Cena Srebra Forex
Cena Srebra ForexHome 8250 Forex 8250 Cijena srebra u Hrvatskoj Cijena srebra u Hrvatskoj Cijena srebra u Hrvatskoj zaokuplja panju strunjaka iz oblasti ekonomije i financija obzirom da je sve a tema e svijetu uslijed svjetske ekonomske krize. Obzirom da je srebro ne tako skup plemeniti metal, znatno je traeniji od ostalih plemenitih metala, posebno u kriznim vremenima. Cijena srebra u Hrvatskoj je veoma vana ako se zna da je primjena srebra u industriji velika. Naime, srebro se koristi u pravljenju nakita, kovanog novca, fotografije i sl. Inae, srebro se dobiva kao nusproizvod u proizvodnji olova i bakra, um poznato je dodnih vremena (datira od oko 3.000 prije Krista). Srebro je dobilo ime po latinskoj rijei agretum to znai bijel ili sjajan, uma imitacao de Kratica. Ag predstavlja simbol srebra kao kemijskog elementa. Srebro je najbolji provodnik topline i elektrine struje meu svim metalima, um takoer je topljiv metal samo u oksidirajuim kiselinama. U prirodi se moe nai u elementarnom obliku ili u obliku agrenita. Koristi se za posrebrivanje predmeta od manje plemenitih metala, zatim u izradi ogledala i fotografskih filmova, kao iu izradi nakita gdje se srebro koristi u legurama sa zlatom i bakrom (oko 18 posto srebra od ukupne upotrebe). Meutim, na tritu se najvie srebra nudi iz rudarske proizvodnje i to u postocima od oko 76 posto. Srebro se najvie koristi kao metal u industriji sa oko 50 posto od njegove ukupne uporabe. Cijena srebra u Hrvatskoj se prati sa zanimanjem i zbog poveane trgovine srebrom na svjetskom tritu, gdje u najveoj mjeri sudjeluju najvei proizvoai srebra. A, najvei proizvoai srebra u svijetu, prema kojima se kree svjetska ponuda i potranja srebra na tritu, svakako su Peru, Meksiko, Kina, Australija, ile, Poljska, Rusija, Amerika i Kanada. Recimo, proizvodnja srebra u Peruu se kree na godinjoj razini preko 100 milijun unci. Cijena srebra u Hrvatskoj se naravno kree po ugledu na cijene na svjetskim tritima, mada Hrvatska ne spada u znaajne svjetske proizvoae. Meutim, sukladno potrebama nae zemlje i zemalja u regiji, injenica da rezerve naeg rudarsko topioniarkog basena Bor iznose preko 2.500.000 kilogram srebra, predstavlja bitnu injenicu kada je cijena srebra u Hrvatskoj u pitanju. Para je svakako zbog injenice da prema svjetskim burzovnim analizama u proteklih dvadesetak godina cijena srebra belee vei skok. U pomenutom periodu je zabiljeena najnia cijena srebra 2001. godine i iznosila je 140 USD po kilogramu, da bi 2008. godine cijena srebra bila 480 USD po kilogramu i to sa tendencijom rasta. Situacija u dananjim prilikama takoer pokazuje izuzetno visoke cijene plemenitih metala, dok su prognoze i dalje optimistine, kako je priopila Svjetska banka. Naime, oekuje se da e 2020. godine cijena srebra biti oko 300 USD po kilogramu, para izaziva veliko interesovanje investitora za ulaganje u plemenite metale. U svijetu se zlato i srebro smatraju 8220sigurnim valutama8221, tako da cijena srebra u Hrvatskoj dobiva jo jednu notu veeg znaaja u vremenu ekonomske krize. Vodei svjetski trgovinski centri za trgovinu plemenitim metalima Londona, New Yorka i Zurich, um znaajno je napomenuti da se srebrom, kao i drugim plemenitim metalima trguje i vanberzanske (OTC-over the counter). Svejedno, investitori ulau u srebro zbog velike likvidnost ovih trita, tako da je znaajno kako se mijenja cijena srebra u Hrvatskoj, posebno za sve one koji na dui period ele investirati. Inae, cijena srebra je izraena u vidu valutnog para sa oznakom XAG USD (pekulisanja sa kretanjem cijena srebra se odvija posredstvom Forex platforme) para praktino predstavlja odnos u kretanju cijene srebra u odnosu na dolar kao glavnu valutu. Svakao se moe izvesti kao zakljuak da razlog za investigranje u srebro mnogi nalaze u injenici da se srebro koristiti i kao sredstvo za upravljanje rizicima i zatita od trine nestabilnosti, tako da nije udo to se budno prati cijena srebra u Hrvatskoj. Saznajte i da li se preko Forexa moe ostvariti najvea zarada preko interneta. Srebro i cena srebra sve vie zaokupljuju nau panju usled svetske ekonomske krize, kao i pakulacija na temu prevazilaenja potekoa kao posledica krize. Para je najveim delom zbog injenice da srebro pripada grupi ne tako skupih plemenitih metala, um samim tim se vie trai u kriznim vremenima. Shodno tome, sve vie panje se usmerava i ka trinim aspektima srebra kao plemenitog metala. Inae, cena srebra igra veoma vanu ulogu na finansijskom tritu jer je evidentena ogromna primena srebra u industriji, pravljenju nakita, kovanog novca, fotografije i sl. Srebro se dobija kao nusproizvod prilikom proizvodnje olova i bakra. Poznato je od davnih vremena i smatra se da datira od oko 3.000 pre Hrista. Ime je dobilo po latinskoj rei agretum to znai beo ili sjajan pa je otuda simbol srebra kao hemijskog elementa Ag. Inae, srebro se opisuje kao beli metal visokog sjaja koji je rastegljiv i kovak. Poznato je da je struo najbolji provodnik toplote i elektrine struje meu svim metalima. Srebro je topljiv metal samo u oksidirajuim kiselinama, na vazduhu ne oksidira samo vremenom moe potamneti usled reakcije tragova sumporvodonika iz vazduha u vidu nastajanja crnog sulfida. Srebro se u prirodi moe nai u elementarnom obliku ili u obliku agrenita. U velikoj meri se koristi za posrebrivanje predmeta od manje plemenitih metala u izradi ogledala i fotografskih filmova. U izradi nakita srebro se koristi i u legurama sa zlatom i bakrom. Inae, na tritu se najvie srebra nudi iz rudarske proizvodnje, u procentima od oko 76 posto. Srebro se najvie koristi kao metal u industriji sa oko 50 posto od njegove ukupne upotrebe, dok se za izradu nakita koristi oko 18 posto, za izradu fotografija oko 12 posto. Kada je cena srebra u pitanju vano je znati koji su najvei projevoai srebra u svetu, prema emu se posmatra i svetska ponuda i potranja srebra na tritu. Najvei proizvoa sreba u svetu je svakako Peru, zatim slede Meksiko, Kina, Australija, ile, Poljska, Rusija, Amerika i Kanada. Prouzvodnja srebra u Peruu se kree na godinjem nivou preko 100 milion unci. Moda je zgodno ovde pomenuti da istraene rezerve naeg rudarsko topioniarkog basena Bor iznose preko 2.500.000 kilograma srebra. Inae, cena srebra prema berzanskim analizama voce proteklih dvadesetak godina belei vei skok. U tom periodu je zabeleena najnia cena srebra 2001. godine i iznosila je 140 USD po kilogramu, da bi 2008. godine cena srebra bila 480 USD po kilogramu sa tendencijom daljeg rasta. Dananje stanje na svetskim berzama pokazuje takoe izuzetno visoke cene plemenitih metala, um Svetska banka prognozira da e 2020. godine cena srebra biti oko 300 USD po kilogramu ovog plemenitog metala. U svakom sluaju, berzanske analize i prognoze vodeih finansijskih institucija u svetu pokazuju veliko interesovanje investitora za ulaganje u plemenite metale, uma prema mnogima zlato i srebro se esto nazivaju i sigurnim valutama u terminologiji koja opisuje aktuelna krizna deavanja. Glavni svetski trgovinski centri za trgovinu plemenitim metalima su Londres, Njujork i Cirih. Zlatom i srebrom se trguje vanberzanski (OTC - no balcao), um likvidnost na tritu plemenitih metala u najeem sluaju velika kada se preklapa vreme trgovanja u Evropi i Njujorku. Cena srebra i cena zlata mogu imati manje izraenu likvidnost po zatvaranju trina u Njujorku kao jednom od najznaajnijih u svetu. Investigar o ulil u zlato i srebro iz vie razloga, um jedan od najvanijih je upravo likvidnost ovih trita, gde koristei indikatore fundamentalne i tehnike analize utvruju elemente za doneenje svojih odluka. Cena srebra je izraena u vidu valutnog para sa oznakom XAGUSD para praktino predstavlja odnos u kretanju cene srebra u odnosu na dolar kao major tj. Glavnu valutu. Pekulisanje sa kretanjem cena srebra se odvija posredstvom Forex platforme koju objemuju brokeri, um jedan od najpopularnijih u naem regionu je Fxlider. Dobar razlog za investiranje u srebro mnogi nalaze u injenici da plemeniti metali mogu koristiti i kao sredstvo za upravljanje rizicima i zatita od trine nestabilnosti, tako da srebro u vreme krize dobija na popularnosti, posebno zahvaljujui pristupanosti koju ima cena srebra. Trgovina srebrom preko interneta je samo mali deo, dok je zarada preko interneta mnogo optiji i sveobuhvatniji pojam. Pogledajte