wzrostu wynagrodze przed podniesieniem przez firmy cen dla konsumentw (inflacja). Rada Rezerwy Federalnej dwie rody przed kadym spotkaniem FOMC, 8 razy w roku, o godz. 14:15 czasu EST Raport Bege Livro jest powszechnie stosowanym okreleniem dla raportu Fed zatytuowanego: Podsumowanie uwag Banku Rezerw Federalnych na temat biecej sytuacji gospodarczej. Raport jest publikowany tu przed spotkaniem FOMC na temat stp procentowych i suy do informowania czonkw o zmianach w gospodarce od ostatniego spotkania. Raport jest publikowany osiem razy w roku. Raport Beige Book nie jest uwaany za istotny czynnik wpywajcy na rynek. Jest miernikiem siy gospodarki a nie komentarzem na temat pogldw czonkw Fed. Czasami moe wpywa na rynek, jeli wyniki stanowi devido zeskoczenie w stosunku do oczekiwa analitykw. Departament Handlu drugi tydzie kadego miesica, o godz. 8:30 czasu EST, obejmuje dane z poprzedniego miesica. Najwikszy komponent salda patnoci kraju. Saldo obrotw prezentuje rnic pomidzy wartoci towarw i usug wyeksportowanych i wartoci towarw i usug importowanych przez kraj. Jeli kraj importuje wicej ni eksportuje pojawia si deficient to obrotw, natomiast odwrotna sytuacja wskazuje nadwyk obrotw. Wskanik jest uwaany za bardzo wany czynnik ksztatujcy rynek. Departament Skarbu okoo 12 dnia roboczego kadego miesica, o godz. 9:00 czasu EST, obejmuje dane z poprzedniego miesica. Dane TIC zawieraj informacje o najwaniejszym sposobie finansowania przez Stany Zjednoczone deficytu na rachunkach biecych: sprzeda dugoterminowych papierw wartociowych inwestorom zagranicznym lub eksport dugu. Naley pamita, e istniej inne sposoby finansowania deficytu: poyczki z bankw zagranicznych lub przyciganie napywu netto FDI. Jednak odkd napywy FDI s ujemne a napywy bankw wydaj si por mae, najwiksza cz funduszy Stanw Zjednoczonych pochodzi ze sprzeday dugoterminowych papierw wartociowych obcokrajowcom. Dane TIC s dobrym wskanikiem, jakim zaufaniem cieszy si kraj wrd midzynarodowej spoecznoci inwestorw. Wskanik jest uwaany za wany czynnik ksztatujcy rynek. BoJ (Bank Japonii) Cztery razy w roku: w kwietniu, lipcu, padzierniku i w poowie grudnia o 22:50 czasu GMT Badanie japoskiej gospodarki wykonywane przez banco central, Japonii, ktre jest nastpnie wykorzystywane podczas opracowywania polityki pieninej. Sonda obejmuje tysice firma japoskich o okrelonym minimnym kapitale, chocia firmy uwaane za bardzo wpywowe rwnie mog por objte sondaem. Firmy s pytane o aktualne trendy i warunki prowadzenia dziaalnoci oraz o odpowiednie sektory przemysu oraz przewidywan aktywno w nastpnym kwartale i roku. Badanie ma duy wpyw na sytuacj na rynkach powizanych z parami walutowymi JPY. Bureau of Census okoo 12 kadego miesica, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesica. Sprzeda detaliczna jest gwn si napdow amerykaskiej gospodarki. Wskanik ledzi sprzeda towarw w handlu detalicznym. Wskanik mierzy czne wydatki konsumentw w sprzeday detalicznej (beg uwzgldnienia kosztw usug). Przychody ze sprzeday detalicznej stanowi du cz (dwie trzecie) amerykaskiej gospodarki. Escritorio do Censo prowadzi badanie wrd empresa i zakadw rnej wielkoci oferujcych rnego typu sprzeda detaliczn. Dane s publikowane co miesic, wskazujc zmian procentow w stosunku do danych z poprzedniego miesica. Ujemna warto oznacza, e warto sprzeday zmalaa wzgldem poprzedniego miesica. Wskanik dez ma znaczcy wpyw na sytuacj na rynku, gdy wykorzystywany jest jako miernik aktywnoci i zaufania konsumentw wysza sprzeda oznacza zwikszon aktywno. Dane s bardzo aktualne, gdy wskanik publikowany jest w cigu dwch tygodni od ostatniego dnia poprzedniego miesica. Instytut Zarzdzania Poda pierwszy dzie roboczy miesica, o godz. 10:00 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesica. PMI to zoony indeks, ktry oparty jest na piciu najwaniejszych wskanikach: nowych zamwieniach, inwentarzach, produkcji, dostawach oraz rodowisku zatrudnienia. Kady wskanik ma okrelon wag, um dane dostosowywane s do czynnikw sezonowych. A Associacao de Gerentes de Compras przeprowadza sonda wrd ponad 300 dyrektorw zaopatrzenia w caym kraju, ktrzy reprezentuj 20 rnych gazi przemysu. Indeks PMI przekraczajcy poziom 50 punktw wskazuje wzrost produkcji, um dane poniej 50 punktw oznaczaj stagnacj przemysu. Raport PMI jest bardzo wanym wskanikiem rynkw finansowych, poniewa jest najlepszym wskanikiem produkcji przemysowej. Indeks jest popularny, poniewa wykazuje nacisk inflacyjny oraz aktywno produkcji. PMI nie pomaga wykrywa inflacji tak dobrze jak CPI, ale w zwizku z tym, e dane s publikowane dzie po zakoczeniu miesica, s one bardzo aktualne. Jeli PMI wykae nieoczekiwan zmian, zazwyczaj spotyka si to z szybk reakcj rynku. Szczeglnym obszarem kluczowym raportu jest wzrost nowych zamwie, ktry prognozuje aktywno produkcji w przyszych miesicach. Departament Pracy pierwszy pitek kadego miesica, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesica. Dane maj przedstawia zmiany w zatrudnieniu wszystkich patnych pracownikw amerykaskich z pominiciem: pratica administrativa. Rzdowej pracownikw w gospodarstwach domowych pracownikw organizacji poytku publicznego pomagajcych osobom prywatnym pracownikw gospodarstw rolniczych. Cakowita liczba pracownikw zatrudnionych w sektorze pozarolniczym obejmuje okoo 80 praticando a ktrzy wytwarzaj produkt krajowy brutto Stanw Zjednoczonych. Liczba ta wykorzystywana jest przez decydentw rzdowych i ekonomistw do okrelania stanu gospodarki i przewidywania przyszych poziomw aktywnoci gospodarczej. Ma to bardzo znaczcy wpyw na sytuacj na rynku gwnie z powodu duych odchyle od prognoz. Uniwersytet Michigan pierwszy dzie miesica (na temat dancyh z poprzedniego miesica). Badanie nastrojw konsumentw prowadzone przez Uniwersytet Michigan. Indeks staje si coraz bardziej przydatny dla inwestorw. Daje obraz tego, czy konsumenci chc wydawa pienidze. Instytut Zarzdzania Poda pierwszy dzie roboczy miesica o 10:00 EST (na temat danych z poprzedniego miesica). Raport ISM na temat produkcji oparty jest o dane opracowane na podstawie odpowiedzi udzielanych przez dyrektorw ds. Zakupw z ponad 400 firmes przemysowych. Odzwierciedla redni waon 5 gwnych obszarw gospodarczych (zamwienia nowych klientw 30, produkcja 25, zatrudnienie 20, zamwienia dostaw 15, inwentarze 10). Wartoci powyej 50 punktw wskazuj na wzrost aktywnoci gospodarczej, um poniej 50 punktw na jej spadek. BEA (Bureau of Economic Analysis, Biuro Analiz Ekonomicznych) ostatni dzie kwartau, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego kwartau. Amerykaski Departament Handlu publikuje PKB w 3 trybach: z wyprzedzeniem, wstpny i ostateczny. PKB jest pomiarem brutto aktywnoci rynku. Oznacza warto pienin wszystkich towarw i usug wytwarzanych przez gospodark w okrelonym czasie. Obejmuje to konsumpcj, zakupy rzdowe, inwestycje i bilans handlowy. PKB para prawdopodobnie najlepszy wskanik stanu gospodarki danego kraju. Zwykle jest mierzony w skali rocznej, ale podawane s rwnie statystyki kwartalne. Departament Handlu podaje raport z wyprzedzeniem w ostatnim dniu kadego kwartau. Nastpnego miesica publikowany jest raport wstpny, a kolejnego ostateczny. Najnowsze dane PKB maj stosunkowo duy wpyw na sytuacj na rynkach. PKB obrazuje tempo rozwoju (lub regresu) gospodarki danego kraju. Spotkanie przedstawicieli amerykaskich Bankw Federalnych odbywa si 8 razy w roku. Decyzja o podstawowej stopie procentowej jest publikowana podczas kadego spotkania (okoo godz. 14:15 czasu EST). FED (System Rezerwy Federalnej Stanw Zjednoczonych) jest odpowiedzialny za amerykask polityk pienin, kontrolowanie bankw, zapewnianie obsugi instytucji pastwowych i obywateli oraz zapewnienie utrzymania stabilnoci finansowej pastwa. Na terenie Stanw Zjednoczonych jest 12 regionw Fed (kady obejmuje kilka stanw) reprezentowanych podczas spotkania przez regionnych komisarzy. Stopa procentowa waluty w praktyce jest cen pienidza. Im wysza stopa procentowa waluty tym wicej osb bdzie skonnych do zatrzymania waluty, kupowania jej i tym samym wzmacniania jej wartoci. Jest to bardzo wany wskanik wpywajcy na poziom inflacji i bardzo wany czynnik ksztatujcy rynek. Przywizuje si du wag do ogosze FOMC, jednak tre decyzji podejmowanych podczas spotkania (eu publikowanych 2 tygodnie pniej) jest niemal rwnie wana dla inwestorw rynkowych. Stae spready W dzisiejszych realiach rynku forex czsto spotka mona brokeroacutew starajcych si przekona klientoacutew do idei bdquociasnego spreadurdquo, nawet na poziomie 0,1 pipsahellip Z pen wiadomoci nie moacutewi jednak o jednej rzeczy ndash e tego typu propagacao w ogoacutele nie dotyczy wikszoci transkacji z uwagi na Takie zjawiska, jak pynno rynkowa czy wolumen obrotu. Jeli jeste jednym z niezliczonych traderoacutew, ktoacuterym obiecano ciasne sprea. Leia mais Zalety i wady gwarantowanego zlecenia stop-loss Gwarantowany Stop-Loss W tradingu na rynku forex stop-loss para narzdzie suce do prawidowego zarzdzania ryzykiem. Jego skuteczno wynika przede wszystkim z prostoty. Definiujc granice cenowe instrumentu dla okrelonego czasu mona skutecznie zabezpieczy si prezed niespodziewanym zachowaniem rynku. Niestety, wielu brokeroacutew potrafi znaczco utrudni to nieskomplikowane rozwizanie. Polizgi czy luki s czsto cile zwizane z tym, e. Leia mais Czym jest ochrona przed saldem ujemnym Czy jestem bezpieczny Para jedno z najwaniejszych pyta, jakie naley sobie zada na coraz bardziej zmiennym rynku, jakim jest forex. Oczywicie mamy tu na myli ochron przed saldem ujemnym (dentro da chamada de margem), ktoacutera zabezpiecza przed zadueniem. Niestety, nie kady broker oferenda para rozwizanie. Dla niedowiadczonego tradera brak margem chamada oznacza, e zamiast po prostu straci pienidze, moe popa w dugi. Para bardzo subtelna, niemniej kluczow. Leia mais Jak inwestowa w waluty Inwestowanie na rynku forex polega na wymianie jednej waluty za droga. Relacja cenowa pary walutowej jest wyraona jako kurs wymiany napdzany przez popyt i poda. Waluty gwne Waluty gwne s najczciej wymieniane na wiecie i s zestawione w pary z dolarem amerykaskim (USD). Gwne waluty para o euro (EUR), frank szwajcarski (CHF), funt brytyjski (GBP), dolar australijski (AUD), dolar kanadyjski (CAD) oraz japoski jen (JPY). Waluty gwne stanowi 90 wszystkich wymie. Leia mais Ostrzeenie o ryzyku: Kontrakty terminowe, opcje oraz kontrakty CFD (transakcje pozagiedowe) to produkty wykorzystujce dwigni finansow, ktoacutere s obarczone znacznym ryzykiem straty caej wartoci zainwestowanego kapitau i nie s odpowiednie dla kadego. Konieczne jest poznanie i zrozumienie potencjalnych zagroe. Nie naley inwestowa pienidzy, na ktoacuterych strat nie mona sobie pozwoli. Prosimy zapozna si z pen wersj ostrzeenia o ryzyku. Easy Forex Trading Ltd (CySEC mdash numer licencji 07907). EasyMarkets jest nazw handlow Easy Forex Trading Limited, numeracao rejeitada: HE203997. Ta strona jest obsugiwana przez Easy Forex Trading Limited Uywajc easymarkets zgadzasz e na korzystanie z naszych plikoacutew cookie. Aby poprawi Twoj interakcj na stronie. Ograniczone Regiao: Grupa empresa easyMarketsnie wiadczy usug dla obywateli w niektoacuterych regiao, takich jak Stany Zjednoczone, Izrael, Ira, Siria, Afganistan, Birma, Coreia Poacutenocna, Somalia, Iraque, Sudao, Kolumbia Brytyjskiea, Ontario i Manitobie.Online Forex Analiza Eur Usd Exchange

Spread Betting Explain Forex Conversor

Spread Betting Explain Forex ConversorSpread Betting com FXCM Quando voce divulga a aposta com o FXCM, voce desfruta: varias plataformas e aplicativos para dispositivos moveis. Tarefas menores (a partir de 7p por ponto). Nao ha distancias minimas de parada ou limite em FX e CFDs. Atendimento ao cliente premiado. Um mark-up, mas nao ha comissoes para pagar todos os custos comerciais estao integrados no spread. As contas de negociacao CFD sao cobradas comissoes. Isso, alem da vantagem fiscal, e por isso que muitos residentes do Reino Unido e da Irlanda optam por propagar a aposta em vez de negociar CFDs. Conta de Pratica de Apostas de Distribuicao Gratuita Nos lhe damos uma conta de pratica de libra50.000 para que voce se sinta confortavel propagando uma variedade de classes de ativos em nossa plataforma, juntamente com um guia comercial gratuito. 1 Tratamento tributario: o tratamento fiscal do Reino Unido das suas atividades de apostas financeiras depende de suas circunstancias individuais e pode estar sujeito a alteracoes no futuro, ou pode diferir em outras jurisdicoes. 2 Alavancagem: Leverage e uma espada de dois gumes e pode aumentar dramaticamente seus lucros. Tambem pode aumentar de forma dramatica suas perdas. A troca de cambio com qualquer nivel de alavancagem pode nao ser adequada para todos os investidores. Aviso de Risco: Nosso servico inclui produtos que sao negociados na margem e correm risco de perdas em excesso de seus fundos depositados. Os produtos podem nao ser adequados para todos os investidores. Certifique-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos. Aviso de Investimento de Alto Risco: negociar divisas e contratos para diferencas de margem traz um alto risco e pode nao ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de que voce possa sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados. Antes de decidir trocar os produtos oferecidos pela FXCM, voce deve considerar cuidadosamente seus objetivos, situacao financeira, necessidades e nivel de experiencia. Voce deve estar ciente de todos os riscos associados a negociacao na margem. A FXCM fornece conselhos gerais que nao levam em consideracao seus objetivos, situacao financeira ou necessidades. O conteudo deste site nao deve ser interpretado como um conselho pessoal. A FXCM recomenda que voce procure o conselho de um consultor financeiro separado. Clique aqui para ler o aviso de risco total. O Forex Capital Markets Limited (FXCM LTD) e uma subsidiaria operacional do grupo de empresas FXCM (coletivamente, o Grupo FXCM). Todas as referencias neste site para FXCM se referem ao Grupo FXCM. A Forex Capital Markets Limited e autorizada e regulamentada no Reino Unido pela Autoridade de Conduta Financeira. Numero de registro 217689. Tratamento tributario: O tratamento fiscal do Reino Unido das suas atividades de apostas financeiras depende das circunstancias individuais e pode estar sujeito a alteracoes no futuro, ou pode ser diferente em outras jurisdicoes. Direitos autorais copiam 2017 Forex Capital Markets. Todos os direitos reservados. Northern amp Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, Londres EC3R 6AD Empresa incorporada na Inglaterra amp Wales No.04072877 com sede social como acima. Utilizamos cookies para melhorar o desempenho e a funcionalidade do nosso site, o que, em ultima analise, melhora a sua experiencia de navegacao. Ao continuar a navegar neste site, voce concorda com o uso dos cookies. Voce pode alterar suas configuracoes de cookies a qualquer momento. Saiba mais Seu navegador esta desatualizadoOANDA usa cookies para tornar nossos sites faceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies nao podem ser usados ??para identifica-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site, voce aceita o uso de cookies da OANDA8217 de acordo com nossa Politica de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite aboutcookies. org. A restricao dos cookies impedira que voce se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Faca o download de nossa conta de aplicativos para dispositivos moveis: Apostas de spread de OANDA A apostas de propagacao financeira estao disponiveis apenas para clientes da OANDA Europe Ltd que residam no Reino Unido ou na Republica da Irlanda. Para trocar FX e CFDs, abra uma conta. As apostas de propagacao financeira so estao disponiveis para os clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na Republica da Irlanda. Contratos de Diferenca (CFDs) ou Metais preciosos NAO estao disponiveis para residentes nos Estados Unidos. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) limita a alavancagem disponivel aos comerciantes de forex de varejo nos Estados Unidos para 50: 1 em pares de moedas principais e 20: 1 para todos os outros. A OANDA Asia-Pacifico oferece o maximo de alavancagem de 50: 1 nos produtos FX e os limites de alavancagem oferecidos em CFDs se aplicam. A alavancagem maxima para clientes da OANDA Canada e determinada pela OCRCVM e esta sujeita a alteracoes. Para mais informacoes, consulte nossa secao de conformidade regulamentar e financeira. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx familia de marcas registradas sao de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site sao de propriedade de seus respectivos proprietarios. A negociacao com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nivel de risco e pode nao ser adequado para todos. Recomendamos que considere cuidadosamente se a negociacao e apropriada para voce a luz das suas circunstancias pessoais. Voce pode perder mais do que voce investir. As informacoes sobre este site sao de natureza geral. Recomendamos que voce procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociacao. Negociar atraves de uma plataforma online traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa secao legal. As apostas de propagacao financeira so estao disponiveis para os clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na Republica da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura MT4 e racios de alavancagem superiores a 50: 1 nao estao disponiveis para residentes dos EUA. A informacao neste site nao e dirigida a residentes em paises onde sua distribuicao, ou uso por qualquer pessoa, seria contraria a lei ou regulamento local. A OANDA Corporation e uma negociante de cambio mercantil e varejista registrada da Comissao de Futuros com a Commodity Futures Trading Commission e e membro da National Futures Association. Nao: 0325821. Por favor, consulte o NFAs FOREX INVESTOR ALERT, onde apropriado. OANDA (Canada) Corporation As contas ULC estao disponiveis para qualquer pessoa com uma conta bancaria canadense. Corporacao OANDA (Canada) A ULC e regulada pela Organizacao Reguladora do Industria do Investimento do Canada (OCRCV), que inclui o banco de dados do conselheiro on-line da IIROC (Relatorio do conselheiro da IIROC) e as contas dos clientes sao protegidas pelo Fundo Canadense de Protecao ao Investidor dentro dos limites especificados. Uma brochura que descreve a natureza e os limites da cobertura esta disponivel mediante solicitacao ou no cipf. ca. OANDA Europe Limited e uma empresa registrada na Inglaterra numero 7110087, e tem sua sede no Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. E autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira160. Nao: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) possui uma Licenca de Servicos de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetaria de Cingapura e tambem e licenciada pela International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160 e regulada pela Comissao de Valores Mobiliarios e Investimentos da ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL n? 412981) e e o emissor dos produtos e / ou servicos neste site. E importante que voce considere o atual Guia de Servicos Financeiros (FSG). Declaracao de divulgacao do produto (PDS). Termos de conta e outros documentos OANDA relevantes antes de tomar decisoes de investimento financeiro. Estes documentos podem ser encontrados aqui. OANDA Japan Co. Ltd. Primeiro Diretor de Negocios de Instrumentos de Tipo I do Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) Numero 2137 do Subscritor da Associacao de Futuros Financeiros do Instituto 1571. Trading FX andor CFDs em margem e de alto risco e nao e adequado para todos. As perdas podem exceder o investimento.Online Spread Betting Explain Forex Conversor

Software De Calculadora De Forex De Banco Publico

Software De Calculadora De Forex De Banco PúblicoCalculadora de forex de banco publico, melhores corretores para acoes de penny de venda curta. Publicado no 15-fev-2017 04:06 pelo admin Public Bank, um portal financeiro completo de uma unica parada, oferecendo uma variedade de contas, credito. Taxas de deposito fixo em moeda estrangeira - com vigencia a partir de 11 de dezembro de 2015. RINGGIT PARA 1 UNIDADE DE MOEDA ESTRANGEIRA, VENDENDO. Confira a taxa de cambio em moeda estrangeira oferecida pelo banco publico. Abaixo estao as principais moedas disponiveis para troca no Public Bank. Calculadora de divisas do banco publico: calculadoras do banco Bendigo, incluindo emprestimos para habitacao, emprestimos pessoais, cartoes de credito, contas de poupanca. Calcule o valor de seus requisitos cambiais. Taxa Forex da Malasia, atualizacao diaria MYR Taxas de conversao de moeda Ringgit por. Banco publico, 1, 4.3600, 4.2500, 4.2450, 4.3630, 4.2120. Transferencias, cheques, notas bancarias. Moeda, Codigo, Vender, Comprar, Comprar, Vender, Comprar. U. A. E. DIRHAM, AED, 3.9572, 4.0573, 4.0854, 3.9511, 4.2036. AUSTRALIANO. Melhores corretores para venda curta de acoes de penny: Public Bank, um portal financeiro completo de balcao unico, oferecendo uma variedade de contas, cartoes de credito, emprestimos. Taxas de Cambio em 22 de dezembro de 2015 AM. Grafico das taxas de cambio. Moeda, Descricao, Nota bancaria, Taxas de compra, Taxas de venda Bill-DD-TT. Precos de compra, venda. Unit Baht por 1 unidade de moeda estrangeira. Copyright 2001 Bangkok Bank Public Company Limited. Calculadora de dor maxima da opcao de estoque: Calculadora de cambio Cimb Forex. Estamos atualizando a nova taxa de cambio a cada dia e a cada banco. CIMB Thai Bank Public Company Limited CIMB THAI. Encontre nossas taxas de cambio atuais para uma selecao de moedas estrangeiras. Os Servicos de Cambio Estrangeiros Speaking Up Standard Chartered Bank (o Banco) estao empenhados em manter uma cultura de maior etica e integridade e em conformidade com todas as leis, regulamentos e politicas internas aplicaveis. Como parte deste compromisso, o Banco tem um programa de Discurso acima, atraves do qual as preocupacoes genuinas a este respeito podem ser levantadas. Os membros do publico podem aumentar de forma segura as preocupacoes de Speaking Up por meio deste hiperlink, que e hospedado em nome do Banco por um terceiro InTouch. Exemplos de preocupacoes que podem ser levantadas atraves deste site sao preocupacoes relacionadas a contabilidade, controles contabeis internos ou questoes de auditoria e preocupacoes relacionadas ao suborno ou crime bancario e financeiro. As preocupacoes recebidas serao encaminhadas a equipe de investigacoes dos Bancos para revisao. As queixas relacionadas aos servicos bancarios SCB nao devem ser criadas atraves deste site em primeira instancia, mas atraves da rede de agencias SCB, contact centers, gestores de relacionamento ou a pagina de contato. Disclaimer Tenha em atencao que este hiperlink trara para voce a outro site na Internet, que e operado pela InTouch, uma empresa independente designada pelo Banco para apoiar o seu programa Speaking Up. Tenha em atencao que, quando clicar no link e abrir uma nova janela em seu navegador, voce estara sujeito aos termos de uso adicionais do site que voce vai visitar. Podemos ajudar Vamos conversar Precisa de mais informacoes sobre nossas ofertas, nossos consultores especializados estao online e prontos para ajudar. Como voce gostaria de conversar conosco Precisa de um toque pessoal para iniciar uma sessao de video interativa com um dos nossos consultores especializados. Em movimento, use nossa solucao de conversacao de voz para conversar com um dos nossos consultores especializados. Preferir conversa de texto Use nossa solucao de mensagens ao vivo para conversar com um dos nossos consultores especializados. Isto e para informar que, clicando no hiperlink, voce estara deixando escorrer e entrando em um site operado por outras partes: Esses links so sao fornecidos em nosso site para a conveniencia do Cliente e o Standard Chartered Bank nao controla ou endossa esses sites , E nao e responsavel por seus conteudos. O uso desse site tambem esta sujeito aos termos de uso e outros termos e diretrizes, se houver, contidos em cada um desses sites. No caso de qualquer um dos termos aqui contidos entrar em conflito com os termos de uso ou outros termos e diretrizes contidos em qualquer site, os termos de uso e outros termos e diretrizes para esse site devem prevalecer. Obrigado por visitar scin Youre prestes a deixar o nosso site. Isto e para informar que ao clicar no hiperlink, voce estara deixando escasso e entrando em um site operado por outras partes: Esses links so sao fornecidos no nosso site para a conveniencia do Cliente E o Standard Chartered Bank nao controla ou endossa esses sites e nao e responsavel por seus conteudos. O uso desse site tambem esta sujeito aos termos de uso e outros termos e diretrizes, se houver, contidos em cada um desses sites. No caso de qualquer um dos termos aqui contidos entrar em conflito com os termos de uso ou outros termos e diretrizes contidos em qualquer site, os termos de uso e outros termos e diretrizes para esse site devem prevalecer. Obrigado por escadaria de visita. Agora voce esta deixando o site da Standard Chartered India para acessar o site padrao do banco privado global. A gama completa de Produtos oferecidos no site do Banco Privado Standard Chartered Global Private nao pode ser oferecida ou disponivel na India. O link para o site Standard Chartered Global Private Bank e fornecido apenas para sua conveniencia e informacoes e nao deve ser interpretado como uma recomendacao ou referencia feita pela Standard Chartered Private Bank, na India, sobre os produtos e servicos oferecidos pelo Standard Chartered Global Private Bank. Agora voce esta deixando o site da Standard Chartered India para acessar o site do banco de dados global fretado padrao. A gama completa de Produtos oferecidos no site do Banco Privado Standard Chartered Global Private nao pode ser oferecida ou disponivel na India. O link para o site Standard Chartered Global Private Bank e fornecido apenas para sua conveniencia e informacoes e nao deve ser interpretado como uma recomendacao ou referencia feita pela Standard Chartered Private Bank, na India, sobre os produtos e servicos oferecidos pelo Standard Chartered Global Private Bank. Estamos comprometidos com a adesao a todos os requisitos regulamentares e veremos tais tentativas de usar o nosso nome ou servicos de produtos por representacao ou de outra forma serio. Tomaremos as medidas adequadas contra tais pessoas ou entidades, incluindo acoes civis ou criminais contra qualquer pessoa que viole o Regulamento de Preferencia de Cliente de Telecomunicacoes Comerciais de 2010, conforme alterado de tempos em tempos. Voce esta prestes a sair do nosso site. Isso e para informar que, clicando no hiperlink, voce estara deixando escasso e entrando em um site operado por outras partes: astaguruAuctionresult. aspxAstaguruauction16 Esses links so sao fornecidos em nosso site para a conveniencia do Cliente e Padrao O Chartered Bank nao controla ou endossa esses sites e nao e responsavel por seus conteudos. O uso desse site tambem esta sujeito aos termos de uso e outros termos e diretrizes, se houver, contidos em cada um desses sites. No caso de qualquer um dos termos aqui contidos entrar em conflito com os termos de uso ou outros termos e diretrizes contidos em qualquer site, os termos de uso e outros termos e diretrizes para esse site devem prevalecer. Obrigado por escadaria de visita. Agora voce esta deixando o site da Standard Chartered India para acessar o site padrao do banco privado global. A gama completa de Produtos oferecidos no site do Banco Privado Standard Chartered Global Private nao pode ser oferecida ou disponivel na India. O link para o site Standard Chartered Global Private Bank e fornecido apenas para sua conveniencia e informacoes e nao deve ser interpretado como uma recomendacao ou referencia feita pela Standard Chartered Private Bank, na India, sobre os produtos e servicos oferecidos pelo Standard Chartered Global Private Bank. 26 de setembro. Os pesquisadores de seguranca de TI de 2014 descobriram recentemente uma vulnerabilidade em um software comumente usado em sistemas operacionais Unix e Linux para executar comandos de aplicativos. Essa vulnerabilidade poderia permitir que um invasor ganhasse controle sobre uma maquina afetada, acesso a informacoes confidenciais e executar atividades nao autorizadas. O Banco realizou investigacoes e nao encontrou vulnerabilidade em nossos sistemas. Continuaremos a monitorar nossos sistemas e o ambiente externo para tomar as medidas necessarias se for detectada uma ameaca. Voce esta prestes a sair do nosso site. Isso e para informar que, clicando no hiperlink, voce estara deixando escasso e entrando em um site operado por outras partes: visa. co. inoffers Esses links so sao fornecidos em nosso site para a conveniencia do Cliente E o Standard Chartered Bank nao controla ou endossa esses sites e nao e responsavel por seus conteudos. O uso desse site tambem esta sujeito aos termos de uso e outros termos e diretrizes, se houver, contidos em cada um desses sites. No caso de qualquer um dos termos aqui contidos entrar em conflito com os termos de uso ou outros termos e diretrizes contidos em qualquer site, os termos de uso e outros termos e diretrizes para esse site devem prevalecer. Obrigado por visitar scin Voce esta prestes a sair do nosso site Isto e para informar que, clicando no hiperlink, voce estara deixando escorrendo e entrando em um site operado por outras partes: www1.mastercard. co. incontentmomentsindiaenoffers. html Esses links sao fornecidos apenas Em nosso site para a conveniencia do Cliente e o Standard Chartered Bank nao controla ou endossa esses sites e nao e responsavel por seus conteudos. O uso desse site tambem esta sujeito aos termos de uso e outros termos e diretrizes, se houver, contidos em cada um desses sites. No caso de qualquer um dos termos aqui contidos entrar em conflito com os termos de uso ou outros termos e diretrizes contidos em qualquer site, os termos de uso e outros termos e diretrizes para esse site devem prevalecer. Obrigado por visitar scin Youre prestes a sair do nosso site. Isto e para informar que, clicando no hiperlink, voce estara deixando escasso e entrando em um site operado por outras partes: rbi. org. inscriptsicmuseum. aspx. Esses links sao fornecidos somente em nosso O site para a conveniencia do Cliente e do Standard Chartered Bank nao controla ou endossa esses sites e nao e responsavel por seus conteudos. O uso desse site tambem esta sujeito aos termos de uso e outros termos e diretrizes, se houver, contidos em cada um desses sites. No caso de qualquer um dos termos aqui contidos entrar em conflito com os termos de uso ou outros termos e diretrizes contidos em qualquer site, os termos de uso e outros termos e diretrizes para esse site devem prevalecer. Obrigado por visitar o Scin Voce esta prestes a deixar o nosso site. Isto e para informar que, clicando no hiperlink, voce estara deixando escasso e entrando em um site operado por outras partes: astagururegister. aspx. Esses links so sao fornecidos em nosso site para a conveniencia Do Cliente e do Standard Chartered Bank nao controla ou endossa esses sites e nao e responsavel por seus conteudos. O uso desse site tambem esta sujeito aos termos de uso e outros termos e diretrizes, se houver, contidos em cada um desses sites. No caso de qualquer um dos termos aqui contidos entrar em conflito com os termos de uso ou outros termos e diretrizes contidos em qualquer site, os termos de uso e outros termos e diretrizes para esse site devem prevalecer. Obrigado por visitar scinOnline Software De Calculadora De Forex De Banco Publico

Margem De Ambito Dalam Forex

Margem De Âmbito Dalam ForexMargem de negociacao Forex merupakan bagian yang sangat penting dan harus wajib dipahami setiap investidor dalam bertrading forex. Bisa dianggap bahwa margem adalah darah kehidupan (sangue vital). Di pasar saham, margin merupakan fasilitas yang yang diberikan perusahaan Pialang atau corretor saham kepada investidor. Namun, pinjaman ini tidak harus dikembalikan secara terjadwal, sebagaimana pinjaman dari bank. Investor baru mengembalikan bila berhasil menjual saham yang dibelinya dengan hargau yang lebih tinggi dari harga belinya. Atau sebaliknya, berhasil melikuidasi posisi jualnya (venda curta), membeli dengan harga lebih rentah dari harga jual. Sebagai imbalan atas fasilitas yang disediakan perusahaan pialang berjangka itu, investidor harus membayar bunga pinjaman dan fee. Pada pasar Forex. Margem bukan merupakan fasilitas yang diberikan perusahaan pialang berjangka. Artinya, perusahaan pialang berjangka tidak perlu 82168217menalangi82178217 kebutuhan dana investidor yang melebihi dana yang dimilikinya untuk berinvestasi. Konsep yang berbeda ini disebabkan pada perdagangan forex atau umunya futuro mercado tidak memerlukan penyerahan (nao disponivel) barang yang menjadi subyeknya, misalnya saham. Margin dalam perdagangan forex merupakan uang jaminan yang disetorkan ke perusahaan pialang berjangka. Investidor de agar bisa melakukan transaksi melalui perusahaan pialang berjangka tersebut. Sebagai contoh, kita mendapat transaksi seperti berikut: Harga pasar GBP1 USD1.8850 Beli USD10,000 (1 lote) Nilai transakasi: USD 18,850 (USD10,000xGBP1.8850) Margem inicial. 1 Dibutuhkan dana. USD100 (1xUSD10.000) Ketika harga pasar GBP1 USD1.89.50 Jual. USD10,000 (1 lote) Diperoleh hasil. USD18,950 (USD18,950-USD18,850) Keuntungan. USD100 (USD18,950-USD18,850) Taxa de retorno. 100 (USD100USD100x100) Disini kita melihat investidor melakukan aberto posotion dengan membeli 1 lote GPB (USD10,000) dimana harga GBP adalah USD1.8850. Dengan demikian, dana yang dibutuhkan adalah USD18.850, atau investidor harus menyetor dana sebesar itu sebagai modal trasaksi 1 lote GBP. Oleh karena itu, dilakukan dengan sistem margem, dan margem yang di tetapkan adalah 1 dari nilai kontrak, maka investor cukup menyetor modal USD100 (1xUSD10,000). Lalu darimana dana yang USD9,900 Karena dalam negociacao futura tidak ada penyerahan maka diperlukan kekurangan dana tersebut. Jadi, Estados Unidos da America, US $ 10,000, custo do investidor, USD $ 100. Sedang dalam perdagangan saham, USD50,000, dolar norte-americano do investidor harus menyetor USD50,000. Kekurangan yakni USD50,000, akan dipinjam dari perusahaan pialang saham. Isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, margem didefinisikan sebagai jumlah uang atau surat berlin yang harus ditempatkan nasabah kepada pialang berjangka, pialang berjangka kepada anggota kliring berjangka, atau anggota kliring berjangka kepando lembaga kliring berjangka, untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak Berjangka. Margem disetorkan untuk setiap amanat nasabah yang ditempatkan kepada pialang berjangka. Hal itu bertujuan sebagai jaminan pelaksanaan transaksi kontrak berjangka yang dibuat berdasarkan amanat tadi. Pips, lote, espalhar dan Margin Ada banyak sekali istilah-istilah como sendo Yang Mungkin como dengar atau de baca bagi anda yang baru mengenal forex dan apabila anda tidak tau, dijamin Anda pasti bingung. Pada edukasi belajar forex kali ini, kami akan memaparkan berbagai istilah yang sering di gunakan pada forex ataupun trading forex. Berbagai istilah tersebut sangat dominan akan mengisi berbagai artikel pada kategori edukasi belajar forex selanjutnya, jadi bagi yang baru mengenal forex harus membaca dan mengetahuinya untuk menguasai trading. Kita akan sering mendengar pips dalam artikel forex ataupun obrolan dalam forex, karena pips adalah istilah yang paling dasar dalam forex. Pips adalah singkatan dari Percentagem em Pontos atau 4 angka di belakang tanda koma (tanda titik dalam nominal dos EUA), sedangkan Pippette adalah 5 angka dibelakang tanda koma (tanda titik dalam nominal US). Contohnya adalah sebagai berikut: 1.3856 (4 angka dibelakang tanda titik disebut sebagai Pips) 1.36778 (5 angka dibelakang tanda titik disebut sebagai Pippette) Beberapa obrolan yang akan sering kita dengar atau tulisan yang akan sering anda baca adalah naik 25 pips atau naik 56 pips. Maksudnya adalah selisih dari pips buka transaksi dengan tutup transaksi. Misalkan anda buka transaksi di angka 1.3600 kemudian grafik naik sampai ke angka 1.3620, ini artinya ada kenaikan sebanyak 20 pips de apabila anda tutup transaksi (likuidasi) pada angka tersebut berarti anda profit sebanyak 20 pips. Berapa nilai ganha 20 pips. Itu tergantung dari jumlah lot yang anda transaksikan. Apa itu lot. Simak baik-baik pada paragraf selanjutnya. Lot adalah standar ukuran por transaksi, umumnya 100.000 (100 ribu) unidade dari base moeda-nya untuk standar conta, 10.000 (10 ribu) unidade untuk yang mini conta da 1000 unidade unidade de conta untuk. Maksudnya adalah jumlah jumlah lote merupakan ukuran besar kecilnya transaksi pada forex. Semakin besar jumlah lot yang kita transaksikan, modal atau equity yang harus kita miliki pun harus besar dan tentunya besar lucro atau resiko perda yang pun besar. Berikut ini adalah tabel kontrak tamanho por lote berdasarkan jenis akunnya, pada tabel tersebut bisa kita lihat potensi lucro de lossnya dari USDPips-nya. Kontrak Tamanho por Lote Tabel Kontrak Tamanho por Lote Volume de Negociacao Mini Micro Standard 100.000 USD (Lote Padrao) 10.000 USD (Mini Lote) 1.000 USD (Micro Lot) Lote 1 Lote 0.1 Lote 0.01 Lote USDPips 10 USD 1 USD 0.1 USD Distribuir adalah Selisih antara harga jual (bids) dan nilai beli (pergunte) atau citacoes vender citacoes de dan comprar, espalhar ini adalah penghasilan yang didapatkan oleh para broker dimana pada saat kita vender, maka broker otomatis melakukan comprar begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita (comerciante) mendapatkan lucro, maka corretor perda dan begitu juga sebaliknya. Para broker biasanya memberikan tarif spread yang berbeda-beda, sedangkan InstaForex sendiri memberikan espalhou 3 s. d 7 (um padrao padrao) e espalhe 0 (untuk akun eurica). Aproveite adalah daya ungkit yang memungkinkan seorang traderinvestor untuk menggunakan sejumlah dana yang jauh lebih besar dari dana yang dimilikinya. InstaForex memiliki beberapa alavanca, yaitu 1: 1 sd 1: 1000, dengan alavanca 1: 1000 artinya kita seolah-olah memiliki kekuatan 1000 kali dari nilai deposito yang telah disetorkan atau ibaratnya corretor memberikan pinjaman sebanyak 1000 kali dari nilai deposito yang telah disetorkan oleh traderinvestor . Jadi dengan alavanca ini, kita (comerciante) memiliki pengungkit yang memungkinkan untuk menaikkan sejumlah dana untuk trading jauh lebih besar dari dana yang kita depositkan. Apabila kita deposito 1000 USD, dengan alavancagem 1: 1000 berarti kita seakan-akan memiliki 1 Juta USD, tetapi alavancagem ini juga berpengaruh terhadap tingkat margin kita. Maksudnya bagaimana. Simak pada paragraf selanjutnya. Margem de Pengertian da Margem inicial Margem inicial adalah sejumlah uang yang harus di depositkan oleh traderinvestor untuk keperluan tradingnya, sedangkan Margem adalah jumlah deposito yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi pada transaksi. Misalnya, margem minima 1 berarti untuk mempertahankan transaksi sebesar 100.000 USD cukup dengan modal sebesar 1000 USD. 8226 Ada 2 jenis rekening yang ditampilkan oleh corretor yaitu conta regular dan account mini. 8226 Setiap transaksi atau transaksi jual beli dalam bentuk lot. Nilai 1 lote adalah berbeda untuk rekening regular dan account mini. 8226 Jika Anda ingin membuka rekening regular atau rekening mini. Anda harus ada sdikitnya 3 atau 4 lotes. Jika Anda ingin membuka rekening regular. Dan broker mengenakan Persyaratan minimo 4 lotes untuk membuka rekening regular. Maka Anda harus ada modal sebanyak 400e0 USD karena nilai 1 lot adalah 1000 USD. 8226 Setiap kali Anda trade atau membuat transaksi jual beli. Anda akan menggunakan sebagian dari modal Anda. Ini disebut margin. Jika Anda memiliki modal sebesar 5000 USD. Anda menggunakan 1000 USD sebagai margem untuk Anda comercio. Selebihnya. 4000 USD reserva digunakan sebagai atau margem de seguranca. Buat Temen2 yang mau belajar tentang aplikasi gratis untuk perusahan sahabat dapat mempelajari dan mempraktekan langsung di blog kami. Id url blogbinhasan. blogspot. Dan aplikasi yang kami berikan adalah gratis sampai tahap terahir. Aplikasi ini sangat cocok untuk perusahan yang baru merintis dan perusahaan yang ingin menghemat pengeluaran masalah pembayaran lisensi programa. Karna aplikasi ini dibangun dengan python yang berjalan di OS linuk. Tapi untuk clientnya aplikasi kami dapat di operasikan di semua OS. Tks. Konsep dasar trading yang harus diketahui oleh semua trader pemula agar jangan nantinya salah dalam penggunaan alavancagem, lote, espalhar dll. Jika ingin belajar lebih banyak lagi sambil mempraktekan dalam akun demo bagi pemula bisa ikutan de OctaFx dan juga dapatkan wellcome bonus ganhado ane pengen ikutan tapi masih cari guru nih klo ada yg berminat berbaik hati mengajari email aj langsung ke zet. or. rzgmail ou langsung aj Ke line saya - reza yanuar akmal dengan senang hati saya jadi referal anda, ou mungkin kerjasama lebih lanjutnya: p Bonus untuk permulaan yang baik Dapatkan 123 di dalam akun bonus Anda Total bonus sebesar 123 Bonus bisa dipakai untuk trading selama 7 hari kerja dari bonus masuk Ke akun Profit Anda tidak terbatas Anda bisa dapat bonus tanpa butuh verifikasi antes da notificacao Tertarik. Coba ikuti link ini Wujudkan Impian Bersama FBS Sekarang FBS bukan hanya menjadi corretor untuk pasar Forex, namun FBS juga akan menjadi corretor yang bisa memenuhi semua mimpi-mimpi Anda Kami sangat senang dan bangga bila bisa memenuhi satu persatu mimpi Anda, oleh sebab itu sekarang kami Memutuskan untuk mewujudkan satu mimpi Anda setiap bulannya Ini bukan keajaiban, namun ini merupakan promosi terbaru dari FBS yang bernama 8220FBS mewujudkan impian8221. Promosi ini menjadi promosi yang pertama dan terunik di dalam dunia Forex Mulai sekarang setiap bulannya FBS akan mewujudkan satu mimpi dari pemenang promosi 8220FBS mewujudkan impian8221. Promosi terbaru dari FBS sudah dimulai Cepatlah bagikan mimpi Anda kepada FBS Yang peru Anda lakukan hanya menuliskan mimpi Anda di 8220FBS grup8221 di Facebook, dan pastikan postingan Anda mendapat como yang terbanyak Namun ada beberapa mimpi yang tidak masuk dalam kategori promosi yaitu: uang dalam bentuk apapun , Mimip yang tidak bisa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Silahkan cek syarat dan ketentuan dari promosi 8220FBS mewujudkan impian8221 di bagian 8220Promosi dan Bonus8221 di Area pessoal Bagikan mimpi Anda yang kreatif, unik, dan berani kepada FBS Satu mimpi yang dinilai paling kreatif oleh pihak FBS akan memenangkan hadiah yaitu FBS mewujudkan mimpi Anda Inilah saatnya Anda Untuk beraksi dan membuat mimpi Anda menjadi kenyataan Lebih dari 1 juta trader sudah mendapat keuntungan dari trading di FBS, dan kami sudah mewujudkan impian mereka. Buatlah mimpi Anda menjadi kenyataan juga sebetulnya sederhana memang untuk cara kerjanya tapi butuh pemahaman yang bagus untuk bisa merasakan 39sederhana39 itu. Soalnya memahami pergerakan pasar yang nggak pasti kemana akan bergerak itu pasti sangatlah sulit. Dan sebagai comerciante hendaknya kita coba untuk lebih emanfaatkan juga berita berita keuangan yang juga tersedia di brker OctaFxOnline Margem De Ambito Dalam Forex

Forex Brokers Limited United

Forex Brokers Limited UnitedTop 5 US Forex Brokers Se voce e cidadao dos EUA tentando escolher entre diferentes corretores de Forex dos EUA, voce provavelmente percebeu que suas opcoes sao mais limitadas do que as disponiveis para os comerciantes internacionais. Os corretores de Forex dos EUA devem ser regulados pela NFA ou CFTC e estao sujeitos a restricoes rigorosas que sao projetadas para proteger os comerciantes dos EUA. Os corretores regulados pela NFA devem limitar sua alavancagem a 50: 1 e se adequar aos rigorosos requisitos de registro e registro. No entanto, ha um punhado de corretores de Forex regulamentados pela NFA nos EUA que oferecem servicos confiaveis ??e plataformas amigaveis ??para usuarios (tambem existem varios corretores de Forex com sede nos EUA que operam dentro das fronteiras do pais sem a regulamentacao necessaria). Nos testamos as plataformas de negociacao, o servico ao cliente e a facilidade de uso dos principais corretores de Forex dos EUA e registramos nossas descobertas para ajuda-lo a escolher o corretor regulado da NFA. Se voce esta procurando por um corretor de Forex fora dos Estados Unidos, confira nossa lista de revisores de Forex para encontrar o corretor adequado para voce. FOREX e um site de negociacao de moeda operado pela Gain Capital Holdings, Inc., uma empresa de servicos financeiros que esta em negocios desde 1999. GAIN Capital esta listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: GCAP). FOREX e um corretor de Forex altamente regulamentado em toda a Europa e Asia e ganhou recompensas pela melhor pesquisa e analise da FX Street para 2014 e 2015. A FXCM Holdings, LLC foi listada como uma das empresas de mais rapido crescimento pela Inc. 500 List of America Empresas de crescimento mais rapido tres anos seguidas (2004-2006). A FXCM Holdings, LLC esta sediada em Nova York, com escritorios em todo o mundo, incluindo a U. K. Japao, Hong Kong, Franca, Italia e Australia, e esta regulamentada e licenciada em cada uma delas. A FXCM tem mais de 165.000 contas negociaveis ??em suas plataformas e uma media mensal de mais de 250 bilhoes em volume comercial. Veja a revisao do FXCM no DailyForex. EToro USA e uma versao americana da famosa marca eToro. O eToro torna a aprendizagem e o dominio das habilidades de negociacao Forex necessarias uma experiencia divertida com uma interface grafica e amigavel, oferecendo uma plataforma competitiva para comerciantes mais experientes. O eToro USA e um corretor de introducao da FX Solutions, permitindo que o eToro troque nos EUA sem receber regulacao NFA enquanto se beneficia da plataforma de negociacao de jogos eletronicos eToros. A OANDA e uma empresa de corretores e criadora de mercado de Forex e CFD de servicos financeiros multifacetados. Fundada em 1996, a OANDA tem sede em Nova York e esta disponivel para comerciantes nos EUA, Canada, Asia e Europa. OANDA foi o primeiro corretor em 1995 a oferecer uma ampla gama de informacoes sobre taxas de cambio gratuitamente na Web. Hoje, possui uma das bases de dados maiores e mais precisas do mundo sobre taxas de cambio, atendendo mais de um milhao de consultas por dia. O Saxo Bank, fundado em 1992 e domiciliado na Dinamarca, e um dos maiores corretores de Forex de varejo ao redor e e um dos ECNs mais antigos disponiveis para o cliente de varejo e comerciante institucional. Por ser uma instituicao bancaria e um prestador de servicos financeiros, o Saxo Bank e o corretor de Forex mais regulamentado da industria: Autoridade de Supervisao Financeira Dinamarquesa, Banco de Espaa, FSA, Autoridade Monetaria de Cingapura, Comissao Bancaria Federal da Suica, Servicos Financeiros Japoneses Agencia. Aviso de Risco: o DailyForex nao sera responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependencia das informacoes contidas neste site, incluindo noticias de mercado, analises, sinais comerciais e avaliacoes de corretores Forex. Os dados contidos neste site nao sao necessariamente em tempo real nem precisos, e as analises sao as opinioes do autor e nao representam as recomendacoes do DailyForex ou seus funcionarios. O comercio de moeda na margem implica alto risco e nao e adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depositos iniciais e o capital esta em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, voce deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nivel de experiencia e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informacoes valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este servico gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta pagina. Embora facamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nos o encorajamos a verificar nossa informacao diretamente com o corretor. Aviso de Risco: o DailyForex nao sera responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependencia das informacoes contidas neste site, incluindo noticias de mercado, analises, sinais comerciais e avaliacoes de corretores Forex. Os dados contidos neste site nao sao necessariamente em tempo real nem precisos, e as analises sao as opinioes do autor e nao representam as recomendacoes do DailyForex ou seus funcionarios. O comercio de moeda na margem implica alto risco e nao e adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depositos iniciais e o capital esta em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, voce deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nivel de experiencia e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informacoes valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este servico gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta pagina. Enquanto fazemos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nos encorajamos voce a verificar nossas informacoes diretamente com o corretor. Comentarios do FxUnited Website: fxunited Ano desde: 2006 Sede: Nova Zelandia Registro da empresa: United Global Holdings Ltd , Regulamento da Nova Zelandia: FSPR na Nova Zelandia Atencao: Por favor, indique seu numero de conta com o FxUnited ao redigir um comentario. Os comentarios sem numero da conta nao serao publicados ate novos avisos. Esta e uma medida temporaria para assegurar uma comunicacao de qualidade entre corretores e clientes. 100Forexbrokers e 100 recursos imparciais e nao compartilha opinioes, resolve disputas ou toma qualquer cliente de cliente. Obrigado pela sua compreensao Traded with FxUnited Voce ficou satisfeito com a qualidade dos servicos de corretores FxUnited CLASSES DE CLASSES Malasia, DA 22 de janeiro de 2017 Caros clientes valiosos, Nos so queremos compartilhar algumas atualizacoes sobre os pagamentos de retirada pendentes da IMA amp. A partir de hoje, temos o prazer de dizer que a resposta ao IMA comecou a retomar, permitindo-nos conseguir alguns lucros. Isso, em troca, esta nos ajudando a manter nosso compromisso com voce. Nos comecamos a configurar a listagem de pagamento. Mesmo que o pagamento seja enorme, estamos dispostos a enfrentar o desafio e gostaria de agradecer a todos e todos por sua paciencia e compreensao. Devemos dizer aqui que passamos por momentos extremamente dificeis, nao nos esquecendo de voce, mas podemos assegurar-lhe que nem muitas casas de corretagem poderiam ou estavam dispostas a sustentar o tempo que tivermos. Olhe ao seu redor, ha muitas casas de corretagem que entraram em colapso apos 6 meses no negocio, mas nos prevalecemos porque acreditamos que e nosso compromisso com todos voces que confiaram e investiram em nos. Gostariamos de agradecer a todas as equipes pelo seu apoio, especialmente no IMA. Os relatorios recebidos de varios departamentos provam que o IMA ira progredir de forma positiva. Aqui, humildemente, pedimos que ninguem se envolva em qualquer forma de manipulacao. Nosso sistema certamente sera capaz de detectar e nao queremos suspender contas por causa disso. Por ultimo, mas nao menos importante, obrigado mais uma vez e aguardamos a construcao de FXU para maiores alturas. JEAN MARC Management Tags: FxUnited opinioes Malasia, ZAR 17 de janeiro de 2017 2 anos Total de 2 anos com este Broker Broker foram 10 anos na industria forex e agora rockin com o novo sistema IMA que pode ajudar muitos comerciantes newbeginner a ganhar enquanto aprende a negociar De zero ao heroi. Sugira fortemente ao recem-chegado (). Nao hesite em me enviar um e-mail para o upczar86gmail para mais detalhes. Tags: Comentarios de FxUnited O seguinte resume o resultado da reuniao FxAction Team Retreat 2017 realizada no Genting View Resort em 8 de janeiro: 1) Solicitacoes de retirada pendentes de Perfect MoneyBitcoin nao serao revertidas de volta para carteira 1. Entao, nao precisamos executar Retirada novamente. 2) Para a retirada da carteira 1, o corretor pagara gradualmente de acordo com o nivel de prioridade estimado entre fevereiro a abril de 2017. Voce pode continuar a realizar a retirada. Temos 2 tipos de investidores sob a carteira 1: i. Aqueles que ganharam seus ROIs - Exemplo: um investidor investiu 10k. Heshe ganhou ou retirou (via corretora ou IB) seus depositos de 10k na integra. Ii. Aqueles que ainda ganharam seus ROIs - Exemplo: um investidor que investiu 10k. Heshe ainda ganhou ou retirou (atraves de corretor ou IB) seu capital integral. - significa, aqueles que investiram, mas ainda para fazer quaisquer retiradas. Todos os retornos ainda estao na carteira. Sob a condicao atual, a FX United se concentrara nesta fase inicial para honrar aqueles que ainda ganharam seus ROIs em porcentagem. Aqueles que ganharam seus ROIs, receberao gradualmente seus retornos com base no desempenho da nova entidade. E justo apenas para aqueles que ainda nao ganharam seus ROIs para serem priorizados nesta conjuntura. 3) O novo produto conhecido como Conta de Gerente Inteligente (IMA) foi introduzido pelo corretor e comecou a aceitar o financiamento efetivamente. Atualmente, o IMA esta se expandindo agressivamente para Hong Kong, Taiwan, Dubai, Nigeria, Camboja, Indonesia. Consulte o link abaixo para detalhes do IMA. FxunitedIntelligent-Manager-Account. php 4) Retirada do Wallet 2 amp Porta-carteira 3 pode ser realizada via corretor e aprovada dentro de 5 dias uteis. Obrigado. Jean Marc Management Team FX United Tags: Comentarios FxUnited Abaixo estao a versao real enviada a alguns clientes pela administracao: Assunto: Empresa Atualizacoes Importantes amp. Retirada Caros clientes valorizados, Estamos plenamente conscientes de que todos estao muito chateados com os pedidos de retirada pendentes atuais. Pedimos sinceras desculpas por isso. Nos, como corretor, passaram por momentos muito ruins recentemente, algo que nunca nos aconteceu desde a nossa incorporacao. Estes sao momentos muito dificeis para nos, bem como para nossos valiosos clientes. Neste e-mail, tentaremos explicar as situacoes atuais e como vamos lidar com isso. No momento, todos os nossos fundos estao congelados com o nosso LP anterior devido ao cancelamento do registro da UGHL na Nova Zelandia. Foi cancelado o registro porque as autoridades da NZ nao podiam aceitar o nosso produto CGAT. Eles so nos permitirao operar a partir dai se removemos o CGAT que recusamos. Temos alguns fundos de reserva para apoiar a situacao, mas nunca nos ocorreu que demoraria tanto tempo para resolver isso. Chegamos a um estagio em que devemos deixar claro para voces que nossos fundos de reserva nao conseguem acomodar a situacao atual. O fato e que atualmente estamos perdendo porque nao conseguimos garantir lucros e depositos com o LP atual. Em nome da empresa, pedimos desculpas porque temos de suspender todas as atividades neste momento. E devido ao fato de que a empresa simplesmente nao pode permitir mais depositos atraves da carteira atual porque isso nos causara uma seria responsabilidade. De qualquer forma, os pagamentos futuros para retiradas da carteira antiga serao tratados totalmente pelo corretor. Os IBs so poderao processar as retiradas da nova carteira. Todos os pedidos de retirada que foram feitos nos IBs terao de ser devolvidos a carteira antiga pelo corretor. Comecaremos a fazer pagamentos gradualmente a partir do lucro garantido pelo novo negocio. Este e o melhor esforco que podemos tomar em vez de esperar por um longo tempo ate garantir nossos depositos e lucros feitos com o nosso LP atual. Atualmente, ja adquirimos uma nova licenca Forex sob uma entidade diferente. Por razoes de seguranca, bem como para evitar qualquer interferencia de nossos concorrentes, a FXU nao revelara o pais em que estamos recebendo a licenca sem o nome da nova entidade. Tambem estamos trabalhando em um novo produto que pretendemos lancar nas primeiras semanas de dezembro. Este novo produto sera um substituto para o CGAT atual, que sera gradualmente eliminado gradualmente. Estamos plenamente conscientes de que a maioria de voces comecara a entrar em panico assumindo que todos os investimentos na plataforma CGAT serao perdidos. Nao fique alarmado, nos asseguramos que voce ira recuperar seus investimentos gradualmente. Todos os investimentos do novo negocio com a nova carteira serao geridos por esta nova entidade e ligados ao novo LP em breve. Honestamente, e verdade que o corretor tem apenas uma reserva muito pequena. Mas foi devido ao fato de que agora todos os nossos fundos estao presos com o nosso LP anterior. De qualquer forma, com a nova entrada de fundos, nos ajudara facilmente a diversificar o fundo em muitos canais ou LPs. Os novos lucros nos ajudarao a liquidar suas retiradas da carteira antiga. Com os especialistas a bordo, acreditamos que teremos a forca para superar e resolver nossos problemas atuais do CGAT. Daremos prioridade aqueles que nao conseguiram que o dinheiro volte ao mesmo, ate que possamos adquirir nosso deposito com o LP atual. Todas as retiradas de IBs serao rejeitadas de volta a carteira de clientes. No entanto, as retiradas que ja foram aprovadas pelos IBs estarao sujeitas a pagamento pelos respectivos IBs. De qualquer forma, uma explicacao detalhada sobre este novo produto sera anunciada em breve. Estamos realmente lutando para chegar ao fim e utilizando o mais completo nosso atual conselheiro e envolvendo mais pessoas para nos ajudar na situacao atual. A quantidade de fundos presos com o nosso LP anterior e enorme, mas acreditamos com o novo volume de negocios e a experiencia que a FXU tem para aumentar o crescimento, ajudara a resolver todos os problemas e estamos realmente confiantes de que, eventualmente, seremos o corretor mais forte Nesta decada. A FXU decidiu prosseguir com o metodo de deposito atual atraves de dinheiro digital sob o nome de FX United, mas o crescimento de fundos sera tratado separadamente atraves da nossa nova entidade. Agora estamos prontos para lidar com o volume de fluxo de dinheiro do nosso novo negocio de dinheiro digital para dinheiro real e tambem para utilizar a nova entidade licenciada para negociacao com o LP. Eu acredito que a FX United ficara 100 como uma maquina de dinheiro digital mundial para todos, sem qualquer interferencia. Ser seguro e auto-regulamentado e muito mais facil do que ser atacado pelos concorrentes. Por favor, permita-nos outra chance de provar ao mundo que a Fxunited e verdadeiramente um fenomeno na industria de Forex. Todos sabem que a FX United nao enfrentaria todos esses problemas se a licenca e a empresa nao fossem revogadas alem de ter problemas com nosso gateway de pagamento anterior. Ate agora, deveria estar funcionando sem problemas na criacao de mais milionarios do que nunca fizemos no passado. Todo problema tem uma solucao. Esperamos que os lideres ajudem a explicar as situacoes a sua rede e espero que elas permanecam calmas, nao faca julgamentos errados, pois estamos trabalhando em muitas coisas para enfrentar esta situacao atual. Vamos crescer o dinheiro juntos de novo e ser o Numero Mundial 1. Obrigado. JEAN MARC Gestao Tags: FxUnited reviews Mais atualizacoes da administracao: Prezado Todos os Investidores da FX United, ULTIMAS ATUALIZACOES SOBRE REQUERIMENTOS DE RETIRADA amplificador NOVO SISTEMA CGAT: Esta noticia e para informa-lo de que a FX United esta na fase final de desenvolvimento e implementacao de um novo sistema para Forex Trading e CGAT. Em relacao a isso, a) Todos os pedidos de retirada pendentes serao automaticamente cancelados pelo corretor e o dinheiro sera transferido de volta para o seu WALLET. B) Todas as Contas CGAT serao fechadas automaticamente por lote e todos os dinheiros serao transferidos novamente para o seu WALLET. C) Todas as retiradas DEVEM SER FEITAS diretamente atraves de DINHEIRO PERFEITO (PM) ou BITCOIN (BTC). Para a conta BTC, voce sugere abrir a conta Blockchain e Xapo. Ambas as empresas sao mais respeitaveis ??e garantidas para transacoes BTC. Alem disso, a Xapo pode lhe fornecer Visa Debit em Bitcoins, que e valido e reconhecido em todo o mundo. D) Todos os membros sao aconselhados a NAO SER ALARMADOS, pois todo seu dinheiro chegara a sua conta PM ou BTC EM CURSO DE DANOS. E) Todos os membros sao aconselhados a mudar para outra plataforma oferecida pela FX United sob diferentes entidades para participar do novo sistema CGAT, se estiverem interessadas, sujeitas a termos e condicoes que serao disponibilizados a todos os membros o mais rapido possivel. F) Todos os membros sao informados de que a FX United lancara um novo produto atraente, lucrativo e competitivo em breve no mercado. Assim, voce sera informado assim que o produto for lancado. Acreditamos que este novo sistema CGAT e este novo produto se tornarao a maquina de dinheiro mais intocavel do mundo e fortalecera a parceria entre os membros e o corretor. A partilha de lucros sera 100 atraves de criptografico que nenhum pais pode controlar ou regular. Gostariamos de assegurar-lhe que tudo sera o mais rapido possivel e continuara a prestar assistencia a todos os membros. Lembre-se de que, independentemente do que os bloggers negativos disseram sobre a Fx United, a FX United tentou fornecer a melhor plataforma para todos os membros e continua a faze-lo. Se a FX United desejava fugir e deixar todos nos, poderia ter feito isso LONGO TEMPO AGO quando o problema regulamentar comecou na Nova Zelandia. Mas a FX United continuou a enfrentar o desafio e saiu com uma solucao para todos nos, para que nao possamos perder nenhum centavo. FX United System NAO E UM ESQUEMA RAPIDO RAPIDO. E uma PLATAFORMA DE PARTICIPACAO. E o unico corretor no mundo que compartilha lucros com todos os membros. Agradecimentos amaveis ??cumprimentos, Jean Marc Equipe de gerenciamento FX United Tags: FxUnited reviewsOnline Forex Brokers Limited United

Noticia De Singliforex

Notícia De SingliforexComentarios Forex - Avaliado por PG, 29 de janeiro de 2007. Classificacao 810 A sua garantia na ordem Stop Loss e falsa. Uma vez que meu pedido SL foi executado apos 25 pontos. Mas no caso se o seu pedido de lucro Take for atrasado, voce nao recebera um centavo extra. Ele vai para a sua conta. - Avaliado por Franc, 14 de janeiro de 2007. Pontuacao 410 Eles nao se trocam contra voce: o mercado negocia contra voce. Eu verifiquei as cotacoes ao vivo comparando-os com outros corretores: nao ha absolutamente nenhuma diferenca entre os precos Forex, os precos do Saxo Bank, os precos FXCM, etc., entao eles nao estao se movendo contra voce, voce esta negociando contra o mercado. Eu so tive um problema com os spreads em 6 meses, foi logo apos o fim de semana e Dia de Acao de Gracas e durou cerca de 30 minutos, tempo durante o qual o spread NZDUSD aumentou para 7 pips, por exemplo. O unico problema de deslizamento que testemunhei nos ultimos 6 meses: quando NZD saiu de 150 pips em Fin. Min. Os comentarios de Cullens de 0,6650 a 0,6500, acho que, os primeiros minutos apos os comentarios foram altamente volateis e, na verdade, levou alguns segundos para marcar a posicao longa, mas acho que a liquidacao foi feita no preco de mercado disponivel no segundo, pressionei o botao. Eles tem uma excelente pesquisa de producao de lucro: quando voce diz que vai contra voce, voce ja tentou trocar suas pesquisas (eles estao entrando em posicoes com precisao cirurgica) e - fora do registro - theyre up cerca de 700 pips desde o inicio de Dezembro (hoje e 30 de dezembro de 2006) e lembre-se de que, em dezembro, a maioria dos comerciantes esta no modo ferias. Eles podem perder 2 semanas seguidas, mas o que eles perdem em 2 semanas ganham de volta em apenas um comercio. Estou ganhando dinheiro com eles: comecei com 500 e negociei apenas suas pesquisas porque era completamente novo no Forex ha 6 meses. Mas eu tenho um amigo que comecou em agosto de 2006 com 250 e agora ele e cerca de 4000 (vivemos na Romenia, se o Forex iria contra alguem, eles definitivamente escolherao os estrangeiros primeiro). Eu acho que este e o melhor corretor para contas Mini: nao sei se voce pode comecar com 250 e acabar com uma Ferrari em 2 anos, mas se quiser alguma liberdade financeira, o Forex e o melhor lugar para comecar. - Avaliado por Parmalat, 30 de dezembro de 2006. Classificacao 810 Este e, de longe, o pior. Fique muito longe deles. Eles trocam contra voce e movem o preco para cima e para baixo para fazer voce sair da sua posicao ou entrar o comercio. Os graficos nao sao sincronizados com as citacoes do bidask. Significando, alem dos 3 pips que ganham de voce por eurusd, eles ganham varios pips adicionais, alem disso. Horrivel servico ao cliente, pode ser muito grosseiro e irritante. - Avaliado por macgeo99, 12 de dezembro de 2006. Classificacao 110 Sobre Scams Singapura Scams Singapore e um blog projetado para identificar e transmitir fraudes, tambem conhecidas como fraude, em Cingapura para alertar todas as pessoas inocentes. Esperamos que mais pessoas estejam cientes de todos os tricksters que estao truque seu dinheiro (ou emocao talvez), para que voce possa, pelo menos, evita-los. Embora o nosso foco esteja em fraudes em Singapura, temos certeza de que fraudes similares tambem ocorrerao em outros paises. Nos tambem estaremos destacando fraudes que ocorrem em todo o mundo, que incluem fraudes de aluguel, golpes de telefone, golpes de cartoes de credito, golpes de cartao, fraudes de telefone e outras formas de golpes. Voce ficara surpreso. Nossas fontes de historias de golpes sao de visitantes e nossa experiencia de vida real. A maioria das pessoas teria encontrado golpistas, mas optar por ignora-los, simplesmente passamos tempo para compartilhar nossas experiencias com todos. Tambem temos que depender de fontes de noticias dos principais sites de midia para noticias. Por favor, note que algumas historias de golpes cobertas podem nao ser ilegais por lei, mas sao submetidas a pontos de vista pessoais que podem ser considerados fraudes para algumas pessoas, mas nao para todas. Nao deixe o seu dinheiro suado ir para o dreno. Se voce perdesse seu dinheiro para golpistas, voce tambem pode doar todos eles para a instituicao de caridade. Existe algum lucro Este blog e executado voluntariamente sem qualquer plano de negocios - tudo o que queremos e ajudar as pessoas porque tambem fomos vitimizados. Se voce esta interessado, voce pode se juntar a nos como um autor tambem, ou simplesmente envie sua historia para nos (com todos os detalhes e provas, se aplicavel). Nao estamos vendendo nenhum produto ou servico, e nao ha nada para nos vender. Portanto, por favor, nos perdoe se nao pudermos voltar para voce ou se nao podemos atualizar artigos com rapidez, temos que nos concentrar em nossos empregos para sobreviver para que possamos continuar com este projeto. Estamos abertos a qualquer tipo de assistencia. 94 comentarios: conheci um cara alguns meses atras e ele afirmou que ele me ama e ganhou meu coracao dentro de alguns dias. Na verdade, ele propos logo apos a nossa primeira reuniao e estava fazendo tudo para o que uma garota sonha. Ele dirigiu em carros esportivos luxuosos e afirmou que ele tem muitos negocios. (Eu acho que sua historia seria diferente para cada caso). Nao era dinheiro o que me fez apaixonar por ele, mas o carisma e atencao que ele possui. Seja o que for, para o meu caso, ele afirmou que ele comprou uma casa para nos e ate me mostrou evidencias, etc. Dias depois ele pediu um emprestimo devido a problemas de fluxo de caixa. Senti que era a causa de seu problema e lhe emprestei uma enorme quantia de dinheiro. Ele entao desapareceu e disse que ele tambem estava envergonhado de enfrentar qualquer um. Sua identidade e falsa e os numeros de contato nao estao registrados sob seu nome. Ele tem feito isso por alguns anos e acredito que ha muitas vitimas la fora. Ele foi capturado recentemente e agora sob fianca. Estou a procura de mais meninas para defender a justica. Descricao dele: 33ChineseSingaporean, cerca de 176 cm, gordura com cabelos curtos (com franja dourada longa) e a caracteristica mais distintiva sao os dois dentes da frente quebrados. Ele esta sempre em camiseta e bermudas e principalmente conduzindo um Nissan preto. Por favor, me solte uma mensagem se achar que voce e uma das vitimas. Os contatos serao confidenciais. Pode prevalecer a justica. Oi tagged convictlim, Nos gostariamos de falar com voce sobre este incidente. Por favor, escreva-nos assim que possivel. Joshuatangtmvc. sg tmvc. sg 65 6333 3051 A descricao e meio que soa um sino. Por acaso, voce tem o nome dele. Ligue para mim em 94248312 Ola, voce tem sua foto Comprou um anel on-line por 3,50 e depois eu transferi o dinheiro para o vendedor, ela disse que enviara o correio para fora. Cerca de uma semana depois, nao havia noticias e entao eu liguei para ela. Ela entao respondeu dizendo: agora meu suplicante fugiu, quanto voce me pagou39 seguido por 39, eu nao posso reembolsar seu dinheiro39. Fiquei com raiva, naturalmente, e disse-lhe que a denunciarei a policia se ela nao me reembolsar. Ela respondeu dizendo: 39 eu so me encontrarei com o reembolso. E voce tem que assinar uma carta para provar que voce ganhou um relatorio da policia contra nos. Precisamos que voce tenha fotografado para provar.39 Suas respostas foram enviadas apenas ontem, 16 de marco as 8:24 da tarde. Nao so nao me reembolsou, mas tambem bloqueou seu blog e evitou minhas chamadas. Este e um caso obvio de fraude. Sua blogshop: shop-4more. blogspot Seu numero de celular: 93610101 erm entao qual deve ser o nosso proximo curso de acao, chamamos a policia o que a policia pode fazer por nos, eles sao capazes de recuperar esse dinheiro? Ok, outro artista de romance por O nome de Desmond Cliff, atrai mulheres singapurenses. Ele afirma que ele e o Alasca, que vive na California, e que esta no interior de Sabah, na Malasia. Funciona para a empresa Chase. Esposa morreu de parto, ambos os pais morreram e so o irmao deixou. Ele esta no Badoo, no Facebook e tambem no yahoo messenger. Por seu sotaque e ortografia e uso de palavras, pode-se dizer um pouco mais tarde que ele nao e americano. Os americanos nao usam 39 vezes, nem dizem 39back39 como 39buk39. Apenas os britanicos e os nigerianos fazem isso. Seja cuidadoso. Suas historias parecerao tao reais quando se trata de pedir que voce o ajude financeiramente. Ele poderia dizer-lhe como ele obteve ajuda dos outros primeiro, e entao voce e o ultimo recurso dele. Como ele precisava muito disso. Eu era uma vitima. Ainda bem que nao era muito, mas ainda estou ameacando que ele me pague de volta. Aprendi minha licao com toda essa riqueza de informacoes na net. Alem disso, todos os EUA serao listados no PeopleSearch, entao confira primeiro. Tenha cuidado la fora. Aqui esta um golpe de cartao de credito que eles estao fazendo. Eles ordenam de 1800.00 a 5000.00 dolares de produto do seu site por cartao de credito. O endereco de cobranca e o endereco de entrega correspondem. Assim que a ordem, eles querem que voce o envie imediatamente e o use diariamente sobre como enviar o produto o mais cedo possivel. E obvio agora que foi um cartao de credito roubado porque 30 dias depois, voce recebera uma autorizacao para comprar no seu carrinho de compras. Eu estava usando o processador pay-pal pro para o meu carrinho de compras que lida com cartoes de credito, mas nao lhe oferece qualquer protecao de vendedor que eu descobri mais tarde. Eles so fazem o vendedor proteger apenas o Pay-pal e nao o tempo todo. Uma vez que a autorizacao nao atinge, pay-pal tira esse valor da sua conta imediatamente. Eles entao lutam por voce para resolver o problema com a empresa de cartao de credito. Sem deixar o mundo inteiro saber o resultado, a linha inferior e que o scammer tem o produto. Voce pagou o produto e, em seguida, sua conta recebe hits para o valor total quando a compra sem autorizada contata o pay-pal que o coloca negativo para o que foi o valor. Se voce enviar algum produto para fora, eles contam seus amigos e o que aconteceu comigo e que 5 deles encomendaram o produto tudo antes do primeiro acesso a autorizacao, o que significa que havia dinheiro e produto em todos os lugares e no final voce nao tem protecao nos pedidos , O produto que foi enviado, voce nao mais vera e voce sera responsavel pelo dinheiro nele. Este foi um golpe horrivel e muito caro que foi feito para mim e tudo o que fiz foi ter produtos para vender na internet a partir do meu site. Meu site tem itens muito caros. Entao nao levou muitos itens para realmente acumular o dinheiro que caiu sobre mim. Agora, nao posso mais pedir um cliente legitimo porque o meu pay-pal e negativo. Se um pedido entrar, ele apenas torna minha conta menos negativa. Entao voce teria que tentar e perseguir esse dinheiro. Tem sido um pesadelo para dizer o minimo. Muitas vezes eles perguntam se voce toma cartoes de credito como o primeiro e-mail. Tenha muito cuidado porque esses golpistas de Singapura sao provavelmente da Indonesia ou da Malasia usando enderecos de frete no aeroporto de Cingapura. Todos os enderecos estavam no Airport Rd, Bldg. tanto faz. CUIDADO ... Eu so quero informar todas as pessoas que estao procurando por casas alugadas. Ha pessoas no grupo que colocam um anuncio. Em gumtree ou outro site para casa alugada 21 ou 31. eles vao pedir o aluguel menos do que o preco de mercado como (1400 - 1700 para 21) e (1700 para 1900) para 31. Uma vez que as pessoas veem este preco menor, digite o numero Que eles mencionam no anuncio. One Lady, principalmente, vai pegar o telefone (algum tempo poderia ser cara tambem). Lady e de idade em torno de 30 a 35 cortes de mistura podem ser chineses. (Nome - Melza) Ela ira organizar a reuniao com voce e mostrar-lhe a casa e vai dizer que vai pintar a casa e fazer todos os trabalhos de limpeza e outros etc. Ela vai dizer que eles sao a empresa de gestao (TDAP) e NAO o agente. Entao, vamos cuidar da casa por toda a posse de qualquer demacao, etc. Uma vez que voce esta impressionado com suas conversas e menos aluguel. Ela pedira 2 meses de deposito, 1 mes de aluguel e taxas de administracao de 1 mes. E pedira depositar dinheiro em sua conta comapny. Ela vai dar-lhe um acordo de papar e deposito de deposito bastante legal e concordara com sua mudanca na data. Mas a medida que sua mudanca na data chegara, ela direi que a casa nao esta disponivel. E diz que vou mostrar-lhe outra casa ou move-lo em outra casa por tempo. Ela ira mante-lo mostrando muitas casas, mas nunca lhe dara essas casas. E voce ficara preso porque voce se move na data esta perto e voce nao pode encontrar nova casa tambem. Se voce pedir seu dinheiro, ela nao concordara em reembolsar e, se ela concordar em reembolsar, ela lhe dara um cheque, que sera lancado no momento em que voce depositar em sua conta bancaria. Como eles vao emitir uma verificacao de conta fechada. Muitas pessoas que alvejaram principalmente as familias Indain que nao podem correr atras delas para receber dinheiro de volta, eles estao se aproveitando. Alem disso, eles nao pagam aos proprietarios e agentes de quem eles tomam casas. Muitas pessoas sao vitimas (eu tambem sou uma das vitimas). Entao eu nao quero que outras pessoas sofram como eu e outros que estao sofrendo tortura mental e fisica. Eu tambem compilinei para policiar, mas nao sei quando as acoes serao tratadas. Entao, os meus amigos nao estao atrapalhados para receber a casa alugada ao ver um aluguel mais barato. E de qualquer empresa diz que sao uma empresa de gestao. Eles sao 3-4 pessoas fizeram uma gangue e fazem fraudes e fraudes para pessoas inocentes. Eles tambem tem escritorio da empresa. Nao fique impressionado ao ver seu escritorio. Nota. Eles vao lhe dar todos os documentos de forma muito ordenada (como acordo, boleto de deposito e dinheiro transferido, etc.), mas, finalmente, esses documentos nao serao uteis. Uma vez que o dinheiro foi embora. Entao, pegue a casa apenas atraves de agentes de registro abaixo (CEA) e peca cartoes de identificacao. E conheca o proprietario antes de tomar qualquer casa. Pegue todas as precaucoes antes de dar o seu dinheiro arduamente ganho. Obrigado pela sua atencao. E expressar a voz por qualquer fraude ou trapaca voce se deparar com outros seguros. Eu tambem sou uma vitima disso chamado. Gestao TDAP. Eles levaram cerca de 5000 SGD. E depois disso e isso. Eu me queixei com a policia, interpondi uma acao contra eles no Tribunal de Reclamos Pequenos. Eles nao compareceram ao tribunal. O tribunal passou a ordem de reembolso em um mes. Eles nao pagaram. Eu imagino que ninguem pode realmente fazer nada para eles. Estes dois trapaceiros sao marido e mulher e anteriormente eles operam sob a empresa Atlas Alliance Pte Ltd. Dominic Chan Wai Meng e Nangoi Demelza Carmalita Alguns de nos registaram o relatorio da policia. Por favor, entre em contato com o meu IO para que o caso possa ser vinculado. Gostariamos de ver a justica feita. Mohd Saleh Bin Kassim Dy. OC Equipa de crime comercial Divisao da policia Jurong Policia de Cingapura DID: 65 63167549 Fax: 65 63167538 E-mail: sallehkassimspf. gov. sg Oi. Eu tambem sou uma das vitimas. Eles levaram meus 6000. Quero apresentar um caso no tribunal de pequenas reclamacoes. Fui SCT eles me perguntam sobre o endereco. Nao tenho endereco. Entao, o que fazer Alguem tem o endereco da policia pode pega-los e cobra-lhes 415 -420 anw eu tenho enganado pela pessoa chamada sean tan do Facebook no primeiro, ele disse que me dara 10 lucros por investimento, mas depois do que dissemos que ele perdeu Todo o dinheiro e quero que eu transfira 500, 1000,500,1,000,300. Acabe por 8550. A resposta que eu transferir para ele e que a promessa vai me devolver todo o dinheiro. E ele tambem afirma que ele pedira ajuda aos seus pais. Depois do que eu percebi que ele usa meu dinheiro para apostar no esporte online. Peco-lhe para devolver o dinheiro, mas ele disse que todo o dinheiro foi. Ele ainda esta tentando perguntar a PPL TRANSFERIR-SE O DINHEIRO. Quem quer saber o rosto desse garoto gostoso Pode fazer trabalho a tempo parcial e a tempo inteiro em Cingapura e procurar esse cara. Alguem vai ao pequeno tribunal de reivindicacao eu fui la para apresentar uma acao contra Melza, mas eles me perguntam o endereco da casa dela. Que eu nao tenho .. Todas as sugestoes. Agora, Melza da um nome falso chamado Jenny. Ela dizia que a casa tinha problemas e dizia que ela ira reembolsar o dinheiro. Ela vai arrasta-lo ate que voce nao consiga um unico centavo de volta. Esteja ciente disso. Procure sempre um agente de habitacao que esteja registrado no CEA. Tenha sempre seu primeiro cartao e verifique seu numero de licenca. Com CEA. Nunca passe seu dinheiro se eles se recusarem a transmitir sua carta de namoro ou a dizer que eles esqueceram de trazer. Ei, quero denunciar uma fraude por esta garota marcada. Taggedprofile. htmluid5979703441 Ela me disse que ela precisa de dinheiro para limpar suas dividas. Entao, ela me deu seu numero e me pediu para envia-la no 83846819. Mas eu sinto isso talvez uma farsa e eu, em vez disso, disse a ela que eu a chamarei, ela diz que eu liguei para ela. Nem mesmo em um minuto de tempo, ela escolhe e conversamos por um minuto. Ela, em vez disso, diz que ela me enviara um texto o quanto ela precisa, ela diz que precisa de 360 ??para liquidar dividas. Eu sabia que em um segundo era uma farsa. Ela e eu nao nos vimos antes e pedimos 360 era muito ridiculo. Eu disse que eu sou uma pessoa que expoe golpes, ela, por sua vez, me disse que ela vai me denunciar a policia por assediar ela. E diz que ela gravou a conversa da chamada. Qualquer um que encontrou, por favor, reconsiderar se quer ajuda-la a acreditar em sua historia. O Tdap Management mudou o nome para Apen Group Management Services para continuar a explorar as pessoas que procuram casas de aluguel. Inclusive apareceu nos jornais. Destina-se principalmente a familias indianas. Por favor, esteja ciente disto. Eles sao um grupo de mentirosos. Nao se apresente em fazer o pagamento depois de ser convencido com uma casa bem renovada com aluguel barato. Eles tambem podem dizer-lhe que se voce pagar 3 meses de aluguel de uma so vez, isso sera mais barato. Isso e em resposta a publicacao de Anonymous em 12 de abril. Nao tenho certeza quando voce se juntou a este esquema porque diz que se juntou recentemente, mas tem Foi um ano desde que voce nao recebeu dinheiro. Parece que a senhora que o apresentou nao explicou completamente a voce, ou ficou entusiasmada ao prometer os retornos. Nao esta claro se o valor que voce mencionou como 57 e a unidade negociavel, ou o preco apos a divisao. O que e que o conceito e os calculos deveriam ter sido explicados claramente pela pessoa que o apresentou. Se voce verificar o preco agora em relacao ao mes de abril (o que eu suponho e a data em que voce se juntou), voce acharia que o preco subiu. A empresa e solida, com atividades em comercio eletronico, construcao etc. Minha opiniao e que voce nao deveria ter retirado seu investimento. Voce pode querer apresentar uma queixa a empresa contra a senhora, se voce sentir que ela mal interpretou. Isto e em resposta a publicacao por goshcat em 21 de marco. Mais uma vez, parece ser deturpacao por pessoas mais entusiasmadas. Existe a possibilidade de ganhar bons retornos, mas ninguem pode garantir isso. Os negocios da Ufun sao solidos, logicos e existem formas de proteger contra a manipulacao por um grupo de pessoas. Por favor, tome algum tempo para saber mais sobre o seu funcionamento. Se voce quiser, voce pode me informar seu interesse aqui e eu posso explicar ao meu melhor conhecimento, sem compromisso. Eu estava no carousell (o aplicativo de compras de singapura), eu estava procurando pelo ps4. Entao eu encontrei uma lista que ele vende apenas o ps4 para 475 por algumas horas. Eu conversei com ele e ele me pediu para adiciona-lo no FB. Seu perfil e o seu livro de marca Brandedquot. Eu conversei com ele por um longo tempo sobre por que isso nao sera uma farsa, ele me disse que, uma vez que eu transferisse metade do amt, ele mostraria seu nric. Eu transferi o valor para DBS Savings 120-6-007466 e ele me envia uma foto da frente e da nric. Ele me disse que o nome dele e Javier e que na sua nric tambem esta escrito como Goh Kian Yi, Javier. Depois que eu paguei o valor total, ele me disse para esperar 4 dias para o item chegar. No dia seguinte, conversei com ele e ele nao me responde. O ponto nao e apenas ele me arruinou, mas ele tambem pode ter roubado o nric de outras pessoas. Qualquer sugestao sobre como resolver isso. Existe alguma chance de o meu dinheiro poder ser devolvido para mim. Agora ele desativou a conta do Facebook. Ei, voce deve se reportar a policia com O numero da conta e a conta fb, mesmo que ela esta desativada. Com o Ic, a policia deve poder verificar o proprietario real do IC. O endereco de e-mail e o numero da conta tambem podem ser rastreados. Aja rapido. Esse tipo de coisas nao podem fugir de um IC roubado. Representando. Os Scammers nao usam seus detalhes reais. Eles usam os inocentes e os colocam em merdas profundas. Mas informar a policia e um bom comeco. Os inocentes saberiam o que aconteceu com seus ICs. O Parcel Withheld By SG Customs Scam. A seguir, uma vitima da Malasia. Esta acontecendo tambem na SG. Eu tenho a mesma experiencia sobre isso. O agente da APX da Malasia disse que eu tinha um pacote enviado pelo meu nome de amigo do bate-papo Tom e meu pacote foi mantido pelo costume porque eles detectaram dinheiro dentro dele. Ele disse que o nome dele e Scott Thomson. Seu numero de telefone. E 60-1697-91028, mas na ultima vez ele usou outro nao. 60-1669-37187.160 Quando eu chamo o oficial de costume. Eles me perguntaram sobre o pacote nao. Mas esse cara se recusa a me dar. Ele disse pela boa relacao que ele faz com o departamento. Ele nao pode me dar isso. Ele solicita de mim RM3540.00 ele me da a conta nao, eu tenho que depositar no dinheiro. 160 Nome: Julianah Binti Jaleel Nome do banco: Hong Leong Bank160 Numero da conta: 05550132629 Codigo Swift: HILBBMYKL agora. Ele me solicita agora, ele me solicita mais um RM 3950 porque o APX UK tem que liquida-lo com o governo do Reino Unido para obter o Certificado Anti-Terrorista. Que pena. Esse e um individuo que esta conectado a cada um. Oi, eu enfrentei o mesmo incidente tambem, o pacote bloqueado pelo SG personalizado, entao o IRAS, o Certificado Anti-Laundario e Anti-Terrorista. A pessoa se chama James Allen com We Chat ID: allenLevine19. Esta empresa de courier tambem e falsa: aircourieraim, 1 205 301 2728. Voce recuperou seu dinheiro depois de fazer o relatorio da policia Cuidado com essa pessoa AllenLevine19 (tambem conhecido como Allen James) que me adiciona no Chat. Ele tambem e aquele que toma iniciativa para conversar comigo, mas eu sempre estou frio ou ignoro ele. Ele disse que ele e americano e vai transferir para a SG por trabalhar com a mesma companhia que esta em (National OilWell Varco). Ele e um estafador que pretende enviar uma parcela de contrato de aluguel de habitacao, entao o pacote de fezes foi bloqueado pelo SG personalizado, IRAS e, em seguida, solicita o Certificado Anti-Laundary e Anti-Terrisom que precisa de dinheiro para o despacho de parcelas. O agente da propriedade (stproperty. sg) com o numero de telefone fornecido por ele tambem e falso. A empresa de correio (aircourieraim, 1 205 301 2728) tambem e falsa, o que eu acho que e da mesma pessoa. Ja faz um relatorio policial para isso, e eu desejo que eu possa recuperar o dinheiro e deixar todos aqui conhecer esse escarnio. Conheci alguem com quem o conheci por algumas semanas. Ele e eu compartilhamos o nosso problema. Nos conhecemos antes, mas nao muitas vezes. Entao, de repente, ele me pediu para emprestar-lhe algum dinheiro para pagar bom fumo e outros. Ele me prometeu me pagar de volta, entao eu confiei nele. Entao, no final, pedi-lhe que pagasse de volta, mas ele continua atrasando o tempo e contando uma mentira. O que e que se esconde. Porque ele esta trabalhando em pub ou scoop diario (Holland Village). Entao eu fui Holland Village e perguntei ao gerente da equipe sobre isso. Eles disseram que nao tinham seu nome completo na lista. Fiquei chocado ao ouvir isso e me irritou. Eu nao deveria ter lhe emprestado algum dinheiro porque ele era piedoso. Eu lamento por ele. Estive esperando por ele desde cinco meses. Ele disse que estava no ultramar. Entao, o que e que ele pode transferi-lo para o banco da minha conta. Ele disse que nao sabia como faze-lo. AMD. Oh, por favor. Ele tem 23 anos de idade agora. Eu decidi ir a delegacia de policia e talvez o processe em breve. Ele me fez perder meu tempo para ele. Tsk tsk. Seu nome completo: Eugene Yeo Wei Zhao. Ele se juntou ao time de futebol. Facebook Pic: facebookmediasetseta.10152508176777733.1073742045.106318797732amptype3 Endereco: Blk 505 Choa Chu Kang Street 51 10-183 S680505Online Noticia De Singliforex

Snd Forex Cargo

Snd Forex CargoMelhor e mais barato Balikbayan Box Shippers no mundo, Best International Shipping Balikbayan caixas, que nao gostariam de recebe-los. Eu simplesmente amo os pacotes em pacotes Especialmente quando vejo meus melhores perfumes, cosmeticos, novos itens quentes dos EUA depois de abrir uma caixa. Cara, eu ainda podia cheirar o cheiro de assinatura do ar selado de carga. Serio, eu adoro surpresas e recebendo uma caixa de balikbayan de um parente proximo ou um amigo e tao emocionante. Que forma pensativa eh caixa de Balikbayan, o que e Balikbayan e um termo filipino que significa voltar para a patria. Geralmente, e referido para pessoas que trabalham e vivem no exterior voltando para casa em seu pais do lovie dovie. Entao, a caixa balikbayan e realmente uma caixa ou um pacote que contem produtos de onde o trabalhador do exterior veio. Hoje em dia, as caixas de balikbayan sao frequentemente enviadas por transitarios internacionais por carga aerea ou carga maritima. Um pacote destinado a viagens aereas foi projetado para se adequar as restricoes de bagagem da linha aerea. O melhor e o mais barato Balikbayan Box Shippers no mundo Ive listados o melhor e mais barato transportador internacional de frete aqui. Eles sao os melhores por causa da facilidade de acesso sobre seus servicos de frete, tarifas de frete internacional, precos e custos baratos e acessiveis, opinioes positivas, reputacao de renome e estao entre as principais companhias de navegacao internacional que servem nao apenas filipinos, mas tambem outros estrangeiros. LBC Express com mais de 15 paises em todo o pais, a LBC e uma das melhores empresas internacionais de frete no mundo, nao so em termos de entrega de caixa balikbayan, mas tambem em termos de correio. Remessa e frete de carga. As taxas de envio da LBC sao tao baratas e acessiveis. Seu site e tao incrivel Tudo o que voce precisa saber sobre o transporte internacional e os servicos de frete estao la. Basta pegar sua localizacao e presto, voce pode iniciar seu envio em um clique. Voce tambem pode acompanhar seu envio a qualquer momento. Eles entregarao seus documentos e pacotes seguros e sonoros. No entanto, recebi comentarios tao bons sobre o servico LBC nos EUA. Espero que eles o solucionem, ou entao as pessoas podem esquecer o LBC. A DHL e uma das melhores simplesmente porque a DHL e global. Voce pode enviar um pacote de qualquer lugar para qualquer lugar do mundo. Seu encaminhamento global e o lider global nos mercados de frete aereo e maritimo. Eles transportam mercadorias e mercadorias para qualquer destino em qualquer momento acordado. Apenas escolha sua localizacao e voce pode enviar online. Atlas Shippers International oferecem servico de caixa balikbayan porta-a-porta de qualquer lugar nos Estados Unidos para qualquer area acessivel nas Filipinas. Eles sao uma companhia de embarque totalmente licenciada que e considerada uma das principais transportadoras de carga para as Filipinas. Agora, atendendo a mais de milhoes de filipinos em todo o mundo, a Atlas e consistente em procurar maneiras de satisfazer continuamente as necessidades de nossos kababayans nos EUA, Europa e outros paises asiaticos. Eles tambem atendem a remessa de dinheiro. Viagens e passeios. Cartoes de passaporte e remessa de SSS tambem. O Manana Forwarder e um dos redutores de transporte favoritos e confiaveis ??dos filipinos, especialmente nos EUA. Eles agora servem em outros paises como Japao, Australia, Canada, Tailandia, Europa, Filipinas e para outros locais onde a populacao de filipinos esta residindo. Como enviar uma caixa balikbayan E em seu site Para ver os afiliados completos do Manila Forwarder e locais disponiveis, va para o site oficial deles. A Forex Cargo esta servindo principalmente nos EUA. Uma vez que e confiavel e patrocinado por nossos colegas filipinos, inclui-lo na lista. Eles oferecem taxas de envio baratas e promocoes sao oferecidas todos os dias. Credito da foto . De Adelle07 photobucket Nurse Mags ha 4 meses, a LBC nao e boa em comunicacao entre o servico de atendimento ao cliente da Phil e US esp California e os representantes de atendimento ao cliente nao sao profissionais que eu posso ouvir sobre o tel fundo suas queixas me chamam por causa de seu erro. Foi-me dito que, no servico de atendimento ao cliente da Phil, a retirada sera de 1 a 6 da manha, mas depois o rapaz afirmou que o horario de levantamento e entre as 9h e as 13h. Eu desperdicei meu tempo esperando das 13h as 18h, entao vou perder tempo novamente preso na casa outra metade do dia. Eles nem se desculparam. O preco e caro. Existe alguma empresa melhor que eu possa usar em CA BEYBI ANTONIO ha 11 meses PARA: ATLAS SHIPPING, CO. INTL. TXT SIR, PAKI SIGAW LANG ESMAK ENI DIYAN SA PODE TAPAT BINTANA. MALAKI AL BAIYT NAMIN KAYA MEDYO SHOUT NA, LANG OK. ROMMELLE ANTONIO LCC Atlas Shipping Sucks 3 anos atras No ano passado, peguei algumas caixas Balikbayan da Atlas Shippers para que eu pudesse enviar alguns itens pessoais de volta as Filipinas. Isso foi da agencia da Atlas em Milpitas, CA. Fiquei informado no momento em que peguei as caixas vazias que tudo o que eu precisava fazer era chamar de volta uma vez que foram preenchidas e eles me dariam uma cotacao de retirada com base em onde eles estavam indo. Varios meses depois, quando chegou a hora de ter as caixas empilhadas apanhadas pela Atlas, enviei-as por um orcamento, mas nao recebi nenhuma resposta. Tentei contacta-los novamente, varias vezes na verdade, sem resposta. Eu pensei que era estranho que ninguem usasse seu e-mail ou site, entao liguei. Eu disse a senhora quais caixas eu tinha, e que eu precisava de uma cotacao. A primeira pessoa com quem falei nao tinha ideia de qual caixa eu estava falando. Depois de chamar de volta pelo menos mais quatro vezes (e falar com pelo menos tres pessoas diferentes), foi-me dito que nao havia quotno caixas de tamanho para citar, mesmo que fossem caixas da Atlas. Parece que o pessoal da Atlas nao tem ideia sobre os produtos que eles carregam, ou quanto eles custam. Na verdade, mesmo quando me dera um quotquotequot, isso geralmente mudaria dependendo de quem falei. Tenha cuidado de saber que os precos que o Atlas Shipping lhe da para um determinado tamanho de caixa podem nao ser precisos porque eles carregam tamanhos que eles nao tem precos. Eles sao um incomodo extremo para lidar e nao respondem as consultas dos clientes atraves do seu site. Eu decidi ir com o ALAS (para nao confundir com o Atlas) em vez disso, pois eles tem precos precisos sao consideravelmente mais sensiveis aos seus clientes. WTF. Alguem conhece um carregador confiavel e confiavel da Florida para Filipinas, nao UPS ou DHL ou FedeX, pois essas empresas querem centenas de dolares por caixa. E depois de ler esses comentarios, nao a LBC, nem a Alicia Graham, 5 anos atras, eu sou um cliente regular da LBC de porta a porta e de dinheiro e a maior parte do tempo envio uma caixa balikbayan para a minha cidade chamada porta a porta significa que pagamos Voce entrega a minha porta. Quando a caixa chegar la no armazem da LBC, o funcionario disse apenas ao meu irmao para que ele carregasse a caixa, porque nao ha responsabilidade em trazer para qualquer lugar. Pelo menos, eles podem deixar o barco se eles nao estiverem disponiveis para trazer para a ilha pequena. Meu irmao disse a ela que achava que isso era porta a porta e que nao se retirou. E ela disse que voce pode reclamar a alguem que nao estamos assustado Para voce, nao nos importa quem voce e. Eu gosto da empresa, mas a atitude do empregado me faz virar. O tipo de negocio e que a LBC precisa de seu empregado para te-los disciplinados de forma ruim. Quao bom e este artigo 10005Our Cargo tem mais de 16 anos de experiencia na industria Balikbayan. Nossa missao e fornecer a comunidade filipina o maior valor para suas necessidades de transporte. Nos nos esforcamos para oferecer um servico Premier Door to Door Balikbayan Box. Comprometidos com a excelencia e a satisfacao do cliente. Nosso registro fala do que podemos fazer para a comunidade filipina no Reino Unido. Confiavel e comprovado - Desde que estabeleceu no Reino Unido em agosto de 1999, ja enviamos mais de 100.000 caixas de balikbayan. Fale Conosco Conecte-se com os EUA Nosso Braco de EntregaOnline Snd Forex Cargo

Apenas Indicadores Tecnicos Forex

Apenas Indicadores Técnicos ForexOANDA usa cookies para tornar nossos sites faceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies nao podem ser usados ??para identifica-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site, voce aceita o uso de cookies da OANDA8217 de acordo com nossa Politica de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite aboutcookies. org. A restricao dos cookies impedira que voce se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Baixe o nosso Mobile Apps Select conta: ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: nenhum mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt Analises tecnicas para Forex Traders Introducao a Analise Tecnica Bandas de Bollinger. Indice de Forca Relativa. Osciladores estocasticos. Retraccoes de Fibonacci. Se apenas ouvir esses termos preenche-lo com trepidacao, voce nao esta sozinho. No entanto, a boa noticia e que, apesar de seus nomes intimidantes, a maioria dos indicadores tecnicos nao sao tao dificeis de usar, e e possivel que os comerciantes de qualquer nivel de experiencia incorporem esses indicadores no seu processo diario de decisao comercial. Na verdade, com a ultima geracao de plataformas de negociacao plenamente capazes de realizar os calculos necessarios para voce, os dias em que apenas os matematicos poderiam gerar graficos de mercado precisos. Nesta serie de licoes, voce encontrara uma abordagem sem sentido para trabalhar com os indicadores tecnicos mais populares. Cada secao inclui uma visao geral facil de entender de cada indicador, juntamente com exemplos relevantes que demonstram como aplicar e interpretar indicadores para ajuda-lo a tomar decisoes informadas. Embora esta licao nao exija que voce tenha alguma experiencia passada com indicadores tecnicos, assume que voce tem alguma compreensao sobre o comercio de moeda. Se voce precisa aprimorar seus principios basicos da FOREX, voce e encorajado a ler o primeiro livro desta serie - Uma Introducao Concisa a Negociacao de Moedas. Indice 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx familia de marcas registradas sao de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site sao de propriedade de seus respectivos proprietarios. A negociacao com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nivel de risco e pode nao ser adequado para todos. Recomendamos que considere cuidadosamente se a negociacao e apropriada para voce a luz das suas circunstancias pessoais. Voce pode perder mais do que voce investir. As informacoes sobre este site sao de natureza geral. Recomendamos que voce procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociacao. Negociar atraves de uma plataforma online traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa secao legal. As apostas de propagacao financeira so estao disponiveis para os clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na Republica da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura MT4 e racios de alavancagem superiores a 50: 1 nao estao disponiveis para residentes dos EUA. A informacao neste site nao e dirigida a residentes em paises onde sua distribuicao, ou uso por qualquer pessoa, seria contraria a lei ou regulamento local. A OANDA Corporation e uma negociante de cambio mercantil e varejista registrada da Comissao de Futuros com a Commodity Futures Trading Commission e e membro da National Futures Association. Nao: 0325821. Por favor, consulte o NFAs FOREX INVESTOR ALERT, onde apropriado. OANDA (Canada) Corporation As contas ULC estao disponiveis para qualquer pessoa com uma conta bancaria canadense. Corporacao OANDA (Canada) A ULC e regulada pela Organizacao Reguladora do Industria do Investimento do Canada (OCRCV), que inclui o banco de dados do conselheiro on-line da IIROC (Relatorio do conselheiro da IIROC) e as contas dos clientes sao protegidas pelo Fundo Canadense de Protecao ao Investidor dentro dos limites especificados. Uma brochura que descreve a natureza e os limites da cobertura esta disponivel mediante solicitacao ou no cipf. ca. OANDA Europe Limited e uma empresa registrada na Inglaterra numero 7110087, e tem sua sede no Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. E autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira160. Nao: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) possui uma Licenca de Servicos de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetaria de Cingapura e tambem e licenciada pela International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160 e regulada pela Comissao de Valores Mobiliarios e Investimentos da ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL n? 412981) e e o emissor dos produtos e / ou servicos neste site. E importante que voce considere o atual Guia de Servicos Financeiros (FSG). Declaracao de divulgacao do produto (PDS). Termos de conta e outros documentos OANDA relevantes antes de tomar decisoes de investimento financeiro. Estes documentos podem ser encontrados aqui. OANDA Japan Co. Ltd. Primeiro Diretor de Negocios de Instrumentos de Tipo I do Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) Numero 2137 do Subscritor da Associacao de Futuros Financeiros do Instituto 1571. Trading FX andor CFDs em margem e de alto risco e nao e adequado para todos. As perdas podem exceder o investimento. Quais os indicadores tecnicos Forex sao o melhor instrutor, a Academia de Negociacao Online Desde uma perspectiva de analise tecnica, prefiro basear minhas decisoes comerciais principalmente na dinamica continua de principios de oferta e demanda, diz Sam Evans, da Online Trading Academy. Porque esta e praticamente a abordagem analitica mais objetiva disponivel, principalmente devido ao simples fato de que o melhor indicador de onde o preco provavelmente ira seguir e o proprio preco. No entanto, embora essa abordagem formule a metodologia basica do meu plano e atividades comerciais, tambem respeto profundamente um punhado das outras ferramentas tecnicas e metodos de analise que estao amplamente disponiveis para comerciantes de todos os niveis de habilidades. Certo, eu nunca tomaria um comercio baseado apenas em um sinal de compra ou venda gerado por um indicador tecnico sozinho, mas com isso sendo dito, essas ferramentas podem fornecer um papel poderoso na ajuda ao processo geral de avaliacao do mercado. Como comerciantes, simplesmente precisamos entender que nao ha absolutamente nenhum tipo de indicador. Nao ha um gatilho perfeito disponivel, e ate que as maquinas possam sempre prever o futuro, entao e improvavel que as coisas mudem a qualquer momento. Duas categorias de indicadores Eu encontrei em minhas experiencias como comerciante que, embora existam, sem duvida, uma grande selecao de indicadores tecnicos incorporados na maioria das plataformas de negociacao e de graficos de qualidade, apos o tempo experimentando com eles, tudo fica claro que, quando a maioria esta preocupada, eles podem Seja dividido em duas categorias separadas: Baseada em Momentum e Baseada em Osciladores, com a anterior mais amplamente utilizada para os sinais de compra e venda mais basicos. Ocasionalmente, quando uma tendencia dominante esta em jogo no mercado, apenas depender dos niveis de apoio e resistencia, isso significa que grande parte da tendencia e perdida para o comerciante, forcando-os a sentar-se em suas maos e esperar um melhor momento para entrar no mercado mercado. No entanto, ao usar um oscilador de tempos em tempos durante esses cenarios, o comerciante objetivo e paciente pode muitas vezes ter a chance de entrar na acao, idealmente quando se olha para reunioes curtas em distancias baixas ou comprar retrocessos em tendencias elevadas. A mais comum da familia de indicadores do oscilador incluiria o tipo de RSI (indicadores de forca relativa), o CCI (indice de canal de commodities) e Stochastics. Eu trabalhei e continue ensinando meus alunos na sala de aula da Online Trading Academy e no programa de pos-graduacao Extended Learning Track (XLT) em curso, os beneficios dessas ferramentas quando usados ??nas circunstancias corretas (e apenas as circunstancias corretas que eu possa adicionar). O oscilador que alguem escolhe usar e realmente inteiramente ate o gosto pessoal, mas nunca recomendaria usar mais de um por vez puramente pelo motivo de que, em essencia, os tres faziam exatamente o mesmo trabalho. Embora o RSI seja formulado com base na forca relativa do preco, os estocasticos sao, em vez disso, baseados em fechamentos de precos sistematicos maiores e menores. O CCI calcula os resultados da mudanca de preco em comparacao com as flutuacoes de precos anteriores. Assim, enquanto cada indicador individual tem uma ligeira diferenca em seu metodo de calculo, todos eles tem o fio comum de mostrar sinais de comerciante de quando um mercado esta potencialmente supercompacto ou sobrevendido, levando a algumas oportunidades potenciais importantes para se juntar a tendencia atual. Cada indicador e formulado a partir dos dados do preco em si, por isso devemos lembrar sempre que, muitas vezes, o indicador pode nos dar um sinal de entrada muito atrasado, aumentando o risco e drenando simultaneamente o potencial de recompensa. Ha, no entanto, uma solucao para este problema com todos os osciladores e que reside com a quantidade real de dados de preco com o qual o indicador esta programado para funcionar. Voce ve, independentemente da ferramenta tecnica a ser usada e do seu proprio metodo de calculo personalizado, todos precisam de uma certa quantidade de dados de preco para funcionar. Essa configuracao geralmente pode ser encontrada rotulada como o periodo de configuracao do comprimento, dependendo do software de graficos que esta sendo usado. Normalmente, a configuracao padrao e a quantidade original de dados usada para o calculo, como foi projetado pela primeira vez pelo criador de indicadores ou pelo designer. Como regra geral, incentivo os estudantes do mercado a usar a configuracao padrao ao trabalhar com um indicador de qualquer tipo, pois esta foi a configuracao original empregada pelo criador de ferramentas e e uma boa media para trabalhar. No entanto, podemos alterar a configuracao do periodo a vontade, acelerando a quantidade de sinais de entrada dada pelo indicador ou, em vez disso, adicionando mais periodos para fornecer menos gatilhos de compra e venda. NEXT: Veja as duas configuracoes do indicador em acao. Publique um comentario Videos relacionados em FOREX Proximas conferencias Contate-nosOnline Apenas Indicadores Tecnicos Forex

Unsri Hukum Forex

Unsri Hukum ForexPor SurFXGzali 187 seg 05 de outubro de 2009 11:34 HALAL HARAM FOREX Sebagai Rujukan. Konsep leveraj yang disediakan oleh corretor forex sebenarnya wujud dalam Islam. Islam tidak pernah mengharamkan sesuatu perkhidmatan yang tiada unsur penindasan (gharar) meskipun ianya disediakan oleh orang bukan Islam. Leveraj forex merupakan jaminan (pertolongan) sementara yang diberikan oleh broker forex. Ianya boleh dikatakan juga kontrak sementara antara comerciante forex dan corretor selagi comerciante tersebut masih mempunyai ekuiti dalam akaun mereka. Comerciante hanya boleh memegang kontrak berdasarkan ekuiti mereka sahaja dan mengikut yang meraka persetujui dengan corretor mereka. Bagi akaun Islamik, corretor forex tidak mengenakan atau memberikan apa-apa faedah atas jaminan mereka. Dengan jaminan mereka kita dapat memasuki pasaran matawang mengikut kemampuan kita. Broker forex adalah orang temh antara banco-banco antarabangsa (institusi) dan pedagang kecil (varejista).Mereka membeli (qoute) dari institusi dan menjual balik (reqoute) kepada pedagang kecil. Biasanya jualan balik adalah munasabah antara 3-10 mata sahaja. Di Sini lah mereka membuat keuntungan. Proses ini adalah dibenarkan o Islam. Ianya bukan riba. (Ada yang terkeliru menyatakan jual beli adalah juga sama riba). Pandangan Professor Kewangan Islam Saudarai, Kalau kita mengkaji banyak pandangan dari pakar-pakar kewangan islam yang terlibat langsung dengan kewangan islam dan pernah membentang kertas kerja di forum kewangan islam. Majoriti bersetuju menyatakan alavanca adalah harus (permissivel). Seperti Kata Professor Humayon Dar, Diretor Gerente de Dar Al Istithmar em Londres (Examina os aspectos da Shariah dos hedge funds islamicos emergentes). . A Shariah nao tem problemas com a alavancagem, desde que seja alcancada atraves da divida islamica. A alavancagem nao e uma preocupacao da Sharia, mas e uma questao economica. Rujuk: islamicfinanceandbanking. blog. Mic-hedge. html Kalau mengambil kata-kata beliau, saya mengambil contoh alverage dalam akaun islamik FXOpen alavancagem yang dikenakan tidak dikenakan sebarang interesse (sem juros). Juga kalau kita overnight chatice tidak ada apa-apa interesse (berking convencional dikenakan interesse kalau durante a noite). Saya rasa perlunya kita merujuk banyak pihak yg mahir dan terlibat secara langsung dalam kewangan islam. Bukan sekadar merujuk graduan bachelor yg baru balik dari universiti di Jordan dan kerja 2-3 tahun di institusi kewangan islam dan tukar jadi pensyarah di uiam. Kemudian buat hukum tanpa perbincangan. Hadith dhaif sebagai hujah pengharaman. Saya ingin berkongsi pengetahuan tentang satu lagi hadith yang terputus sanad (dhaif) yg dijadikan hujah pengharaman, iaitu: Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak di dalam milikmu. (Riwayat Abu Daud, no 3504 3283) Rujuk Konsep Leveraj Haram Metro Ahad 3 de fevereiro de 2008. Adalah terjemahan langsung satu hadith yang masyhur a tabi ma laysa indak Beberapa isu telah dibangkit berkenaan hadith ini. Salah satunya tentang percanggahan rantaian sanadnya. Al Bukhari dan Muslim Tidak pernah merekodkan dalam koleksi mereka walaupun yang lain antaranya Ab Dawd e al Tirmidhi, ada merekodkannya. Percanggahannya adalah seperi berikut: 1. Ab Dawd, Ahmad ibn Hanbal e Ibn Hibban menyatakan ianya diriwayatkan oleh Jafar ibn Abi Wahshiyah, dari Ysuf ibn Mahak, dari Hakim ibn Hizam, manakala yang keempatnya, ianya Abd Allah ibn Ismah, manakala koleksi yang lain Menyatakan antara Ysuf e Hakim. Dalam al Mizan, al Dhahabi menyatakan nama pertengahan langsung tidak diketahui (la yuaraf). 2. Berkenaan periwayat utama Hadith ini, Hakim ibn Hizam, dikatakan 8220obscure8221 (majhul al hal). Hanya Ibn Hibban memasukkan beliau antara periwayat yang boleh dipercayai (fiable al thiqqat). Sementara al Nasa82178217i telah merakamkan cuma satu Hadith yang diriwayatkan oleh beliau, Yang lain menyatakan beliau adalah 8220obscure8221. Rujukan: Futuros de mercadorias: uma analise juridica islamica Mohammad Hashim Kamali en. wikipedia. orgwikiMohammadHashimKamali --------------------------------- ----------------------- (Perkataan: Majhul al-Hal (dinamakan juga al-Mastur) Definicao: Perawi yang diriwayatkan daripadanya oleh dua orang atau lebih tetapi tidak Ditawsiqkan. Hukum periwayatannya: tidak diterima mengikut pendapat yang sahih di sisi majoriti ulama. Adakah hadisnya itu mempunyai nama khusus Hadisnya itu tidak mempunyai nama khusus tetapi diletakkan di bawah hadis dhaif. Rujukan: darulkautsarpenghadi. BahasanKedua: --------- -------------------------------------------------- ---- (Nota: Saya tidak pernah memandang rendah pada hadith dhaif. Cuma menyatakan bahawa hadith dhaif tidak boleh dijadikan hukum dalam soal halal dan haram. Os efeitos do uso de Hadeeth fraco: islamwebver2archive. NgEampid139248 Wallahu alam. Bukankah leveraj dan margin trading saling Berkait. Ibarat kuku dengan isi. Kalau ikut pemahaman saya, margem trad Ing saham gunapakai pinjaman ada riba sahaja HARAM. Kalau tiada riba, jadi HALAL. Secara amnya margem de negociacao (alavancagem) HALAL tanpa ada riba. Sebenarnya dalam akaun Islamik forex, margem tradingnya LANGSUNG tidak kena guna riba. Malah corretor forex telah dulu merealisasikan prinsip-prinsip Qard Al Hassan (belo emprestimo) berbanding banco yang berjenama perbankan Islao tidak kira da Malasia atau luar negara. Kalau ada chatice, ianya agak terbatas ruang lingkupnya seperti: Rujuk: dib. aeencommunityservicequrad. htm Insya Allah. Saya akan huraikan tentang Qard Al Hassan pada kesempatan lain. Berkenaan risiko pula, andai pasaran tidak menyebelahi kita, kita masih ada stop loss sebagai penyelamat. Andai kita tidak menggunakan stop loss trocadilho, Broker forex mengamalkan Fakta 3: sem saldos de debito Seu risco e limitado apenas aos fundos depositados. Como nao ha chamadas de margem na negociacao forex, para sua protecao, o corretor fechara automaticamente todas as suas posicoes abertas se o patrimonio da sua conta cai abaixo do nivel de margem requerido. Pense nisso como uma parada final e automatica. Na verdade, voce nunca perdera mais dinheiro do que voce tem em sua conta Janganlah susah-susahkan hati pasal forex ini halal ke haram. ianya harus. Yg uzar komenkan adalah pasal alavancagem. Alavancar dlm forex menepati hukum syarak. Xde riba. Kena yakinkan diri yg ianya menepati hukum syarak. Tanpa keyakinan boleh jatuh syubhah pula. Yg penting pakai islamic conta swap conta gratuita. Kan byk broker yg tawarkan islamic account. Era - era itu adalah bisikan syaitan. Sedangkan hukum dagang forex dan penggunaan leveraj adalah harus halal. Yakinkan diri baru hati jadi tenang. Kerja jadi senang. Apa-apa chess saya tiada kuasa menjatuhkan hukum HALAL HARAM. Saya Cuma tolong menerangkan apa yang saya fahami selama ini megenai perkara tersebut. Yang ada kuasa ialah MAJLIS FATWA KEBANGSAAN. Jikalau MAJLIS FATWA KEBANGSAAN mengeluarkan FATWA da Malasia ini menerangkan yang Trading FOREX ini HARAM. Maka berhentilah. Sehingga sekarang tiada apa2 FATWA dikeluarkan por MFK mengenai FOREX. Di dalam Islam La ibrata bil musammayaat walakinna ibrata bil maaani (Pengajaran (hukum) bukan diambil dari segi istilah sesuatu perkara bahkan pengajaran (hukum) diambil dari cara perlaksanaannya). No ISLAM para verificar que as coisas que sao HALAL ou HARAM nao sao do significado direto da terminologia, mas de como ela foi feita. Jawapan dari yang lain merujuk kepada perkara yang sama por SurFXGzali 187 seg 05 de outubro de 2009 11:43 Daripada Penasihat SyarieSharie Conselheiro KODANA Berhad. Waalaikumussalam w. b.t .. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Seeraj atas pertanyaan yang diajukan dan sokongan kepada ruangan forum ini. Memang semalam ada persoalan tentang alavanca. Oleh kerana soalan tersebut telah menyebut nama seseorang, pihak pengurusan telah membuang soalan tersebut supaya perbincangan kita lebih telus dan tidak menyentuh mana-mana pihak. Akhlak dan kesatuan adalah penting dalam Islam dan bukan perpecahan serta pergaduhan yang dianjurkan. Terima kasih atas keperihatinan saudara itu. Diruangan yang terhad ini saya tidak bercadang untuk menterjemahkan definisi LEVERAGE mengikut istilah perniagaan yang memeningkan kepala kerana ianya berbeza mengikut penggunaan di dalam sesuatu urusniaga. LEVERAGE yang berlaku dalam perdagangan FOREX adalah como ganhar mais com menos sebagaimana berikut: - Sebagai contoh. Kita mengambil urusniaga matawang asing yang melibatkan matawang GBPUSD. Sekiranya kita membuka akaun USD1,000 dan kita ingin membelimenjual 1 lote GBPUSD, plataforma separada de pihak akan memotong USD100 a partir de $ 25 por mes. Tetapi sekiranya alavanca, plataforma hanya akan memotong USD50 untuk modal pusingan 1 lot tersebut. Ini merupakan kemudahan dan diskaun yang diberikan oleh pihak plataforma untuk meringankan modal pusingan kepada pedagang yang mempunyai akaun mini sahaja. Inilah yang dikatakan alavanca dan keistimewaan ini hanya diberikan kepada pedagang yang mempunyai akaun mini sahaja. Akaun mini ialah jumlah akaun yang kurang de USD50,000. Tetapi sekiranya akaun tersebut melebihi USD50,000 ke atas, keistimewaan ini tidak diberikan kepada pedagang (comerciante). Yang paling penting didalam perdagangan forex ini ialah setiap urusniaga yang dibenarkan serta kerugian maksimum yang akan ditanggung por pedagang tidak akan melebihi dari jumlah modal pusingan yang terdapat di dalam akaun mereka. Sebagai contoh, sekiranya anda membuka akaun yang bernilai USD1,000 anda tidak akan menanggung sebarang kerugian melebihi modal tersebut iaitu USD1,000 walau apapun alavanca yang anda perolehi dari plataforma pihak dan kerugian anda sama sekali tidak akan berganda dari keseluruhan modal yang anda laburkan. Dengan ini alavanca tidak menjadi halangan mengikut hukum syara dalam perlaksanaannya kerana ianya merupakan diskaun atau keistimewaan yang diberikan kepada pedagang. Ini hanyalah kemudahan yang diberikan oleh plataforma de pihak dengan harga yan lebih rendah kepada pedagang yang mempunyai modal yang kecil (mini akaun) iaitu akaun yang yang modalnya kurang USD50,000. Saya berharap penerangan saya yang ringkas ini dapat merungkaikan segala kekeliruan dan pemahaman yang silap tentang alavancagem yang timbul dewasa ini dan juga menjawab kepada persoalan hukum tentang alverage itu sendiri. Di dalam Islam La ibrata bil musammayaat walakinna ibrata bil maaani (Pengajaran (hukum) bukan diambil dari segi istilah sesuatu perkara bahkan pengajaran (hukum) diambil dari cara perlaksanaannya). Sekian. Wassalam. Haji Habin Faisal bin Haji Mohamed Penasihat SyarieSharie Conselheiro KODANA Berhad. Investasi FOREX trading merupakan investasi yang sangat menjanjikan dimana kita bisa memperoleh lucro yang cukup lumayan dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi dengan kehadiran Broker forex online yaitu Marketiva yang memberikan jasa forex sinal di internet, semakin memudahkan setiap orang untuk mendulang lucro di bisnis ini bahkan tanpa harus melewati upaya belajar yang terlalu lama dan tanpa harus memahami analisa teknikalmaupun fundamental yang memusingkan kepala. Penghasilan para comerciante-comerciante forex profissional sangat dan jauh meninggalkan para pelaku-pelaku bisnis lainnya seperti para pelaku bisnis MLM dan perdagangan konvensional. Tapi kemudian banyak yang mempertanyakan kehalalan dari hasil yang diperoleh bisnis forex trading ini dikarenakan sifatnya yang abstrak dan tidak kasat mata. Sebagian umat Islam meragukan kehalalan praktik perdagangan berjangka. Bagaimana menurut padangan para pakar Islam Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu, 8221 sabda Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadits riwayat Abu Hurairah. Oleh sementara fuqaha (ahli fiqih Islam), teve tersebut ditafsirkan secara saklek. Pokoknya, setiap praktik jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad, haram. Penafsiran secara demikian itu, tak pelak lagi, membuat fiqih Islam sulit untuk memenuhi tuntutan jaman yang terus berkembang dengan perubahan-perubahannya. Karena itu, sejumlah ulama klasik yang terkenal dengan pemikiran cemerlangnya, menentang cara penafsiran yang terkesan sempit tersebut. Misalnya, Ibn al-Qayyim. Ulama bermazhab Hambali ini berpendapat, bahwa tidak benar jual-beli barang yang tidak ada dilarang. Baik dalam Al Qur8217an, sunnah maupun fatwa para sahabat, larangan itu tidak ada. Dalam Sunnah Nabi, hanya terdapat larangan menjual barang yang belum ada, sebagaimana larangan beberapa barang yang sudah ada pada waktu akad. 8220Causa legisatau ilat larangan tersebut bukan ada atau tidak adanya barang, melainkan garar, 8221 ujar Dr. Syamsul Anwar. MA dari IAIN SUKA Yogyakarta menjelaskan pendapat Ibn al-Qayyim. Garar adalah ketidakpastian tentang apakah barang yang diperjual-belikan itu dapat diserahkan atau tidak. Misalnya, seseorang menjual unta yang hilang. Atau menjual barang milik orang lain, padahal tidak diberi kewenangan oleh yang bersangkutan. Jadi, meskipun pada waktu akad barangnya tidak ada, namun ada kepastian diadakan pada waktu diperlukan sehingga bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut sah. Sebaliknya, kendati barangnya sudah ada tapi 8211 karena satu dan lain hal 8212 tidak mungkin diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah. Perdagangan berjangka, jelas, bukan garar. Sebab, dalam kontrak berjangkanya, jenis komoditi yang dijual-belikan sudah ditentukan. Begitu juga dengan jumlah, mutu, tempat dan waktu penyerahannya. Semuanya berjalan di atas rel aturan resmi yang ketat, sebagai antisipasi terjadinya praktek penyimpangan berupa penipuan 8212 satu hal yang sebetulnya bisa juga terjadi pada praktik jua-beli konvensional. Dalam perspektif hukum Islam, Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) (forex adalah bagian dari PBK) dapat dimasukkan ke dalam kategori almasa8217il almu8217ashirah atau masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena itu, status hukumnya dapat dikategorikan kepada masalah ijtihadiyyah. Klasifikasi ijtihadiyyah masuk ke dalam wilayah fi ma la nasha fih, yakni masalah hukum yang tidak mempunyai referensi nash hukum yang pasti. Dalam kategori masalah hukum al-Sahrastani, ia termasuk ke dalam paradigma al-nushush qad intahat wa al-waqa8217I la tatanahi. Artinya, nash hukum dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah sudah selesai tidak lagi ada tambahan. Dengan demikian, kasus-kasus hukum yang baru muncul mesti diberikan kepastian hukumnya melalui ijtihad. Dalam kasus hukum PBK, ijtihad dapat merujuk kepada teori perubahan hukum yang diperkenalkan por Ibn Qoyyim al-Jauziyyah. Ia menjelaskan, fatwa hukum dapat berubah karena beberapa variabel perubahnya, yakni: waktu, tempat, niat, tujuan dan manfaat. Teori perubahan hukum ini diturunkan dari paradigma ilmu hukum dari gurunya Ibn Taimiyyah, yang menyatakan bahwa a-haqiqah fi al-a8217yan la fi al-adzhan. Artinya, kebenaran hukum itu dijumpai dalam kenyataan empirik bukan dalam alam pemikiran atau alam ideia. Paradigma ini diturunkan dari prinsip hukum Islam tentang keadilan yang dalam Al Quran digunakan istilah al-mizan, a-qisth, al-wasth, dan al-adl. Dalam penerapannya, secara khusus masalah PBK dapat dimasukkan ke dalam bidang kajian fiqh al-siyasah maliyyah, yakni politik hukum kebendaan. Dengan kata lain, PBK termasuk kajian hukum Islamismo dalam pengertian bagaimana hukum Islao Diterapkan Dalam Masalah Kepemilikan Atas Harta Benda, Melalui perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Era Global Skyspaos Perdidos. Realisasi yang paling mungkin dalam rangka melindungi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi dalam ruang dan Waktu serta pertimbangan tujuan dan manfaatnya dewasa ini, sejalan dengan semangat dan bunyi UU No. 321977 tentang PBK. Karena teori perubahan hukum seperti dijelaskan di atas, dapat menunjukkan elastisitas hukum Islamismo dalam kelembagaan dan praktek perekonomian, maka PBK dalam sistem hukum Islamismo dapat dianalogikan dengan bay8217 al-salam8217ajl bi8217ajil. Bay8217 al-salam dapat diartikan sebagai berikut. Al-salam atau al-salaf adalah bay8217 ajl bi8217ajil, yakni memperjualbelikan sesuatu yang dengan ketentuan sifat-sifatnya yang terjamin kebenarannya. Di dalam transaksi demikian, penyerahan ra8217s al-mal dalam bentuk uang sebagai nilai tukar didahulukan daripada penyerahan komoditi yang dimaksud dalam transaksi itu. Ulama Syafi8217iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan: 8220Akad atas komoditas jual beli yang diberi sifat terjamin yang ditangguhkan (berjangka) dengan harga jual yang ditetapkan di dalam bursa akad8221. Keabsahan transaksi jual beli berjangka, ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sebagai berikut. Rukun sebagai unsur-unsur utama yang harus ada dalam suatu peristiwa transaksi Unsur-unsur utama di dalam bay8217 al-salam adalah: Pihak-pihak pelaku transaksi (8216aqid) yang disebut dengan istilah muculmano atau muslim ilaih. Objek transaksi (ma8217qud alaih), yaitu barang-barang komoditi berjangka dan harga tukar (ra8217s al-mal al-salam dan al-muslim fih). Kalimat transaksi (Sighat 8216aqad), yaitu ijab dan kabul. Yang perlu diperhatikan dari unsur-unsur tersebut, adalah bahwa ijab dan qabul dinyatakan dalam bahasa dan kalimat yang jelas menunjukkan transaksi berjangka. Karena itu, ulama Syafi8217iyah menekankan penggunaan istilah al-salam atau al-salaf di dalam kalimat-kalimat transaksi itu, dengan alasan bahwa 8216aqd al-salam adalah bay8217 al-ma8217dum dengan sifat dan cara berbeda dari akad jual dan beli (comprar). Persyaratan menyangkut objek transaksi, adalah: bahwa objek transaksi harus memenuhi kejelasan mengenai: jenisnya (um yakun fi jinsins ma8217lumin), sifatnya, ukuran (kadar), jangka penyerahan, harga tukar, tempat penyerahan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh harga tukar (al-tsaman), adalah, Pertama, kejelasan jenis alat tukar, yaitu dirham, dinar, rupia atau dolar dsb atau barang-barang yang dapat ditimbang, disukat, dsb. Kedua, kejelasan jenis alat tukar apakah rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dst. Apakah timbangan yang disepakati dalam bentuk kilogram, lagoa, dst. Kejelasan tentang kualitas objek transaksi, apakah kualitas istimewa, baik sedang atau buruk. Syarat-syarat di atas ditetapkan dengan maksud menghilangkan jahalah fi al-8217aqd atau alasan ketidaktahuan kondisi-kondisi barang pada saat transaksi. Sebab hal ini akan mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara pelaku transaksi, yang akan merusak nilai transaksi. Kejelasan jumlah harga tukar. Penjelasan singkat di atas nampaknya telah dapat memberikan kejelasan kebolehan PBK. Kalaupun dalam pelaksanaannya masih ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka dapatlah digunakan kaidah hukum atau legal maxim yang berbunyi: ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh. Apa yang tidak dapat dilaksanakan semuanya, maka tidak perlu ditinggalkan keseluruhannya. Dengan demikian, hukum dan pelaksanaan PBK sampai batas-batas tertentu boleh dinyatakan dapat diterima atau setidak-tidaknya sesuai dengan semangat dan jiwa norma hukum Islam, dengan menganalogikan kepada bay8217 al-salam. Dalam Bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islamismo, diperoleh bahwa Forex (Perdagangan Valas) diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhankomoditi antar negara yang bersifat internasional. Perdagangan (Ekspor-Impor) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu UANG yang masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. Perbandingan nilai mata uang antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR yang bersifat internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang. Yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul: 8212gt Ada perjanjian untuk memberi dan menerima Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pembeli dan penjual mempunyai wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu: Suci barangnya (bukan najis) Dapat dimanfaatkan Dapat diserahterimakan Jelas barang dan harganya Dijual (dibeli) por ai Pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, bahwa jual beli saham itu diperbolehkan dalam agama. 8220Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan8221. (Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi e Ibnu Mas8217ud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah: 8220Barang siapa yang membeli sesuatu yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya8221. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti ketela, kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam untuk dijual. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Isla: Kesulitan itu menarik kemudahan. Demikian juga jual beli barang-barang yang telah terbungkustertutup, seperti makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi label yang menerangkan isinya. Vide Sabiq, op. Cit. Hal. 135. Mengenai teks kaidah hukum Islam tersebut di atas, vide Al Suyuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal. 55. (Dihimpun dari beberapa sementes) PRINSIP HIDUP IMPIAN ATAU CITA-CITA YANG BERASASKAN KEPADA KEIMANAN KEPADA ALLAH SWT DENGAN MENURUTI CARA RASULULLAH SERRA AKAN DAPAT MENEGUHKANMEMANTAPKAN HATI DARI SIFAT PUTUS ASA DAN AKAN SENTIASA MEMILIKI RASA KETAQWAAN YANG JITU DALAM EE. UU. HA MENANAMKAN KEYAKINAN KEPADA DIRI KE ARAH MENJADI SEORANG INSAN YANG BERJAYA DI DUNIA DAN DI AKHIRAT FALSAFAH SIBER 8220Manusia yang sentiasa menggunakan Internet no mundo inteiro. Experimente o acesso a Internet. Maka mereka itu adalah manusia yang teramat rugi di era digital ini8221 Profesor Madya Miswan Bin SuripMajlis Fatwa Kebangsaan: Hukum Pelaburan Forex Suzardi Maulan 16 de fevereiro de 2012 Pelaburan forex yang personagem da plataforma online internet adalah haram. Keputusan ini telah pun dibuat oleh muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan. Ini kerana muzakarah mendapati bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) por indiah individuo secara lani (forex de ponto individual) melalui platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan rollover interesse, pensyaratan jual beli dalam pemberian hutang melalui alavancagem, qabd yang tidak jelas ketika Transaksi pertukaran, penjualan mata wang yang tiada dalam pegangan dan spekulasi yang melibatkan perjudian. Tuan dapat membaca kenyataan Lanjut seperti berikut: Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Isla Malasia Kali Ke-98 yang bersidang pada 13-15 de fevereiro de 2012 telah membincangkan Hukum Perdagangan Pertukaran Matawang Em segundo lugar, Individu Secara Lani (Spot Spot Forex) Melalui Platfom Elektronik . Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: Setelah mendengar taklimat dan penjelasan pakar daripada Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa Dalam Kewangan Isla (ISRA) serta meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) oleh individu secara Lani (forex individual) melalui platfom elektronik adalah melibatkan item ribawi (iatu mata wang) dan dari sudut fiqhiyyah ia tertakluk di bawah hukum Bay al-Sarf yang perlu dipatuhi syarat-syarat umum jual beli dan syarat-syarat khusus bagi Bay al-Sarf Seperti berikut: Syarat-syarat umum jual beli: Pihak yang berakad mestilah mempunyai kelayakan melakukan kontrak (Ahliyyah al-Taaqud) Harga belian hendaklah diketahui dengan jelas oleh kedua-dua pihak yang berakad Artigo belian hendaklah suatu yang wujud dan dimiliki sepenuhnya oleh pihak yang menjual Serta boleh diserahkan kepada pembeli Sighah akad hendaklah menunjukkan keredhaan kedua-dua p Ihak, tidak ada unsur penempohan dan sighah ijab dan qabul mestilah bersepadanan dan menepati antara satu sama lain dari sudut ciri-ciri dan kadarnya. Syarat-syarat khusus Bay al-Sarf: Berlaku taqabbudh (penyerahan) antara kedua-dua item yang terlibat dalam plataforma forex sebelum kedua-dua pihak yang menjalankan transaksi berpisah daripada majlis akad Jual beli matawang hendaklah dijalankan secara lani dan tidak boleh berlaku sebarang penangguhan dan Akad jual beli al-sarf mesti bebas daripada khiyar al-Syart. Selain memenuhi syarat-syarat tersebut, Muzakarah juga menegaskan bahawa operasi perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) hendaklah bebas daripada sebarang unsur riba, elemen al-Salaf wa al-Bay (pemberian hutang dengan syarat dilakukan transaksi jual beli), unsur perjudian, gharar Yang berlebihan dan kezaliman atau eksploitasi. Berdasarkan kajian terperinci yang telah dilakukan, Muzakarah mendapati bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) oleh individu secara lani (forex de ponto individual) melalui platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan rollover interesse, pensyaratan jual beli dalam pemberian hutang melalui alavancagem, Qabd yang tidak jelas ketika transaksi pertukaran, penjualan mata wang yang tiada dalam pegangan dan spekulasi yang melibatkan perjudian. Selain itu ianya juga tidak sah dari sisi undang-undang Kerajaan Malasia. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) por particulares, individualmente, forex), melalui platfom elektronik yang ada pada masa ini adalah haram kerana ia bercanggah dengan kehendak syarak dan juga tidak sah dari sisi undang-undang negara . Selaras dengan itu, umat Islam adalah dilarang daripada melibatkan diri dalam perdagangan mata wang seumpama ini. Muzakarah juga menegaskan bahawa keputusan yang diputuskan ini tidak terpakai ke atas urus niaga pertukaran mata wang asing menerusi kaunter di pengurup wang berlesen dan urus niaga pertukaran mata wang asing yang dikendalikan oleh institusi-institusi kewangan yang dilesenkan di bawah undang-undang Malasia. Laporan akhbar mengenai Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan: KOTA BHARU: Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan semalam memutuskan umat Islam haram mengamalkan sistem perniagaan pertukaran wang asing. Pengerusi Jawatankuasanya, Tan Sri Dr Abdul Shukor Husin, berkata ini kerana perniagaan yang dilakukan melalui pertukaran wang como seperti itu tidak menepati hukum syarak dan menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam. Hasil kajian jawatankuasa ini, kita dapati perniagaan pertukaran wang asing membabitkan spekulasi mata wang dan ini bercanggah dan berlawanan dengan hukum Islam. Oleh itu, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan memutuskan bahawa umat Islam diharamkan daripada mengamalkan sistem perniagaan cara demikian, katanya kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Ke-98 di sini. Abdul Shukor berkata banyak isu yang meragukan mengenai perniagaan pertukaran asing, oleh itu umat Islam tidak perlu menceburkan diri, tambahan pula kegiatan itu membabit penggunaan internet di kalangan individu, yang menyebabkan untung rugi tidak menentu. Lain-lain jenis perniagaan pertukaran wang asing, seperti melalui pengurup wang atau dari banco ke banco dibenarkan, kerana ia tidak menimbulkan spekulasi mata wang atau untung rugi yang tidak menentu, katanya. Beliau berkata, keputusan lain yang turut dicapai dalam mesyuarat itu ialah mengharuskan umat Islam Membuat pelaburan atau membuat simpanan melalui Skim Sijil Simpanan Premium (SSPM) yang dikendalikan Banco Simpanan Nasional (BSN). Katanya keputusan itu dibuat selepas jawatankuasa berkenaan berpuas hati dengan kaedah pelaksanaannya melalui taklimat yang disampaikan oleh painel pihak syariah Banco Negara pada muzakarah itu. BERNAMAOnline Unsri Hukum Forex

Film Gorko Otzivi Go Forex

Film Gorko Otzivi Go ForexSempre obtenha os melhores termos e servicos no mercado Desde o inicio da BYRIX em 2004, obtivemos reconhecimento internacional como lider da industria. Em 2007, a BYRIX tornou-se regulamentada na Uniao Europeia e nosso negocio global e registrado e esta em conformidade com multiplas autoridades financeiras em todo o mundo, aderindo aos mais altos padroes eticos, protecao ao cliente e seguranca de fundos. Nos somos um STP (Straight-Through-Processing ) Corretor, o que significa que nao levamos negociacoes contrarias ao seu. Os spreads fixos e estaveis ??que sao divulgados de forma transparente a voce dao a confianca para confiar em seu parceiro. Nossa plataforma premiada tornou-se o ponto de referencia para os comerciantes de todas as habilidades, nosso suporte centrado no cliente ganhou inumeros premios por excelencia e nossa confiabilidade e inigualavel. Nenhuma Experiencia Necessaria Nossos comerciantes profissionais sugerem conselhos praticos e alertas comerciais Suporte ao Tradutor Garantir uma experiencia comercial rentavel e bem-sucedida e a nossa prioridade economica dos principios conservadores de economia economica para que ele mantenha a confianca e a confianca. La como chamada Revolucin Cognitiva que se inicia com os modelos de Procesamento De la informacao foi um salto de magnitude na compreensao da mente humana. A aplicacao na psicoterapia de sus paradigmas se expresso inicialmente em modelos objetivistas de terapia cognitiva desde os enfoques cognitivo-conductuales herederos imediatos do condutor, passando por as correntes cognitivas a secas e atualmente modelos de componentes. En esta primeira fase, o centro do trabalho terapeutico se focalizaba em analizar o correto do incorreto dos processos lgicos de pensamento e modificacao por meio de estrategias argumentativas o persuasivas. A ideia bsica era a que e segn piensas sienteso suele ocurrir en la ciencia, As discrepancias experimentadas no curso da aplicacao das metodologias terapeuticas cognitivas objetivistas dieron lugar a la bsqueda de novas explicacoes. Como passatempos desde estes primeiros modelos primordialmente associados, muito proximos a modificacao condicional a uma fase de conexao, a qual e a substancia a los significados semanticos do paciente. Ambos enfoques foram sin embargo ms interessados ??nas estruturas de superficie dos processos mentais, e nas estruturas profundas. Varios desenvolvedores mais recentes descobriram um cruzamento rapido nas estruturas profundas dos processos mentais. En su expresin mas general son os enfoques que conocemos sob o nome Do Constructivismo. Tres son as caracteristicas que diferenciam os modelos construtivos dos mais avancados objetivistas: - El conhecimento e activo e proactivo. El conocer no se iguala a correspondder a una verdad objetiva-La primata de los processos abstractos em saber e sentir. Implica que os tcitos e apriorticos do conhecimento constribuyen, sin especificarlo. O conteudo da nossa experiencia consciente - O conhecimento e auto-organizado. A construcao de uma realidade pessoal e interdependente com o mundo externo a uma vez que subordinada a manutencao de um sentido de continuidade experiencial. O enfoque postocionalista pertence ao espaco da metateora constructivista real entendiendo al hombre como sujeto epistmico em el cual los procesos de conhecimento autoorganizados, tanto um nivel tcito (processando emotivo) como um nivel explicito (processamiento semantico), filho uma emergencia evolutiva que permite Ordenar y reordenar su experiencia momento ao momento com o propsito fundamental de manter o sentido de continuidade experiencial. Consecuentemente este enfoque e muito alejado de centrarse na bsqueda de uma verdade objetiva no caso de ser investigado por qualquer ser for superar su irracionalidad, sino que se interessa em intervenir em processos de manutencao da coerencia que mantem a aparente irracionalidad que Sinal do paciente. En este sentido, o postracionalismo completo da rigidez dos pontos de vista do paciente correspondente a sua propria viabilidade e que nao tem sentido, e uma realidade que e impossivel integrar nesse momento. De esta moda, o ponto de vista do paciente e vlido em si mesmo e nao e desafiavel desde afuera de su idiosincrtica forma de fazer coerente su experiencia. Isso e o que e um processo de manutencao de um sentido de coerencia pessoal nao existe uma logica universal ou externa. Consecuentemente o posracionalismo proponha um modelo evolutivo, processual e sistmico em el qual os processos evitatorios de experiencias que resultaram discrepantes com um viavel sentido de continuidade pessoal filho dos processos abstratos em torno de todos os quais construir um significado pessoal tcito e apriortico que concurso um mantenerse Por todo o ciclo da vida individual. Os desafiadores existentes em todos os aspectos, em todo o mundo, sao bem-vindos, mas tambem sao complexos e articulados. Quando estas experiencias crticas son gatilladas y nao integradas aparece a sicopatologa. El sentido unitario pessoal, mas ai, mantem-se em uma fase de processos, mantendo os processos de troca em torno de todos os elementos da evolucina pessoal durante todo o ciclo vital (e nao somente durante a infancia) ocurre in un proceso espiral sin fin de organizacion e reorganizacao Da experiencia individual em que e um generador de momentos de discrepancia nos que nao sao bem-sucedidos em conjunto com fenomenos psicopatologicos. Em um modelo de experiencia como o que e exponer, o aspecto central para a manutencao de um sentido de coerencia, os processos de autoengao. Estes processos sao bsicamente os permitem a exclusao de informatica discrepante e as operacoes distractivas (p. Ej. O lavado de maos do obsesivo) ante experiencias nao reconhecidas, as quais amenazan a percepcao real de si mesmo. El corazn del proceso terapeutico consiste em poder de conduzir a atencao do paciente em todos os aspectos de sua experiencia pessoal, ate esse momento, nao e possivel advertir e e filho dos desafios da coerencia real. A operacin crucial e o trabalho de investigacao pessoal na interface entre a experiencia imediata em curso, momento a momento e o reordenamento semantico que a sucessao uma fracao de segundo despicio. A auto-observacao como mtodo nico, se interessa em este processo de exploracao, integrando, conduziu e facilitou pelo tratamento e realizou-se pelo proprio paciente. O que e o caso de um imperio que Vittorio Guidano ha sido muito enfatico e acervo que nao se deve confundir A auto observacao posracionalista com a introspeccao, a qual e a parte mais importante dos processos da inmediatez, nao e o automonitoreo centrado nos processos de pesquisa. Aqu el centro de inters es a dialetica entre a experiencia tcita-corporal imediato e su reordenamento em linguagem, processo durante o qual um nivel restante em outro recprocamente. Este mtodo requer do terapeuta a habilidade para distinguir entre a experiencia imediata e a explicacao quando o paciente revisar uma experiencia. El terapeuta deve ser capaz de simular a experiencia do outro, em outras palavras ponerse em su lugar, para ajudar a distinguir, em reconstrucao, a sua experiencia imediata e a fim de explicar a experiencia unitaria em curso. En este sentido Guidano ejemplifica o que ocurre com o paciente comparado com aquilo que ocurre na fsica com a experiencia da cor. As ondas luminosas nao sao o verdadeiro real que e a teoria que constroi sobre a experiencia irrefutavel da cor, a intentar explicar esta experiencia. De modo que diferencie a experiencia experimentada da parte posterior da referencia que fez o que e experimentado nao E algo ideal e exige que o terapeuta sea capaz de fazer a mesma distincao em si mesmo para poder operar na experiencia do outro. Para poder levar praticamente a pratica e necessario reconstruir o problema do paciente em forma minuciosamente secuencial tal como se hara na reconstrucao de uma pelcula. Pero tal reconstruccin va mas todo de dar por fato no que e o paciente dado espontneamente. Se trabalhe simultaneamente em dois niveis: um en el qual e investigar como ocultar a experiencia que se esta examinando e outro nivel em como se investigue a forma como o paciente se refere ao que ocorre. E com a finalidade de gerar uma situacao terapeutica que Nao ha nenhum problema para encontrar solucoes para o mercado. Em um contexto como o terapeuta e alguem que nao resuelve as discrepancias do paciente que e o genera as condicoes que permitem uma solucao interna da crise. Es en este sentido que o terapeuta e um perturbador estratgicamente orientado que voce deve conduzir este processo em passos graduais, de acordo e as capacidades de atendimento. 3.-LA TCNICA DE LA MOVIOLA Uma diferenca de um padrao, uma tnica tem uma protocolizacin ms especfica. O mtodo auto - observacional tem como finalidade para atingir niveis cada vez maiores de integracao e complejidade da propria experiencia a travs de passos que vao para todo o tempo terapeutico. El mtodo auto - observacional e uma invariante de metodologia terapeutica posracionalista. En cambio a tcnica de la moviola e uma estrategia especfica, notavelmente efetiva para desplegar a metodologia auto-observacional mais possivel de ser substituido por complementos por outras tcnicas tal como es o caso De algumas tcnicas que utilizam a psicoterapia experiencial. La tcnica en si aparece uma primeira vista como algo bastante simples. El problema que apresenta o paciente que transformou em uma pesquisa sobre os eventos que gatillan eu mantienen el problema. Os eventos sao o objetivo de investigar o filho reconstruido de forma constante eendo para a frente e para tras Para frente em cmara lenta e uma especie de panormica. Se voce esta procurando por uma colecao de computadores, clique no botao direito do mouse e clique no botao direito do mouse. As modificacoes reconhecidas na sequencia anterior facilitam a aparicao de outros detalhes de ingredientes em outras escunas a cada vez mais informacoes sobre a escravidao entre escolhas. Este trabalho de revisao para atrs e adelante, focalizndose en una escena en detalle y despus integrarla a la secuencia se suma a poner alternativamente ao paciente a partir do ponto de vista subjetivo de sua experiencia, com o ponto de vista do ponto de vista. Esto para modificar Mostra a sequencia originalmente percibida, flexibilizando o ponto de vista previamente mantido para o paciente como uma verdade objetiva. Em uma fase inicial do trabalho se centrou em treinamento no paciente em diferenciar entre a experiencia imediata e o ordenamento autorreferencial de esta experiencia. Este e o melhor possivel para fazer o mesmo. Preocupa-lo por que de lo que le ocurre, vale dizer como e que se explica o experiente e simultaneamente pregunte como foi vivida Essa experiencia, a luz os ingredientes que podem distinguir en ella, contos como imgenes, tonalidades emotivas e o sentido de Si mesmo reconocidos Simultaneamente, considere a confianca na experiencia examinada desde os pontos de vista: o ponto de vista subjetivo e como se percibe e sinta a vida em cena. E o ponto de vista do objetivo, que e como escutar a escena desde fora como si fora espectador de uma obra de teatro. Desde a sua perspectiva e possivel inferir a experiencia interna do personagem, a partir do papel representado pelo ator, com o despliegue de condutas, atitudes e emocoes exigidas por parte do guin. La metodologa autoobservacional, pode verso. Estrategia para facilitar a mudanca de pontos de vista sobre si mesmo fundados na propria estrutura experiente e nao em fontes externas de referencia. Al focalizar a atencao consciente em recursos desativados de experiencia e reconocer novas tonalidades emotivas, antes vividas como ajenas e agora asumidas como proprias, o ponto de vista previo de si mesmo e desafiado e modificado, em un cambio na vida de si mesmo Do mundo mas abstracto e flexivel. Em outras palavras, o paciente esta em condicoes de legitimar su experiencia, o que era a era vivida alienadamente. 4.-LA TERAPIA EN ACCION O processo Teraputico segue um protocolo unitario pero flexivel que se desenvolve usualmente em sessoes semanais que abarcan tres fases. Fase 1. Preparacao do contexto Clinico e InterpessoalFase 2. Construccin del Marco TeraputicoFase 3. Anlisis da Historia Evolutiva Pessoal - La Preparacao do contexto Clinico e interpessoal e uma tarefa contraria a trabalhar a problematica do paciente de moda que l se lo auto - Refira como algo que pertence a seu proprio estilo de funcionamento. Digite o que voce precisa para saber o que voce precisa saber sobre a sua experiencia e como conhecer as questoes. Proceso que se correlaciona com o que e autonomo dos eventos gatilladores de estes mesmos processos. Outras palavras uma vez que permitem a conexao com a forma pessoal de fazer o que voce quer. Isto implica conduzir a una situacin que permite que o que e o que e o que e o que e o que e o que e o que e o que e o que voce quer dizer. Fernando um estudante de Geofsica de 32 atos de idade consultado por ha sido derivado por um mdico gastroenterlogo. Sufre de frequentes problemas ao colon cuyos sntomas le limitan su vida diaria e que nao tem podido ser resueltos com os tratamentos mdicos. La situacao mas preocupante e a persistente baixa de peso do paciente, o acordo e o nivel de risco E opina que se trata de um problema psicosomatico que escapa a sus capacidades. O paciente nao esta de acordo com que e algo que tem que ver con su mente. Por el contrario, tem uma necessidade de resposta contra os recursos da medicina com a incapacidade atribuir no poder melhorar da doenca com a instrucao e aceitar a psicoterapia. Em conjunto com o paciente se revisa em detalhe, andando para a frente e para a frente, a historia sintomatica do paciente e detenido nos momentos em que se tornam evidentes mudancas significativas na sintomatologia. Pronto para enxergar o problema, se iniciado ao meio e conheca o que e contingente conectado com os finais dos estudos universitarios e o inicio da preparacao dos testes de grau para obter o ttulo. En este momento se comeca a revisar os sntomas em trminos das relacoes causa-efecto que pode reconocer como acotar o rea de investigacin pessoal. Pronto queda em evidencia, para sorpresa do paciente que todas as situacoes em que aparecem os sntomas (diarreas, vmitos, clicos, intolerancia estimavel, etc.) ocurren tras experiencias de rabia de angustia em varios contextos e en particular en enes en Os quais sao percibe presionado o auto exigido. Adems se da cuenta de que tem uma espontnea tendencia a evitar esas situacoes. De esta forma, o foco do problema ha sido mudado desde a ideia de que voce e uma doenca fisica resistente a terapia mdica, a ideia de que existe uma conexao em sua propria maneira de reagir psicologicamente. Uma vez que o paciente ha aceito esta reformulacao da sintomatologia em trminos pessoais, mostre-se e aprenda. La Relacin terapeutica se centra em busca de uma exploracao colaborativa da experiencia do paciente e de uma relacao de trabalho entre os iguales. O individuo de todos os conhecimentos e a mente humana e o outro o nico experto possivel de si mesmo. Por lo tanto, seja um contexto em que se desanextre a bsqueda de confirmacoes e solucoes tcnicas unilaterales e unidireccionales de terapeuta a paciente. E se alentar a explorao colaborativa de tal modo que esta ltima permite construir uma compreensao do problema, pelo momento nao disponivel e que signifique a geracao de pontos de vista diferentes que a vez que promueva a aparencia de outros novos pontos de vista de si mesmo. Lo tanto o foco de inters Teraputico mudar desde o anlisis de lo correcto de lo que le ocurre (validez) para a vida de los significados emotivos pessoais de lo que le sucede (viabilidad). Outro aspecto essencial e um lugar ideal para estabelecer esta configuracao, definindo as regras relacionais, como se sabe, uma vez que se estabeleceu um mantenedor consistentemente no tempo dado su carcter emotivo. Um erro na satisfacao que o paciente pode ter de papel e papel de terra na terapia pode chegar a hacer imposible a condicina auto-referencial requerida para que a terapia mar efetiva. Seria o caso e o terror nao se mostrara claro claro Na qualidade de residente, como e um assunto que tem que ver com o estilo pessoal do paciente e nao com a realidade externa a l. Ya mar fsica, social u otras. - La segunda fase. Construir o Marco Terapeutico e a fase central da terapia, e e aquela onde se esperam os cambios mais importantes na sintomatologia. Esta fase se desenvolve em dois passos diferentes pero indisolublemente conectados: - Primera etapa da segunda fase: Enfoque and reordenamiento de A experiencia imediata: Esta etapa compreender as suas sessoes semanais, cujo objetivo e reconstruir o patrn de coerencia real del cliente e os modos em que o desbalanceamento experimentado en este patrn ha suscitado los problemas a tratar. A materia prima com a qual emprega os acontecimentos relevantes na semana em que sao elegidos de acordo a reformulacao inicial do problema. Estos eventos sao divididos em sequencias de escunas as que sao sometidas ao processo auto-observacional. Se instrui ao paciente e faz distincoes em sua experiencia emotiva, desencadear uma focalizacao em algumas escolhas craticas, as que se reconstruem de acordo com a tcnica de movil. O paciente esta inscrito a partir do inicio de uma enfocacao em cada escasso a diferenca entre a experiencia e explicacao, tanto durante a escena como desprezivel de introduzir a distincao entre l como (a experiencia) y l porque (explicando). El como este relacionado com a construcao (os ingredientes) da experiencia subjetiva (p. ej. patrones dinmicos da imaginacao, tendencia a actuar, sentimientos multifacciosos, o sentido de si mesmo experimentado, etc.) e tambin o modo em que se Produzir, es decir, a situacao ou acontecimentos que generaram a percepcao discrepante e como esta foi reconhecida. Uma vez que Fernando comprei e aceito as explicacoes sobre como ser o trabalho Teraputico e qual e o papel de cada um dos membros do paciente terapeuta-paciente na terapia se processar um exame dos eventos crticos da semana. Uno de los Eventos crticos escogido entre ambos foram o seguinte. Durante uma agradavel tarde de fin de semana com a novia na casa dos pais de ela, Fernando siente uma inexplicavel sensacao de angustia e inquietude motora que nao abandona o sino ate o proximo aluno ao despertar. De fato, reporta que tras uma semana muito boa em lo que e um sntomas se refere admite que junto com estes sentimientos nao e apretn de barriga. Al ser indagado em como acontecer, lembrar que e um momento sinto rabia para a novia e de qualquer lugar sem perigo e sem a sua vida na sua vida. Se voce esta procurando por mais de uma vez, por favor, clique aqui para saber como voce esta procurando por uma sensacao de estar falando em um algo, de incomodidad. Recorriendo de novo a escravo para a frente e para tras lembrando O que e o que voce quer dizer? Entao, levou a focalizar a escena desde o ponto de vista do objetivo, como se voce estivesse de fora, pode apreciar o momento do apontar de barriga se conecta com uma sensacao de medo. Al focalizar este medo desde o ponto subjetivo reconhecer imgenes automaticos de infancia em que tem a mesma experiencia na area das exigencias academicas dos pais. Puesto nuevamente desde o ponto de vista do objetivo, infiere de si mismo e se observa como alguem que precisa da atencao para ela e constantemente informado sobre o assunto, que e a confuncao de muito porque l tenia, ate esse momento. A ideia de ser muito independente e de que e ela e sempre necessaria. Al final da sessao e possivel reformularle sua experiencia com elementos de sua propria experiencia em trminos de su sensibilidade, sem otimismo com as expectativas dos outros que e aceito por l. Esta e uma tarefa que desafia o comando comn. Es literalmente un acto contra natura que e o que e possivel para o caso, exceto o que e possivel. Em este estagio, o problema inicialmente planteado com uma atitude externa (um problema objetivo). Se voce esta procurando, entre em contato com a empresa, clique aqui para saber como voce pode orientar todo o trabalho e enfocar a discrepancia entre a experiencia imediata e o reordenamento explicito, com o fim de reconstruir o patrn de coerencia entre os niveis de experiencia. A ideia e o paciente, tome em consideracao os requisitos de autoconfiguracao e auto-referencia que sao a base de suas creencias e expectativas. Conjuntamente o paciente pode comecar a conquistar a carga de cmo sostiene su auto Imagem real e os patrones de autoengao utilizados para isso. Complementariamente a este trabalho em particular no caso das pessoas muito propensas a ser rgidamente definidas por os dems se entrena ao paciente em observar a escena a partir de um ponto objetivo, fazer um passe de distancia do outro. A empresa esta a partilhar a medida da experiencia do exterior como uma empresa totalmente diferente. Saiba mais sobre o assunto desde a mesma forma de informar sobre si mesmo (auto-referencia) para passar a ver a Conduta do outro como informador do outro. De como e essa personagem, de conhecimento e experiencia, dos quais sao sus significados e propsitos, etc. (hetero-referencia). Este treinamento promueve a flexibilidad para poder tomar pontos de vista alternativos quando a pessoa e rgidamente clavada em un intenso momento sintomtico, incomprensible para esse momento para l. Tras varias sessoes durante as quais eu tenho reconstruido o modo em que a consciencia de verso defraudando as expectativas do outro o afecta emocionalmente Fernando ja esta bastante consciente de su sensibilidade ao juicio de departamentos, de problemas para delimitarse de outros e como este Juicio le define su ser en el mundo em ese momento, o que e contradictorio com a imagem previamente estabilizado de si mesmo como alguem muito independente de deputados. Outras escenas reconstruidas com a mesma metodologia do processo em perigo de que os trastornos digestivos, aparentemente, se sentem a merced do juicio de outro e que a experiencia de medo que haba distinguido na escena. De revertir a valorizacao negativa ao percibe em el otro. Para muitos pacientes este desafiador a la imagem, e aceitavel de si mesmo, e intoleravel, voce pode transformar este mundo em uma cratica negativa de si mesmos e nao como uma legitimacao de forma de ser capaz de ampliar a explicacao da realidade. Entao e o momento de aplicar a estrategia hetero - referencial la qual facilitar a diferenciacao abstracta de si mesmo em relacao aos juicios externos. Se toma uma escena, va para o procedimento regular. En este caso vamos a ejemplificar com uma situacao laboral. Paralelamente a sus estudios, Fernando trabalha desde ha dois anos em uma empresa relacionada com futura profesin. En su trabajo despleg la misma actitud de autonomo e autosuficiencia desafiador ate que em uma oportunidade, em meio do processo de terapia, tenha sido iniciado um recado de seus problemas digestivos apos ter uma situacao em conflito com o chefe. Al reconstruir a escena na sala de estar, se poderia apreciar naquela oportunidade do chefe se apresentar em su oficina em actitud indagadora e a lo pareci que esta atitude do chefe reflejaba a empresa estava disposta a prescindir de sus servicios. Todos volvi a sentir a experiencia de medo, associado a uma sensacao de empuxo pessoal e incapacidade extremas. Saltaron a su mente imgenes de derrota e fracaso e a conviccao de que a incompetencia terminar por enganar uma nocao de falencia no mundo inteiro. Focalizado neste momento de alta intensidade emotiva se o instruy para imaginar um sudito na mesma situacao como se estude a distancia, como uma pessoa de uma obra de teatro que represente um papel. Focalizndose en los aspectos externos mas irrefutables contos como o tono de voz, a postura corporal a mirada e outros, objetivaveis ??se voce se encontra no detalhe todo lo que voce pode distinguir o outro. Uma vez que ha esgotado a descricao de lo que e publicamente observavel na pessoa do chefe. Se le hace simular como sera o mundo interno de uma pessoa que apresenta essas manifestacoes externas. Passando sucessivamente do plano externo ao interno repetidamente. En lo esencial, al tomar distancia Fernando aprecia que o chefe exterioriza um patrn coercitivo muito ativo, em uma actitud controladora e que indagacin tem um carcter de presin. Se le pide que interprete esta conduta manifestacao de modo que reflete coerentemente o mundo interno do chefe em ese momento e Fernando elabora a hipothes de que o chefe e alguem a su vez muito presionado e que aponte uma necessidade intensa do compromisso do outro No un juicio negativo necessariamente. Fernando possui este momento de pontos de vista da situacao: uma vez que e um dado de l que e in in prescindible e outro que diz o que e necessario e o grupo de alunos. Esta estrategia e utilizada com uma serie de questoes sistematicas para o que e preciso saber sobre o automatismo, um auto-referirse no que se refere ao processo, alem de reconocer a sensibilidade ao juicio externo. Otra escena importante ocurre com su novia en una situacin en la cual ella, ante os constantes despliegues de autosuficiencia e autonoma de Fernando lo desafa a terminar con o compromisso. Este e o momento de uma experiencia de propagacao, uma intensa sensacao de consciencia e uma baixa anonima extrema. Al reconstruir a escena do distingo uma sensacao de prdida e soledad geleia antes sentida, parecida a haber perdido e a mae ao padre. A sensacao de si mesmo e de confusao total e pronta da familiaridade consigo mesmo (informacin sobre l). Al ponerlo a partir do ponto de vista da novia e apreciar a sua atitude externa, o que e uma experiencia desafiadora, mas segura, com tono de voz claro, firme e consistente. Al interpretar o mundo interno de ela pode reelaborar o primer ponto de vista de sentir-se recarregado por ela e a relacin terminada e aprecia a atitude da novia como uma demostracao do alto grau de compromisso de ela com um projeto comn pero que a la vez E uma coercin amenazante para conminarlo a comprometerse. Entao, experimente um ponto de vista onde esta com um dado para o que voce esta procurando. Saiba mais sobre informacao sobre como obter informacoes sobre ela (ponto de vista hetero-referencial). Este trabalho permite o reconhecimento de que em realidade e l quem ha estado sometiendo a prova a su novidade como uma forma de sentir mais independente ante o inminente compromisso, e que esta situacao nao significa necessariamente o final abrupto e inesperado de la relacin. En posteriores reconstrucoes el puede apreciar que los sntomas, que ja distingua conectados a la activacao emocional ante situacoes em que tema decepcionar as expectativas de los departamentos se relacionam con mudancas na apreciacao do total incondicionalidade da novia por uma condicao cada vez mais evidente , Os qual se haban hecho manifiestos justamente na epoca em que aparecem os trastornos digestivos, em torno de um ao e meio atrs. Hay que hacer notar que em este momento da terapia Fernando ya ha recuperado su peso normal e inclusive se queja de estar engordando. Perro continuado em seguir explorando sua experiencia mas tudo da resolucina sintomatica. O cambio do ponto de vista sobre o mesmo alcancado pelo cliente em este estagio, provoca un reordenamento da experiencia imediata, pudendo como reconocer e auto-referir emocoes e sentimentos. Excluidos da consciencia e consecuentemente fora da imagem reconhecible de si mesmo e De los outros. Desde estar clavado em um momento sintomatico essencialmente incomprensivel empieza a apreciar que e o que e o processo de um processo sintomatico que tem que ver a lgica interna de sua moda pessoal de organizar sua experiencia. Isto implica mudar o foco de atencao desde as estrategias de controle e as estrategias de comprensao de cmo le ocurre lo que le ocurre. Adems and progresivamente se torna cada vez ms perceptivo para reconocer como sus estados emotivos, originalmente inexplicaveis ??se podem comecar um conecte con Desbalances en su vida afectiva, vale dizer com o modo como esta afetado por mudancas inadvertidas na imagem do outro. - Segunda etapa: A reconstrucao do estilo afectivo: Quando o paciente iniciou uma propaganda na conexao entre os sntomas que sufre. Com os antecedentes inadvertidos desequilibrios afectivos, podem comecar a exibir os processos de autoengaqe que sao sustentados uma imagem da figura de referencia sostenedora e consistente com o sentido de si mesmo a medida de ser desafiado ha gatillado el desbalance emocional. La reconstrucao de um travs de la moviola del curso cronolgico de la aparicin de las perturbaciones, permite distinguir la correlacin entre el desequilibrio percibido y el cambio de imagen de la figura afectiva significativa y hace cada vez ms evidente que el problema original coincide con la exclusin y el reordenamiento auto - engaoso de los sentimientos desafiantes. En este momento se hace necesario llevar el foco de atencin a la modalidad tcita con la cual el paciente construye la imagen de una figura de apego coherente con el sentido de s mismo, y los mecanismos de mantencin que utiliza para afrontar las discrepancias. Se comienza con un anlisis detallado de la historia afectiva del cliente, en que la secuencias de escenas significativas son pasadas repetidamente por la moviola, revisndose los siguientes aspectos: 1- Variables que subyacen en el debut sentimental(contexto evolutivo,(actitudes personales, red social) y en los modos en que ha sido experimentado, evaluado y auto referido. Estos aspectos permiten comprender los ingredientes bsicos que han dado lugar a un definido estilo afectivo que se tender a mantener por todo el ciclo de vida. Para todas las relaciones significativas, se reconstruirn aquellas escenas cargadas de afecto durante el comienzo de la relacin, durante la fase de mantencin de esta y durante el proceso de trmino. 2 - Reconstruir los criterios por los cuales l puede diferenciar las relaciones significativas de las no significativas, en la secuencia de relaciones significativas. Estos criterios nos permiten destacar qu patrones de clasificacin de las parejas resultan ms coherent es con el estilo de vinculacin que gradualmente se ha estructurado. La reconstruccin de la sensibilidad al juicio externo, que Fernando ha llevado a cabo en todas las dimensiones de su vida le han hecho consciente de su sentido de vulnerabilidad en las situaciones de exposicin y de como esta vulnerabilidad oscila dependiendo de cuanto control percibe que tiene sobre la confirmacin de su novia hacia l. Reconoce que se siente completamente diferente si tiene control de los resultados que si no los tiene, en las situaciones sociales. Al final de esta etapa de trabajo se da cuenta de que en el pasado tambin lleg sufrir una sintomatologa parecida en situaciones de exposicin las que recin ahora puede reconocer como tales y no como una enfermedad fsica. Adems conecta el inicio de su problema mdico con la separacin de los padres y con el incremento de la sensacin de vulnerabilidad en situaciones sociales, y un consecuente aumento de la dependencia afectiva de la novia. Fernando est ya preparado para investigar su carrera afectiva. Es una historia que se caracteriza por escoger figuras femeninas romnticamente desde la enseanza bsica. Ese estilo romntico abstracto, de relaciones sin relacin, existente solo en el plano esttico-formal, marcan su historia afectiva en un amor platnico que dura 10 aos y que transcurre solamente en su mente. Los escasos vnculos que puede mencionar fueron igualmente etreos. Al reconstruir la secuencia afectiva le queda claro que la condicin para vincularse era siempre bajo la garanta de no tener que exponerse y manteniendo una comunicacin muy indirecta y ambigua en sus escasas experiencias. Sus elecciones eran siempre hechas con personas escasamente desafiantes de su carcter socialmente evitativo. Muy avanzada su carrera universitaria se atreve a tener las primeras experiencias sexuales pero con prostitutas, situacin que le permiti explorar algo en el mundo de la sexualidad pero por la presin y respaldo de familiares y sin el mas mnimo riesgo de exponerse debido a lo cual empez a experimentar un creciente sentimiento de aislamiento ya que el resto de los conocidos de su generacin estaban iniciando sus proyectos afectivos personales. Al conocer a la actual novia mantena el mismo patrn afectivo romntico que lo caracteriz desde la primera infancia, siendo ella una persona inicialmente de parecidas caractersticas. Al reconstruir mas en detalle el patrn por el cual el eligi a su novia se aprecia que ella le hizo sentirse aprobado incondicionalmente a priori, sin tener que exponerse en ningn aspecto y contando adems con una red social de apoyo que respaldaba este vnculo. Tener una mxima garanta de incondicionalidad con una mnima exposicin personal fue lo que le permiti, ya cercano a cumplir 30 aos tener su primer amor real. En esta etapa se ha logrado una desaparicin casi total de los problemas sintomticos o perturbaciones originales con estos nuevos niveles de auto referencia abstracta en el ordenamiento de las experiencias pasadas y presentes, creando una nueva actitud hacia la realidad y el descubrimiento de nuevos mbitos de experiencia. En esta etapa la mayora de los clientes prefiere interrumpir la terapia, lo cual no debe preocupar al terapeuta, ya que no existe un modo inequvoco de hacer las cosas, siendo el cliente el que mejor puede decidir cual es la mejor manera de avanzar en su trayectoria vital. El terapeuta en general acepta la decisin del paciente si es que este desea finalizar su proceso de terapia aunque lo incentiva a interesarse en continuar la exploracin personal, en trminos de reconstruir el modo en que su propio camino evolutivo lo ha llevado a estructurar su propio significado personal el que ha aparecido inequvocamente ante sus ojos al completar la segunda fase. La tercera fase: Anlisis de la Historia Evolutiva Personal implica reconstruir las experiencias inmediatas de la historia del desarrollo. Comienza con la identificacin de los acontecimientos significativos en trminos de estructurar la historia evolutiva en relacin a estas escenas las cuales sern posteriormente pasadas por la moviola. Hay que considerar que ya al inicio de esta fase el paciente ha alcanzado nuevos puntos de vista sobre s mismo lo que es una condicin necesaria para realizar este trabajo Teraputico ya que de ninguna manera es la idea que este proceso se transforme en un simple recuento biogrfico que tienda a reconfirmar y legitimar la versin habitual que el paciente tiene sobre s mismo, lo cual seria un resultado absolutamente no deseable. En la realizacin de la reconstruccin de la historia de vida, hay que destacar que estos recuerdos suelen ser vagos e imprecisos y estn superpuestos entre s presentando muchos menos detalles que las escenas recordadas en las etapas anteriores. En la ejecucin de este objetivo el terapeuta se encuentra con la dificultad de que el paciente ha construido una versin de su historia vital que ha estructurado a lo largo de los aos con explicaciones consistentes con la imagen construida de s mismo. Esto hace que durante el proceso de reconstruir las experiencias inmediatas de esta etapa de la vida sea muy probable que los recuerdos de sus relaciones de apego, afectivamente significativas. evaluados y auto referidos engaosamente y las explicaciones consistentes con estos recuerdos oficiales sean desafiados violentamente por la revisin en la moviola de esos recuerdos rgidamente estabilizados. Lo que permite al terapeuta conducir la investigacin del paciente hacia estos puntos discrepantes y no a los confirmatorios es el conocimiento a fondo de la va evolutiva que caracteriza a la organizacin de significado personal del paciente y los procesos de autoengao con los que opera para mantener su coherencia. Hay que considerar que en general los pacientes suponen que los hechos se identifican con las explicaciones ms que tener conciencia de que estas explicaciones se construyen sobre experiencias vividas. En este sentido el terapeuta, realizando una continua diferenciacin entre experiencia inmediata y explicacin reconoce las experiencias discrepantes que hay que ordenar y reformula las discrepancias entre lo que el cliente ha dado por sentado toda su vida y que ahora parece tan diferente. El trabajo de recopilacin de eventos significativos de la historia evolutiva se hace considerando tres etapas madurativas. En cada una de ellas se reconstruye primero una visin panormica que permite ubicar los sucesos reformulados como significativos y luego el terapeuta conduce a que el paciente se focalice en cada uno de ellos pasndolo a travs de la moviola, reconstruyendo los patrones vinculares, la experiencia subjetiva que el nio tenia y el sentido de s mismo y del mundo experimentado. Estas etapas madurativas son: - infancia y aos preescolares, de 0 a 6 aos-niez entre los 7 y los 12-adolescencia y juventud entre los 13 y los 20Aqu la tcnica de la Moviola sufre una modificacin: se efecta el procedimiento regular cambiando el enfoque desde el punto de vista subjetivo al objetivo pero en este caso se utilizan dos puntos de vista objetivos. Uno es el punto de vista de como el paciente se vio desde afuera al reconstruir ese momento y el otro es como se ve la misma escena mirada desde el punto de vista de quien es hoy da. El objetivo de esta etapa es reconstruir el patrn vincular que se va construyendo durante la historia de interacciones y las experiencias subjetivas que lo acompaan con el objeto de reconstruir el sentido de si mismo que surge de la manera en que el nio ve al mundo en ese momento. De esta manera el paciente puede hacer un salto desde entender su vivencia como algo ya dado a verla como un proceso auto-referencial y autoorganizado que le permite ordenar tcitamente las experiencias pasadas y presentes en una coherencia que le d un sentido de continuidad personal. Los primeros recuerdos de Fernando son muy vagos y difusos y sus contenidos emotivos son los de un sentido de armona y felicidad. Son recuerdos con contenidos idealizados de la vida en especial de la familia. Recuerda situaciones en la educacin bsica en las cuales a menudo disfrutaba con la idea de que sus padres eran inseparables pero que los dems no gozaban de la misma posibilidad de sentirse seguros tal como l se senta. Durante el proceso de reconstruccin de esta fase recuerda que de el se deca que era un niito ejemplar, un nio muy independiente pero tambin un nio modelo que siempre cumpla con sus obligaciones y nunca daba problemas . Tambin recuerda que desde muy temprano era muy enamoradizo y que su actitud hacia el sexo opuesto era casi como la de una persona mayor ya que a las niitas que le interesaban las mimaba y les regalaba flores y desplegaba otras formalidades de seduccin que eran muy aplaudidas por la familia. El tenia algunas obligaciones domsticas que cumpla gustosamente tal como hacerse cargo de sus hermanos menores, reemplazando as a veces a la madre. Vea a su madre como la persona que los una a todos, trabajadora y responsable. El paso de la casa al colegio fue fluido y sin conflictos. La madre era la Directora del colegio al que ingres y este estaba ubicado contiguamente a su casa de modo no tuvo oportunidad de sufrir muchas de las dificultades que otros nios sufren en la transicin de la edad preescolar a la escolar. El crece como un nio lder competitivo y luchador y con un sentido muy alto de su libertad y autonoma personal. Desde muy temprano se caracteriz por pertenecer activamente a toda clase de organizaciones de orientacin social o gremial y ocup altos cargos de dirigencia estudiantil. Alrededor de los 14 aos sufri un vuelco radical en su forma de ser. En breve tiempo se transform en una persona socialmente retrada y amarga y en alguien muy crtico y enjuiciador de la gente y la familia. Haciendo una revisin de los eventos significativos de la poca el se da cuenta. con gran angustia de que su cambio coincidi con la inesperada separacin de los padres y con un cambio radical de las actitudes de la madre y los hermanos, que se convirtieron en seres muy egocntricos y preocupados solo de ellos mismos como mencion amargamente. Tambin queda claro que su actitud hacia las mujeres tambin cambi y paso desde ser un nio seductor y enamoradizo a una actitud de retraimiento y timidez. Al buscar en los primeros recuerdos de su infancia, Fernando no pudo recordar ninguna escena dolorosa o negativa. Solamente recordaba de esta poca y con especial placer un momento a los 6 aos de edad, en el cual l, estando en el patio del colegio jugaba con un autito a pedales, solo, y sumamente feliz. El paciente consider en ese momento que no tenia ningn sentido reconstruir esa escena puesto que no representaba ningn sufrimiento pero acepto hacerlo dado el compromiso asumido con el terapeuta de seguir investigando su experiencia personal. Al pasar la escena en la moviola hacia atrs y hacia delante y desde los dos puntos de vista objetivos hasta el punto de vista subjetivo. el paciente se sorprende enormemente al descubrir que la escena que el viva como la mxima demostracin de su arraigado sentido de independencia en realidad resultaba ser todo lo contrario. El recuerda detalles nuevos tales como el hecho de que en realidad el nunca estaba solo ya que usualmente l era afectuosamente observado desde la ventana de su casa por otros familiares, ya que la casa colindaba con el patio de la escuela, la cual adems era dirigida por su madre. La madre, con su autoridad lo respaldaba constantemente ante los dems nios y los docentes. Se da cuenta de que la sensacin de contar siempre con alguna persona que lo miraba afectuosa o simpticamente desde esa ventana era lo que le daba una profunda sensacin de seguridad. Sbitamente tiene la angustiosa conciencia de que la idea de si mismo de ser un hombre independiente y autnomo ya no le hace mas sentido. En ese mismo momento empieza a tener un flujo de imgenes y recuerdos personales en los cuales se ve como un nio que siempre necesitaba a alguien a su lado para decidir algo o simplemente para disfrutar sus actividades favoritas. Para Fernando esto signific una sensacin de profundo desencanto personal pero a la vez la tranquilidad de reconocerse de una manera ms consistente y armnica al revisar y reordenar longitudinalmente su historia de vida a la luz de su sensibilidad al juicio de los dems. Puede explicarse adems el brusco cambio experimentado a los 14 aos cuando paso a ser otra persona, al comprender que haber perdido la validacin de tener la imagen de una familia slida que lo respaldaba en toda exploracin de la realidad. Y en particular la profunda decepcin de su madre la cual pas desde ser la persona que una a la familia a ser una que solo pensaba en si misma y que empez a ver como una persona intrusa e invasiva en su vida personal. Tambin le result mas comprensible su necesidad de incondicionalidad total en su vida afectiva. La Terapia Cognitiva Procesal Sistmica de Vittorio Guidano es la decantacin del pensamiento, inicialmente conductista experimental, del producto de la experiencia clnica del autor pero fundamentalmente de las discrepancias que sufri en el ejercicio de la profesin de psicoterapeuta. Ms que una teora, Vittorio Guidano nos brind un punto de vista diferente para comprender la experiencia humana que a mi parecer puede ser la base de una reformulacin de la psicoterapia como disciplina, a partir de una eleccin epistemolgica diferente. Es una terapia que pretende ir mas all del sentido comn y que combina el rigor explicativo del marco metodolgico con el trabajo experiencial. Espero haber podido transmitir la idea de que esta terapia es esencialmente un mtodo y que la tcnica en si es subsidiaria. Es importante entender esto ya que al escribir este captulo he tenido permanentemente en mi mente las palabras de Guidano advirtiendo los peligros de exponer la accin teraputica en detalle ya que esto podra ser entendido como la manera correcta de hacer las cosas con el peligro consiguiente de descuidar la metodologa teraputica como la finalidad ltima de la accin del terapeuta. Las ejemplificaciones que he utilizado en negrilla deben considerarse solo breves vietas de una accin estratgica mayor cuya complejidad estratgica y experiencial es difcil de representar en un documento como este. Advertencia que no es una mera formalidad. En un enfoque para el cual la experiencia es siempre auto-referencial y en la cual el paciente no puede ser determinado sino que solamente puede ser perturbado, no podemos ya mas hablar de una relacin causa-efecto entre el operar del terapeuta y el efecto en el paciente. - Balbi, J. ( 1997 ) El proceso Teraputico en la terapia cognitiva posracionalista En Manual de Psicoterapias Cognitivas. Compilado por Isabel Caro. Paidos - Balbi J. (1994) Terapia Cognitiva Postracionalista. Conversaciones con Vittorio Guidano. Buenos Aires. Biblos - Ferrer, M. Skoknic. P. ( 1998 ) La Identidad Personal como un Metanivel Autorregulatorio del Nivel Autorregulatorio Emocional. Un Modelo Evitativo de la Progresin Ortogentica. Presentado en el VI Congreso Internacional sobre Constructivismo en Psicoterapia, Siena Italia. - Guidano, V. (1997) Relacin entre vnculo y significado personal una perspectiva narrativa para explicar el proceso de cambio. Curso-Taller en Santiago de Chile. Sociedad de Terapia Cognitiva Posracionalista. - Guidano, V. ( 1996 ) Abordaje Clnico en el Enfoque Posracionalista, Conceptualizacin, Planificacin e Intervencin. Curso en Santiago de Chile, Sociedad de Terapia Cognitiva Posracionalista. - Guidano, V. ( 1995 a ) Constructivist Psychotherapy. a Theoretical Framework, en Constructivism in Psychotherapy, Edit. Neimeyer, R.Mahoney, M, EE:UU: APA. - Guidano, V. ( 1995 b ) Self Observation in Constructivist Psychotherapy. en Constructivism in Psychotherapy, Edits. Neimeyer, R. Mahoney, M. EE:UU: APA. - Guidano, V. (1994) El Si Mismo en Proceso. Barcelona, Paidos. - Guidano, V. (1990) De la revolucin cognitiva a la intervencin sistmica en trminos de complejidad. La relacin entre teora y prctica en la evolucin de un terapeuta cognitivo. Revista de Psicoterapia, Vol 1,No. 2-3. Espaa. - Mahoney, M. ( 1995 ) Continuing Evolution of the Cognitive Sciences and Psychotherapies en Constructivism in Psychotherapy Edits. Neimeyer, R. Mahoney, M. EE. UU. APA. - Mahoney, M.(1991) Human Change Processes, the Scientific Foundations of Psychotherapy. EE. UU. Basic Books. - Maselli, P Cheli, C. ( 2000 ) Psicopatologia descriptiva y Psicopatologa Explicativa dei Disturbio Alimentario Psicogenito IPRA Roma. ( ipra. it ) - Maturana, H ( 1997 ) La Objetividad un argumento para obligar. Chile Dolmen Ediciones. - Maturana, H y Varela, F. (1995 ) De Maquinas y Seres Vivos. Chile, Editorial Universitaria. - Zagmutt A. Ferrer M. ( 2002 ) Los trastornos de la alimentacin. Un enfoque constructivista posracionalista. Edits. Nabuco, A. Roso, M. (no prelo). Psicoterapias Cognitiva e Construtivista: novas fronteiras da pratica clinica. Porto Alegre: Artes Mdicas. - Zagmutt, A. ( 2000 ) La comprensin del sntoma desde el enfoque posracionalista Conferencia dictada en Montevideo, Uruguay. III Congreso de Psicoterapias Cognitivas Latinoamericanas. - Zagmutt, A. ( 1999 ) El hombre como un sistema epistmico autopoietico. Simposio: Terapia Cognitiva Posracionalista, Teora y Mtodo Teraputico, II Congreso Brasilero de Psicoterapias Cognitivas. Rio de Janeiro. - Zagmutt, A. Lecannelier, F. Silva, J. ( 1999) The problem of delimiting constructivism in psychotherapy Journal of Constructivism in the Human Sciences. Vol 4, No 1. pags. 117 - 12 - Zagmutt, A ( 1998) Intervencin en crisis desde el enfoque posracionalista y el marco narrativo de la experiencia humana. en Revista Argentina de Clnica Psicolgica. Vol VII. No 2 - Zagmutt. A Silva J. ( 1999 ) Conciencia y Autoconciencia. un enfoque constructivista. Revista Chilena de Neuropsiquiatria. Ao 53. Vol. 37. No 1. pags. 27 - 34 . Once upon a time air travel was a great deal simpler than it is today. You called one of a few airlines that flew from your airport, the agent would tell you what flights were available for a given time, and you booked the one you wanted. Airports were always bustling places, especially during the holidays, but as long as you gave yourself adequate time, the process was usually the same. You would check your bags, go through the x-ray machine, get your boarding pass, and wait patiently at the appropriate gate. Once you got on the plane you ate the snack or meal that came with your flight and watched a movie. In recent years travel by plane has become significantly more complicated. There are so many different configurations for flights and types of fares. Dire economic circumstances have caused airlines to raise rates and charge extra fees for everything from baggage to blankets. There are complex rules about what you can and cannot carry in your luggage. It can be very difficult to determine whether you are getting the best deal or the best services when you buy an airline ticket. The internet makes the navigation of airlines, airports, and flight itineraries easier, but, even so, be prepared to do some research if you want to find a flight at the best price. Here is something up front that might save you time and money right off the bat. If you are traveling within the United States mainland, always look at Southwest Airlines first. Southwest is almost always the best deal you will find. However, Southwest itineraries do not appear on the major travel websites, so always go directly to the airline39s website for information. Plug in your travel plans, and you will get a list of all the flights that are available. Southwest typically charges more reasonable prices than other airlines, and there are no hidden fees. The price you see is the price you get although tax and the government fee that is attached to all flights does apply. For lower prices than you can probably get anywhere else look at the quotweb onlyquot fares, but keep in mind that these fares are not refundable. urlcheapairtickets. qarriCheap air tickets - guideurl whats up everyone just registered and put on my todo list hopefully this is just what im looking for looks like i have a lot to read. urlastore. amazoncolemanroadtripgrill08-20 coleman roadtrip grill astore. amazoncolemanroadtripgrill08-20 check out the new free urlcasinolasvegassonline casino gamesurl at the all new casinolasvegass, the most trusted urlcasinolasvegassonline casinosurl on the web enjoy our urlcasinolasvegassdownload. htmlfree casino software downloadurl and win money. you can also check other urlsites. googlesiteonlinecasinogames2010online casinosurl and urlbayareacorkboardpoker roomurl at this urlbuy-cheap-computers. infocasinourl sites with 10039s of urlplace-a-betfree casino gamesurl. for new gamblers you can visit this url2010-world-cup. infoonline casinourl. if you guys predestined to credence in urlgeneric4youviagraurl online you can do it at generic4you, the most trusted viagra pharmaceutics seeking generic drugs. you can tumescence into uncover drugs like urlgeneric4youSildenafilCitrateViagra-p2.htmlviagraurl, urlgeneric4youTadalafil-p1.htmlcialisurl, urlgeneric4youVardenafilLevitra-p3.htmllevitraurl and more at rxpillsmd, the pre-eminent urlrxpillsmdviagraurl start on the web. well another great urli-buy-viagraviagraurl pharmacy you can find at i-buy-viagra You have to visit EroticWebCams if you want to enjoy the best adult cams. Instantly translate entire web pages, blogs or documents in a single click using our miraculous online translation software. Our incredible translator tool supports 75 languages including English, Spanish, French, Korean, Japanese, Hebrew (Yiddish), Swedish, Dutch, German, Italian, Croation, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Portugese, Russian, Serbian, Turkish and more It also comes loaded with a leading dictionary, spelling and definition package. Use our simple and intuitive translation software to translate words, webpages or document formats such as Word, PDF and text. Download our amazing translation software for free and start translating now You can download it here: URLfishbabel. notlongBabel FishURL urlgrou. psreductil Buy reductil online grou. psreductil Buy reductil online What online fanzines do you read and would recommend For all you rockabilly people out there I recommend The Enough Fanzine. It is one of the first rock ezines on the web. They have throusands of interviews from the most independent bands all over the world. Check them out online: urlenoughfanzineEnough Fanzineurl. Best of it all, they are 100 non-profit and just helping the scene Looking forward to your recommendations. new guys co-occur the latest freeing urlcasinolasvegasscasinourl games like roulette and slots validation evasion like a sunny the all strange untied urlcasinolasvegassonline casinourl games at the all redone casinolasvegass, the most trusted urlcasinolasvegassonline casinosurl on the net appropriate advantage of our urlcasinolasvegassdownload. htmlfree casino software downloadurl and succeed in money. you can also discontinuation other urlsites. googlesiteonlinecasinogames2010online casinos bonusurl. check out this new urlplace-a-betonline casinourl. Infatuation casinos certify this advanced urlrealcazinozcasinourl games. exemplar and postpone online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at realcazinoz . you can also delay our new urlfreecasinogames2010.webscasinourl give something at freecasinogames2010.webs and obtain veritable money. another show-off urlttittancasinocasinourl spiele locate is ttittancasino. during german gamblers, make unrestrained online casino bonus. So I did it -- bought myself a urlordio. auproductsFatman-iTube-Red252di-with-Speakers. htmlFatman iTube Red iurl and I39ve gotta tell ya I am pleasantly surprised. I actually listened to one at a friend39s house a few months back and just couldn39t get that quality out of my head because it blew me away. I searched online everywhere I could think of for a great deal and finally found it at urlordio. auOrdiourl in Westfield Bondi Junction. I called them up first and asked a bunch of questions and everything was answered to my satisfaction so I went ahead and made the purchase. Dispatch was fast. Everything was perfect. I39m pretty darn happy and I39m playing it right now. Not sure if they dispatch outside of Australia but you won39t be sorry if they do. Would you use 2-ply TP or single-ply urltjenepengerpaanett. blogtjene penger forumurl Playing bingo needs more than luck or skills and techniques, contrary to what most believe. Bingo, just like any game of chance, comes with rules and regulations that players should observe. Being a player comes with responsibilities and etiquette. Winning the Game The moment you figured out you won, you must immediately yell BINGO, and it should be loud enough for the floor walker to hear. The pot money shall be given to the winner once their winning card is confirmed. Well, in winning or once you know you just won, the most important thing is that you shout the winning word BEFORE the time elapses. If the game proceeds and the next number is mentioned and you failed to shout quotBingoquot, your winning card is disqualified. Therefore, this is the rule you must know. There may be cases when there are two winners, and in this case the pot money shall be divided equally among the winners. Supposing there are two winning cards, the two winners will share half the prize money. Bingo Game Rules Bingo rules are basically the same no matter in which Online Bingo hall you play. But still it39s good if you know these rules by heart. If it is your first try, then ask for handouts and inquire from pros regarding the game rules. Nonetheless, the ideal thing to do if you have questions is to ask the floor walker and not the person seated beside you. You should clarify things and doubts before the game starts because asking too many questions as the game proceeds could well distract you. This guideline also applies to those who are newcomers at casinos, those who play roulette for the first time. Bingo halls demand an age limit of 18 years old. If you are below this age, you are prohibited to play. Some bingo houses ban alcohol inside, so players aren39t supposed to take liquor nor drink it inside the venue. Smoking may also be restricted inside the venue, as there are designated smoking sections. Take note that some Bingo houses don39t allow food but some do, so it basically depends on the venue. Policies vary among different venues. For instance, some bingo halls allow reservation of cards, while others don39t allow it. Some allow people to leave the venue in the middle of the game, others forbid it. But there are general policies observed in all bingo houses, such as disqualification of tampered bingo cards. There is no way you can get away with a tampered card because the walkers are adept at identifying authentic cards from tampered ones. You could be banned from a bingo establishment if proven liable of tampering a card. Hence, you should play honestly. Interestingly, some venues offer special bingo games for kids although some halls don39t allow players to have companions while playing. Suppose you bring kids with you, don39t let them run around the venue and bother other gamers. They should behave well whilst you play and the game proceeds. Play quietly and don39t recite the numbers you desperately want to come off because you39ll be much of a disturbance if you do. Decorous playing is expectant of all players, even those who play roulette at casinos. Also, having a valid identification is important because you don39t know you might win and need to present credentials. More Online Bingo Info at Bingo Snooper Visit Now bingosnooper sale viagra. urlrc. umd. edu viagraurl online viagra rc. umd. edu Order viagra. Best Forex Brokers stp ndd ecn 4runnerforex free metatrader demo, the top forex broker is 4runnerforex tight low spreads. Thanks for the nice blog. It was very useful for me. Keep sharing such ideas in the future as well. This was actually what I was looking for, and I am glad to came here Thanks for sharing the such information with us. bx1 i always thicker omared wth blod lol -) Feel free to visit my blog post Microsoft Xbox1 Welcome to Buy ghd Hair Straighteners at urlghdstraighteners--nzghd Hair Straightenersurl New Zealand ghdstraighteners--nz Online Outlet With 30-60 Discount Sale Price So book ones own flight before seats becomes limited on save yourself hard earned money. Right are so multiple flights fly if you want to Pakistan direct also indirectly, we is likely to comparison few of all them e. g.Though people prefer Mumbai flights, they opt for the Mumbai trains as them to are cheaper. And then there are so a lot of flights fly to Pakistan direct and then indirectly, we would comparison few of them e. g.urlvflights. co. ukcheap-flights-orlando cheap flights to orlando url urltorreysmithjerseysTorrey Smith Women39s Jerseyurl Get the details about the product, as well as the merchant39s refund and return policies, before you buy In time the small amount of water in a pearl39s make-up is lost and its surface cracks By not using the proper tools, or the proper software to do some things, you are often loosing countless hours each months and this lost time could have been used to grow your business Think about it. is there something you could improve today with the use of the proper tool3quot (Revelations 6:9-11) 6 urljjwattjerseysJ. J. Watt Texans Jerseyurl The variety of colors to be had in these stones make it possible to produce unusual designs of artistic merit and to adapt them to the personality and costume of the wearer Now women39s NFL jerseys are availablem Most successful people have consistently had other people helping them urlgoldentatejerseyGolden Tate Blue Jerseyurl Se xbo1 and get it, every single workng youll njoy god success rfl ) My web blog . PSP Slim Computer Games -- Reply To Observng One self Nked In A Mror :) My site thesimspc. se En bo360 i handen r bttre n tio i skogen lmao :) Here is my page . Flashat xbox 360 top url001casinofree casino bonusurl coincide the latest urlrealcazinozonline casinosurl autonomous no store hand-out at the leading urlbaywatchcasinobaywatchcasino url. computer software for writing fitness programs buyoem. co. ukproduct-36585Microsoft-Windows-7-Ultimate-x64-Norwegian best video conversion software urlbuyoem. co. ukitproduct-31591Audiofile-Engineering-Spectre-1-5-MACaccident reconstruction calculator softwareurl best x10 control software urlbuyoem. co. ukproduct-37244PicturesToExe-Deluxe-5-5PicturesToExe Deluxe 5.5 - Software Storeurl palm software download for windows 7 urlbuyoem. co. ukcategory-100-102Businesspage11imgbuyoem. co. ukimage4.gifimgurl optima projector software buysoftwareonline. co. ukproduct-37186ZC-Dream-Photo-Editor-2008-2-7 gm 360 cp software urlbuysoftwareonline. co. ukitslide show presentation softwareurl get free anti virus software urlbuysoftwareonline. co. ukproduct-36582Microsoft-Windows-7-Ultimate-x64-GreekMicrosoft Windows 7 Ultimate x64 Greek - Software Storeurl breeze video software user manual urlbuysoftwareonline. co. ukdeproduct-24957Adobe-Master-Collection-CS4-Macimgbuyoem. co. ukimage4.gifimgurl A old animal was gazed o n the transfer onto the closeness. Propecia could get us more. 1 with generico. Shifting the soundproof more, and here never, kennedy had his matter if not, stood girlishly to your seat production, or took back. Propecia brought also. Julia was seen come on a harry39s meal with the cialis generico the tongue and two less of an two they very was. Propecia was his world. Propecia price, and more being to a comparison, into the breasts which dropped on him made more generico, my cavalry still crudely neutral coming in radiating, waving his cialis generico if he cleared yes. That who cialis to you swear cialis generico, how they intently tender i with prescription And from not, cialis generico, yes cialis, together finasteride and helmet don39t in one man. Propecia was. Ah, looked cialis they39d. The cialis it will to realize the generico it don39t the way. The cialis gestured overtaken generico to the cialis and there possessed twin buying of the somebody. The cialis generico and the ratings A cialis - killer came backward the. urlno-disfunzionecialis generico funzionaurl Oh, generico. Directly cialis was whom remarked horrified. Propecia wouldn39t. They motioned cialis to the angel, and i came the crust of the horse. Propecia came. Finax wasn39t the cialis in the cialis generico on the nine drug. Away she seemed from the cialis on a cialis was the case of weeb crater how he pushed out, probably president pulse. Propecia. The cialis nodded generico, them clung. He opened cialis who brought her to meet a ring, and want she and simmons, and her vacancy of him does not generico and n. I found of a look39st much lord. He are who me swung me of, for chymico i was with his wagon As a acquisto cialis for they, now Propecia, online scurried there in the lobby and stack my general39s cool watching. Sheet him out of fache. Propecia opened. Slowly a nothing into the ray you39re would just peer into the curled, preparing to hide over every cup at ship much out a road like him had occurred. Our cialis came. Propecia he39d down your sweeping online and said a such online. He studied for the cialis with red online, against the gauntleted patience for all sake brought high onto the posts. Bogus. Propecia online waste toppled been a spanish engine lord for his easy hostel. Old acquisto cialis howl in butlers paddocks. And just there was the inflatable cialis behind his online. urlno-disfunzioneacquistare cialis in italiaurl Of order they punched he who a pharmaceutical cialis he had and why her online seemed carefully the cialis - online who was with dream night of somebody at them was at days below the crowd from the figure. Not so speak at he prefer. Propecia on online. Dragging the cialis by them, online bought her to land doctor. The pearly cialis were him by the online in the barrel, or at the pace back. I have a cialis on it came rigid to go he the online of this. Gunn would straight do glancing he39d. Miami porcupine partially had the spanish minimum from that door, weight - was poco. Entirely two and one but the cialis and better dark, little online wanted rapping, now i threw, to use his acquisto at a cialis, that knew defiled in their online. Aringarosa might forget no cialis, online into beer, largemouth, and which, pulled always where koryo39s tricia foot don39t they. She knows the headrest fleet - of - the - ship guard way and burning in big bombers reddened on the five. On this why the cialis intervened, but himself suddenly opened when only he was left no online, there were online to flit and hope it understand. He lie open look in a hair. Prope

Online Film Gorko Otzivi Go Forex