Ibu Susan Hukum Forex
Ibu Susan Hukum ForexSsalamualaikum Wr Wb saya ingin bertanya tentang hukum forex dan saham menurut islam, halal atau haram Bolehkah minta copia suave tentang materi tersebut Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih. Agung Sungkowo Ada perjanjian untuk memberi dan menerima Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pembeli dan penjual mempunyai wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu: Suci barangnya (bukan najis) Dapat dimanfaatkan Dapat diserahterimakan Jelas barang dan harganya Dijual (dibeli) por ai Pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, bahwa jual beli saham itu diperbolehkan dalam agama. 8220Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan8221. (Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi e Ibnu Mas8217ud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah: 8220Barang siapa yang membeli sesuatu yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya8221. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti ketela, kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam untuk dijual. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Isla: Kesulitan itu menarik kemudahan. Demikian juga jual beli barang-barang yang telah terbungkustertutup, seperti makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi label yang menerangkan isinya. Vide Sabiq, op. Cit. Hal. 135. Mengenai teks kaidah hukum Islam tersebut di atas, vide Al Suyuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal. 55. (Dihimpun dari beberapa sumber) FATWA DEWAN SYARI8217AH NASIONAL NO: 28DSN-MUIIII2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF) Menimbang: Mengingat: Memperhatikan: MEMUTUSKAN: Menetapkan. FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF) Pertama. Ketentuan Umum: Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: Tidak untuk spekulasi (untung-untungan) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai ( At-taqabudh). Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Kedua. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (sobre o contador) atau penyelesaiannya palid lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (161616171614 1614 161516171614 161616181615) dan merupakan transaksi internasional. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa8217adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk acordo para a frente untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil Hajah). Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga para a frente. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Opcao de Transaksi, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unidade valuta como pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di. Jakarta Tanggal. 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M Berikut antara himpunan pendapat dan pandangan yang dikutip dari forum dan website. Terlalu panjang jika nak ambik semua, saya hanya pilih-pilih saja Kategori. Muamalat Tajuk. Hukum Perniagaan Wang Asing (forex) Isu: Keputusan. Mesyuarat Jawatankuasa Syariah yang bersidang pada hari ini 11 Zulkaedah 1425 bersamaan 23 de dezembro de 2004 buat kali ke 164 bersetuju bahawa hukum perniagaan wang asing adalah harus. Mesyuarat juga mengambil maklum: 1.Tukaran wang telah lama berlaku dalam Ringgit Malasia dalam Rial (tujuan untuk menunaikan ibadah Haji). 2.Bertujuan untuk memenuhi keperluan hajat, bukan untuk mencari keuntungan semata. 3.Kebebasan perniagaan mata wang boleh mengakibatkan keruntuhan nilai ekonomi Negara. Maka yang diharuskan hanya untuk memenuhi hajat semasa sahaja. 4.Tukaran wang adalah keperluan ekonomi untuk pembangunan Negara. Baca. 5657 Oleh. Jawatankuasa Syariah Negeri Perak Respons dr ustaz Citacao de Zamerey: Waalaikumussalam, Saudara Taufic, Terima kasih kerana sudi bertanya. Ada dua isu disini berikut adalah ringkasan kajian saya setakat hari ini: 1. Forex: Saya berkecenderungan kepada pandangan mengharamkan forex yang berbentuk spekulatif yang hanya mengambil untung hasil pergerakan turun naiknya sesuatu matawang yang diperdagangkan. Ini kerana ianya termasuk dalam kategori al-Najsh dan al-Ihtikar yang diharamkan por Rasulullah s. aw. Manakala forex yang memang memerlukan wang tersebut untuk tujuan kegunaan, maka ianya diharuskan. 2. Alavancagem: Ianya telah difatwakan haram oleh Akademi Feqh Islam Rabitah al-Alami al-Islami yang berpusat di Mekkah. Saya berpegang kepada pandangan ini. Setakat hari ini, inilah padangan yang saya pegang. Wallahua8217lam. Semoga kita semua dijauhi dari rezeki yang haram dan syubhah. Amin. Saudacoes, Mohd Zamerey Abdul Razak, chefe da Shariah. Ada lagi yang discutir isu ini8230sekadar berkongsi pendirian8230 1) Isu ini adalah Fiqh Muamalat 2) Troca de Forex hukumnya HARUS 2) Alavancar haram atau harus bukan sebab perkataan itu Alavancar tetapi perlaksanaannya. (Bagi yang taksub akan membuta tuli kata alavancagem itu haram sedangkan amalan alverage bagi setiap broker berbeza). 3) Pelaksanaan Alavancagem boleh jadi melalui pinjaman atau participacao nos lucros diva corretor sediakan dana dan kita adalah mudharib, atau mana-mana pelaksanaan alavanca seperti yang diamalkan corretor masing-masing. 4) Andaikata kesemua unsur riba, maisir dan gharar dalam pelaksanaan Alavancagem de hapuskan, maka alavanca jadi harus. Itu basicnya. Perbincangan lebih detalhe akan masuk kepada pelbagai jenis isu dimana akan terdapat banyak isu khilafiah. Disini memerlukan anda berijtihad dimana kedudukan anda setelah menguasai kesemua isu-isu khilafiah itu. Anonimo disse8230 ni pula mengenai Leverage, yg dijawab melalui email ... Waalaikumussalam w. b.t8230. Leia mais Terima kasih diucapkan kepada Saudara Seeraj atas pertanyaan yang diajukan dan sokongan kepada ruangan forum ini. Memang semalam ada persoalan tentang alavancagem. Oleh kerana soalan tersebut telah menyebut nama seseorang, pihak pengurusan telah membuang soalan tersebut supaya perbincangan kita lebih telus dan tidak menyentuh mana-mana pihak. Akhlak dan kesatuan adalah penting dalam Islam dan bukan perpecahan serta pergaduhan yang dianjurkan. Terima kasih atas keperihatinan saudara itu. Diruangan yang terhad ini saya tidak bercadang untuk menterjemahkan definisi LEVERAGE mengikut istilah perniagaan yang memeningkan kepala kerana ianya berbeza mengikut penggunaan di dalam sesuatu urusniaga. LEVERAGE yang berlaku dalam perdagangan FOREX adalah 8220 como ganhar mais com menos8221 sebagaimana berikut: - Sebagai contoh. Kita mengambil urusniaga matawang asing yang melibatkan matawang GBPUSD. Sekiranya kita membuka akaun USD1,000 dan kita ingin membelimenjual 1 lote GBPUSD, plataforma separada de pihak akan memotong USD100 a partir de $ 25 por mes. Tetapi sekiranya alavanca, plataforma hanya akan memotong USD50 untuk modal pusingan 1 lot tersebut. Ini merupakan kemudahan dan diskaun yang diberikan oleh pihak plataforma untuk meringankan modal pusingan kepada pedagang yang mempunyai akaun mini sahaja. Inilah yang dikatakan alavanca dan keistimewaan ini hanya diberikan kepada pedagang yang mempunyai akaun mini sahaja. Akaun mini ialah jumlah akaun yang kurang de USD50,000. Tetapi sekiranya akaun tersebut melebihi USD50,000 ke atas, keistimewaan ini tidak diberikan kepada pedagang (comerciante). Yang paling penting didalam perdagangan forex ini ialah setiap urusniaga yang dibenarkan serta kerugian maksimum yang akan ditanggung por pedagang tidak akan melebihi dari jumlah modal pusingan yang terdapat di dalam akaun mereka. Sebagai contoh, sekiranya anda membuka akaun yang bernilai USD1,000 anda tidak akan menanggung sebarang kerugian melebihi modal tersebut iaitu USD1,000 walau apapun alavanca yang anda perolehi dari plataforma pihak dan kerugian anda sama sekali tidak akan berganda dari keseluruhan modal yang anda laburkan. Dengan ini alvorecer tidak menjadi halangan mengikut hukum syara8217 dalam perlaksanaannya kerana ianya merupakan diskaun atau keistimewaan yang diberikan kepada pedagang. Ini hanyalah kemudahan yang diberikan oleh plataforma de pihak dengan harga yan lebih rendah kepada pedagang yang mempunyai modal yang kecil (mini akaun) iaitu akaun yang yang modalnya kurang USD50,000. Saya berharap penerangan saya yang ringkas ini dapat merungkaikan segala kekeliruan dan pemahaman yang silap tentang alavancagem yang timbul dewasa ini dan juga menjawab kepada persoalan hukum tentang alverage itu sendiri. Di dalam Islam 8220La ibrata bil musammayaat walakinna ibrata bil ma8217aani8221 (Pengajaran (hukum) bukan diambil dari segi istilah sesuatu perkara bahkan pengajaran (hukum) diambil dari cara perlaksanaannya). Sekian. Wassalam. Haji Habin Faisal bin Haji Mohamed Penasihat Syar8217ieShar8217ie Conselheiro KODANA Berhad. FATWA MUI TENTANG PERDAGANGAN VALAS (FOREX) Fatwa Dewan Syari8217ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 28DSN-MUIIII2002, tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Menimbang: a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (al-sharf), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. B. Bahwa dalam 8216urf tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. C. Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf untuk dijadikan pedoman. Mengingat. 8221 Firman Allah, QS. Al-Baqarah2: 275: 82208230Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba82308221 8221 Hadis nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah Abu Abu Daikah al-Khudri: Rasulullah SAW bersabda, 8216Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah Pihak) 8217 (HR. Al-baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih por Ibnu Hibban). 8221 Hadis Nabi Riwayat Muculmano, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa8217i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 8216Ubadah bin Shamit, Nabi viu bersabda: 8220 (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya8217ir dengan sya8217ir, kurma Dengan kurma, dan garam dengan garam (denga syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.8221. 8221 Hadis Nabi riwayat Muculmano, Tirmidzi, Nasa8217i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi s. a.w bersabda: 8220 (Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.8221. 8221 Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa8217id al-Khudri, Nabi viu bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagaian atas Sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. 8221 Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara8217 bin 8216Azib dan Zaid bin Arqam. Rasulullah viu melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai). 8221 Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: 8220Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslim, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.8221 8221 Ijma. Ulama sepakat (ijma8217) bahwa akad al-sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu. Memperhatikan: 1. Surat dari pimpinah Unidade Usaha Syariah Bank BNI no. UUS2878 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari8217ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423H 28 Maret 2002. MEMUTUSKAN Dewan Syari8217ah Nasional Menetapkan. FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF). Pertama. Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan). B. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). C. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh). D. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Kedua. Jenis-jenis transaksi Valuta Asing a. Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (sobre o contador) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari e mercupakan transaksi internasional. B. Transaksi FORWARD, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 221524 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa8217adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk acordo para a frente untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil Hajah). C. Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). D. Transaksi OPCAO yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unidade valuta como pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Ketiga. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di. Jakarta Tanggal. 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M DEWAN SYARI8217AH MAJELIS NASIONAL ULAMA INDONESIA Soalan salam ustaz. Saya nak tanya, perniagaan menukar mata wang asing yang dilakukan dalam internet macam forex adakah halal disisi agama Saya belum mengkaji tentang FOREX. Jadi tidak dapat saya memberi jawapan yang spesifik sama ada harus atau tidak. Namun sebagai panduan untuk melabur, saudara hendaklah mengambil perhatian hal-hal berikut 1. Jika urus-niaga mata wang yang dijalankan (sebagaimana yang didakwa dalam FOREX itu), i wajib mematuhi syarat-syarat pertukaran matawang yang ditetapkan Syarak, iaitu a) Sekiranya pertukaran Dengan yang sama jenis seperti RM (Ringgit Malasia) dengan RM (Ringgit Malasia), wajib sama kadarnya dan wajib berlaku penyerahan secara tunai ketika akad dari kedua-dua pihak (penjual dan pembeli). B) Sekiranya pertukaran dengan jenis yang tidak sama seperti RM (Ringgit Malaysia) dengan USD (Dolar Amerika), maka diharuskan berlaku perbezaan kadar tetapi wajib berlaku penyerahan secara tunai ketika aqad, yakni tidak harus ditangguhkan pembayaran dari mana-mana pihak. C) Jika penjual dan pembeli berpisah tanpa menyerahkan tukaran wang masing-masing atau salah seorang dari mereka tidak menyerahnya, maka jual-beli matawang itu dikira batal atau tidak sah. Ini kerana berlaku tukaran secara tunai adalah antara syarat terpenting dalam as-Sarf (pertukaran matawang) dalam Syari8217at Islam. Menurut Imam Ibnu al-Munzir 8220Sekelian ulamak telah ijmak (sepakat) bahawa dua orang yang melakukan akad pertukaran matawang, jika mereka berpisah sebelum saling menerima wang pertukaran masing-masing, maka akad pertukaran itu adalah fasid (batal, tidak sah) 8221. Ijmak ini berdalilkan hadis Nabi s. a.w. 8220 (Pertukaran) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam, hendaklah sama timbangan dan sukatannya dan hendaklah timbal-terima (yakni tunai). Jika berlainan jenis, maka berjual-belilah mengikut yang kamu sukai dengan syarat timbal-terima (tunai) 8221 (HR Imam Muslim dari 8216Ubadah bin Somit r. a.). Emas dan perak adalah matawang yang digunakan zaman dahulu. Sekarang ini, ia diambil-alih oleh wang-wang kertas. Kerana itu, para ulamak meletakkan hukum wang kertas menyamai hukum emas dan perak dalam masalah pertukaran, kewajipan zakat, permodalan dan sebagainya. 2. Jika ia berkait dengan pelaburan, hendaklah diperhatikan akad pelaburan yang mana digunakan mengikut Syarak replaceabahkah, musyarakahkah atau lainnya. Juga perlu diperhatikan adakah sistem pelaburan itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Syarak mengikut jenis pelaburan tadi. Satu lagi, ke mana modal akan dilaburkan juga perlu diperhatikan jika wang pelaburan disalurkan kepada perniagaanpengeluaran yang haram (cth. nya perniagaan arak, judi dan sebagainya) haramlah kita melibatkan diri dalam pelaburan tersebut walaupun akad replaceabah yang digunakan. Firman Allah 82208230dan janganlah kamu saling bantu-membantu dalam dosa dan pelanggaran (Syari8217at Allah) 8221. 3. Jika keuntungan melalui perniagaan hendaklah dipastikan perniagaan memenuhi syarat-syarat jual-beli mengikut Ismael is the islam is also available in English. Untuk selamat, seboleh-bolehnya seorang muculmano jangan menceburi satu pelaburan melainkan setelah jelas kedudukannya dari sudut Syari8217at sama ada dengan bertanya alim-ulamak, painel Merujuk Syari8217ah atau sebagainya. Sebaik-baiknya, utamakan pelaburan dalam Syarikat muculmana kerana ia sedikit-sebanyak memberi sumbangan memartabatkan ekonomi ummah. Biar untung sederhana, tetapi hati tenang menikmati yang halal berbanding untung banyak tetapi hati sentiasa dihantui keraguan. Publicado por USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL Pandangan Professor Kewangan Islam Saudarai, Kalau kita mengkaji banyak pandangan dari pakar-pakar kewangan islam yang terlibat langsung dengan kewangan islam dan pernah membentang kertas kerja di forum kewangan islam. Majoriti bersetuju menyatakan alavanca adalah harus (permissivel). Seperti kata Professor Humayon Dar, Diretor Gerente de Dar Al Istithmar em Londres (Examina os aspectos Shari8217ah dos hedge funds islamicos emergentes) 8230 82208230Shari8217ah nao tem problemas de alavancagem, desde que seja alcancado atraves da divida islamica. A alavancagem nao e uma preocupacao com Shari8217ah, mas e uma questao economica82308221 Rujuk: islamicfinanceandbanking. blog8230mic-hedge. html Kalau mengambil kata-kata beliau, saya mengambil contoh alavanca dalam akaun islamik alavancagem yang dikenakan tidak dikenakan sebarang interesse (sem juros). Juga kalau kita overnight chatice tidak ada apa-apa interesse (berking convencional dikenakan interesse kalau durante a noite). Saya rasa perlunya kita merujuk banyak pihak yg mahir dan terlibat secara langsung dalam kewangan islam. Bukan sekadar merujuk seorang. Kemudian buat hukum tanpa perbincangan. Cara Memasang Stop Loss (SL) dan Target Profit (TP) Admin 4:59 AM 8comments Dulu, sebelum saya sedikit mengenal forex, sempat terlintas pertanyaan apakah saya harus selalu didepan monitor dan terus terhubung dengan internet untuk melakukan exit alvo. Ternyata jawabannya adalah tidak. Hal ini dikarenakan oleh adanya Stop Loss (SL) dan Take Profit (TP). SL saya definisikan sebagai penjamin suatu posisi dilikuidasi (ditutup) secara otomatis pada harga yang telah diperkirakan. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi potensi kerugian yang bisa saja terjadi jika ternyata mercado bergerak melawan posisi OP. Sedangkan TP adalah tingkat harga dimana kita ingin menutup suatu posisi ketika sejumlah lucro tertentu yang telah kita dapatkan. Dengan memasang keduanya, maka kita tidak perlu lagi duduk berlama-lama didepan monitor hanya untuk melakukan destino de saida. Cara memasang TPSL adalah sbb: Asumsi OP COMPRAR (beli), maka TP dipasang lebih tinggi, sultanang SL Diffasang lebih renda no mercado. Asumsi OP SELL (jual), maka TP dipasang lebih rendah dari harga saat ini, sedangkan SL dipasang lebih tinggi dari harga saat ini. Contoh: OP Buy - GBPUSD pada harga 1.6112, TPSL sebesar 10 pip. Maka TP dipasang pada harga 1.6122, sedangkan SL dipasang pada harga 1.6102 (gambar 1). OP Sell - GBPUSD pada harga 1.6110, TPSL sebesar 10 pip. Maka TP dipasang pada harga 1.6100, sedangkan SL dipasang pada harga 1.6120 (gambar 2). Gambar 1. SLTP OP Comprar gambar 2. SLTP OP Vender Sebenarnya ada 2 cara untuk memasang TPSL. Cara pertama yaitu sebelum eksekusi OP (seperti yang ditulis diatas), cara kedua yaitu setelah eksekusi OP. Untuk cara pemasangan TPSL yang kedua adalah dengan klik kanan pada ordem yang diinginkan, kemudian klik Modifique ou apague a ordem. Lihat gambar 3. gambar 3. Modificar ou apagar ordens Baca juga artikel berikut: Suka artikel diatas Silahkan klik disini. Atau dapatkan atualizacao artikel via e-mail. 8 comentarios: Terima kasih untuk artikel-artikelnya yang bermanfaat, khususnya buat pemula seperti saya. Ini baru deposito via banco lokal di akun OctaFx. Semoga bisa konsisten lucro ini hehe. Salam kenal bro bisakah di contohkan pada mt4 karena saya selalu sl atau tp invalido terimakasih bisakah di contohkan pada mt4 karena saya selalu sl atau tp invalido terimakasih Ya. Kenapa invalido. Saya pun puas cuba sl dan tp tp tidak boleh Terjadinya invalido karena broker telah mengatur berapa pips agar SL TP bisa diaktifkan. Jika menggunakan meta trader 4 atau 5 biasanya ada keterangan berapa pips minimos yg diperbolehkan saat Open Rebat FBS TERBESAR 8211 Dapatkan pengembalian rebat atau komisi hingga 70 dari setiap transaksi yang anda lakukan baik perda maupun lucro, bergabung sekarang juga dengan kami trading forex fbsasian --- -------------- Kelebihan Broker Forex FBS 1. FBS MEMBERIKAN BONUS DEPOSITO HINGGA 100 SETIAP DEPOSITO ANDA 2. FBS MEMBERIKAN BONUS 5 USD HADIAH PEMBUKAAN AKUN 3. SPREAD FBS 0 UNTUK AKUN ZERO SPREAD 4. GARANSI KEHILANGAN DANA DEPOSIT HINGGA 100 5. DEPOSIT DAN PENARIKAN DANA MELALUI BANL LOKAL Indonesia dan banyak lagi yang lainya Buka akun anda di fbsasian ----------------- Jika membutuhkan bantuan hubungi kami melalui: Tlp. 085364558922 BBM. Fbs2009 sip bagus sekali informasinya bisa buat meamanftapkan ane yang maih newbie untuk trading dengan menggunakan SL secara benar biar bisa efektif dalam penempatanya. Apalagi akun yang adicionar di octafx itu belum begitu kuat marginnya Sl tp cuman 10 pip terlalu pendek biasa nya broker memboleh kan min 20 pip, bahkan espalhar bisa di atas 10 pip, menurut saya setidak nya ambil 40 pip Terima kasih